Internetová stránka Lamača Dotazník o budúcnosti Lamača

    Lamačskí poslanci ponúkajú obyvateľom Lamača možnosť aktívne sa zúčastniť na prieskume názorov o kvalite verejných služieb v Lamači. Prieskum sa uskutoční formou dotazníka, ktorý obsahuje 46 otázok.

    Cieľom prieskumu je zistiť, ako hodnotíte služby a samosprávu, čo považujete za kladné a záporné stránky Lamača, ako hodnotíte podmienky bývania a spôsoby riešenia bytovej situácie v Lamači, čo považujete za najvýraznejšie možnosti a najväčšie prekážky jeho rozvoja, čo by mal rozvojový program v podobe strategického plánu prioritne riešiť.

    Výsledky prieskumu Vašich názorov budú v procese tvorby rozvojového programu ďalej použité na určenie priorít rozvoja Lamača, na analýzu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT analýzu) a na tvorbu akčných plánov.

Postup na vyplnenie dotazníka v elektronickej forme:

  1. Stiahnite a nainštalujte si program 602XML Filler  9 MB
  2. Po nainštalovaní programu 602XML Filler si otvorte dotazník  400 KB
  3. Ak ho nevyplníte na jedno posedenie, môžete si dotazník uložiť a vrátiť sa k práci neskôr
 


Pre vyplnenie klikni na obrázokDotazník v tlačenej forme je k dispozícii aj na miestnom úrade v Lamači.

Podrobnejšie informácie:
MÚ Bratislava - Lamač
Heyrovského 2
841 03 Bratislava

Kontaktná osoba:
Miroslav Cibik, ref. odd. OPaM
tel.č. 6478 0065 alebo 6478 1581 kp.120,
e-mail: cibik@lamac.sk© Copyright 2007 MU Lamac