ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Záverečný účet za rok  2001


Mestská časť Bratislava – Lamač

Záverečný účet za rok 2001

Rozpočet príjmov a výdavkov MČ bol v r.2001 mierne aktívny, keď prebytok rozpočtového hospodárstva dosiahol sumu 201 tis. Sk

Celkové príjmy 11 215 688
Celkové výdavky 11 014 273
prebytok 201 415

Daňové príjmy v celkovej výške 7 553 tis.Sk  zahŕňajú tzv. republikové dane vo výške 2 614 tis. Sk . V roku 2 001 bola mestská časť Lamač zahrnutá medzi tzv. veľké mestské časti, takže prídel daní fyzických a právnických osôb činil podiel 20 % z republikových daní. Dodatkom č. 17 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy zo 6. 12. 2 001 bol po značnom úsilí Lamač preradený medzi tzv. malé mestské časti, s účinnosťou od l. l. 2 002. Znamená to zvýšenie podielu republikových daní na 55 %, čo by zvýšilo príjem daní o 2 956 tis. Sk v r. 2002.
Najvyššou príjmovou položkou boli príjmy z dane z nehnuteľnosti vo výške 3 831 tis.Sk.
V miestnych poplatkoch, ktoré zahŕňajú poplatky za psov, za predaj alkoholu a tabakových výrobkov, za reklamu je zvýšený príjem z vrátenej pohľadávky za predaj alkoholu, prostredníctvom súdneho exekútora, vo výške 530 tis. Sk

Nedaňové príjmy tvorili príjmy z podnikania a z vlastného majetku (nájomné) vo výške 1 710 tis.Sk  a rôzne administratívne poplatky a platby (knižnica, reklama v časopise Lamačan, pokuty) vo výške 307 tis. Sk.

V kapitálových príjmoch vo výške 600 tis. Sk je zahrnutý príjem z predaja pozemku pod polyfunkčným domom na Heyrovského ul. a iných menších pozemkov, ďalej predaj nepotrebných motorových vozidiel.

Z Fondu životného prostredia bola poskytnutá mestskej časti Lamač dotácia 360 tis. Sk, ktorá bola účelovo použitá na revitalizáciu jazierka v lokalite Na barine.


Vo výdavkovej časti bolo čerpanie výdavkov značne úsporné z dôvodu nízkych podielových daní zo štátneho rozpočtu.
Tis. Sk
Mzdy 3 292
Poistné a odvody 1 265
Tovary a služby
(bežné výdavky na prevádzku MÚ, výdavky na čistenie verejných priestranstiev, rôzne služby, verejné osvetlenie)
4 345
Bežné transfery
  - na kultúrnu činnosť (knižnica, kino, vydávanie časopisu,rôzne kultúrne podujatia ) 199
  - na sociálnu činnosť (dávky sociálnej pomoci, príspevky dôchodcom na stravu, finančné dotácie rôznym združeniam) 551
750
Kapitálové výdavky
(projektová príprava, realizácia stavieb, rekonštrukcie)
676
Splácanie istiny 536
Mimorozpočtové výdavky
(710. výročie prvej písomnej zmienky)
150
11 014 tis. Sk


Bratislava 14. 6. 2002
Ing. Daříčková / MÚ/EO
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group