ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
      - poslanci MZ
      - Hlavné ciele MZ
      - Akčný plán MZ
      - plán zasadnutí MZ
      - pozvánky
      - uznesenia MZ
      - zápisnice MZ
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač na roky 2007 až 2010


Poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva MC Bratislava - Lamač
na roky 2007 až 2010


      Cieľom tohto dokumentu je zadefinovať víziu, poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač na roky 2007 až 2010 smerujúce k ďalšiemu rozvoju a zvyšovaniu kvality života v Lamači. Jeho obsah je vyjadrením doteraz dosiahnutých výsledkov práce samosprávy a prienikom volebných programov koalícií, politických strán, hnutí a jednotlivcov, ktorí v komunálnych voľbách v decembri 2006 dostali dôveru Lamačanov. Tento strategický dokument, jeho aktualizácia a postupná realizácia budú jedným z rozhodujúcich nástrojov na dosiahnutie očakávaných a želaných zmien v kvalite života obyvateľov Lamača a jeho návštevníkov v časovom horizonte nastávajúcich štyroch rokov.

Aká je naša vízia?

      Našou víziou je Lamač, v ktorom sa neustále zvyšuje kvalita života, posilňuje sociálna súdržnosť, skvalitňuje životné prostredie, zlepšujú podmienky na podnikanie a hospodársky rast a podporuje kultúra a vzdelanosť jeho obyvateľov.

V čom vidíme naše poslanie?

      Našim poslaním je zabezpečovať a poskytovať verejné služby obyvateľom Lamača kvalitne, ústretovo a priateľsky, spravodlivo, transparentne a čo najefektívnejšie spolu so zavádzaním nových služieb, využívaním moderných informačných a komunikačných technológií a investovaním do rozvíjania vedomostí a zručností zamestnancov miestneho úradu.

Akými hodnotami sa budeme riadiť?

 • Kvalitné služby
 • Spokojný občan
 • Priateľská atmosféra vo vzťahu úrad - občan
 • Spokojní zamestnanci
Aké sú naše strategické priority?

 1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného štýlu pre obyvateľov Lamača.
 2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné životné a prírodné prostredie Lamača.
 3. Podporovať budovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača.
 4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dôrazom na lokality s najväčším rozvojovým potenciálom
 5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu a turistiky využívaním prírodných, historických a kultúrnych hodnôt Lamača.
      Na naplnenie vízie a poslania miestne zastupiteľstvo, popri zodpovednej správe mestskej časti Bratislava - Lamač, sústredí svoje úsilie na dosiahnutie týchto hlavných cieľov v jednotlivých oblastiach strategických priorít:
 1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného štýlu pre obyvateľov Lamača
  • Vybudovať univerzálne zariadenie pre vzdelávacie a záujmové činnosti, zábavu a oddych pre deti, mládež a rodičov a podporovať a rozvíjať jeho aktivity
  • Realizovať vypracovanú a schválenú koncepciu rozvoja telovýchovy a športu v mestskej časti Bratislava - Lamač v rokoch 2007 - 2010
  • Vybudovať verejne prístupné informačné centrum napojené na celosvetové elektronické informačné zdroje a vytvárať v Lamači predpoklady na rozvoj znalostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky
  • Vypracovať systém podpory malých a stredných podnikateľov tak, aby stimuloval zvyšovanie zamestnanosti a zakladanie a rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým rastovým potenciálom
 2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné životné a prírodné prostredie v Lamači
  • Vybudovať nové a efektívne využívať existujúce nehnuteľnosti na podporu podnikateľských subjektov
  • Zabezpečiť efektívne poskytovanie komplexných informácií o investičných príležitostiach a výhodách investovania v Lamači
  • Zabezpečiť spoluprácu aktérov v oblasti sociálnych služieb a voľnočasových aktivít s cieľom zvýšiť občiansky komfort čo najširšieho spektra obyvateľov Lamača
 3. Podporovať budovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača
  • Zabezpečiť spracovanie dokumentácie a prípravu realizácie stavby hlavnej obslužnej komunikácie a súvisiacej technickej infraštruktúry v lokalite Nový Lamač
  • Dobudovať chýbajúcu, modernizovať existujúcu a vybudovať novú infraštruktúru v rozvojových územiach so zohľadnením požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj
 4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dôrazom na lokality s najväčším rozvojovým potenciálom
  • Dotvoriť historické centrum Lamača revitalizáciou Vrančovičovej ulice a Malokarpatského námestia
  • Realizovať urbanistickú štúdiu zóny Lamačská brána v lokalite Leskáre orientovanú na vybudovanie obchodného a zábavného centra celomestského významu a výstavbu bytov
  • Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu prestavby objektov bývalej pošty a požiarnej zbrojnice na Vrančovičovej ulici
  • Zabezpečiť vypracovanie územných plánov zón Nový Lamač v lokalitách Zidiny, Zelená hora, Pod Zečákom, Zečák, Segnáre, Zelenohorský potok, Pri vodojeme, Kameňolom a Záhrady
  • Zabezpečiť vypracovanie územných plánov zón Starý Lamač v lokalite Staré záhrady, Popova húšť a Dzilky
 5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu a turistiky využívaním prírodných, turistických a kultúrnych hodnôt Lamača
  • Vytvoriť a zveľaďovať "značku" Lamača ako celoročnej turistickej destinácie, založenú na prírodných a kultúrno-historických atraktivitách a posilniť úlohu cestovného ruchu v celkovej skladbe miestnej ekonomiky v Lamači
  • Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu ulicu a každoročne organizovať oslavy výročia tejto historickej udalosti s cieľom upevňovať pocit euroobčianstva v rámci Európskej únie
  • Vybudovať cyklotrasy a turistické chodníky a udržiavať ich v dobrom stave
  • Iniciovať vytvorenie partnerstva na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Malých Karpát, koordinovať spoločné aktivity, poskytované služby a efektívnu propagáciu
  • Vytvoriť sieť kvalitných, dobre prepojených a efektívne koordinovaných služieb a kultúrno-spoločenských aktivít podporených modernou a fungujúcou infraštruktúrou
      Predložená vízia, poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva na roky 2007 - 2010 sú postavené na princípe koncentrácie úsilia do prioritných oblastí rozvoja a na výbere aktivít a projektov, ktoré nájdu svoje vyjadrenie v akčných plánoch. Akčné plány budú vytvárané v pracovných skupinách zostavených z členov Komisie pre strategický rozvoj. Ich realizácia bude viesť k zlepšovaniu v piatich vybraných oblastiach - strategických prioritách -, ktoré v tejto chvíli obsahujú spolu 19 cieľov a budú ďalej upresňované a dopĺňané. Ich konkrétny obsah budú tvoriť kľúčové úlohy podrobne rozvedené v projektových listoch s opisom jednotlivých aktivít a zodpovednosti, zdrojov, realizačných nástrojov, finančnej a časovej náročnosti, výstupov a pod. Návrh akčného plánu na roky 2007-2009 je predkladaný na schválenie miestnemu zastupiteľstvu ako samostatný materiál.

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group