ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Návrh zmeny rozpočtu MČ Lamač predkladaný MZ dňa 20. 6. 2002


Návrh zmeny rozpočtu MČ Lamač predkladaný MZ dňa 20. 6. 2002
Textová správa

Miestna rada pri MZ mestskej časti Bratislava Lamač po odporúčaní Komisie koncepcií a stratégií hospodárskeho a územného rozvoja a financií v zastúpení jej predsedu Ing. Mrvu a Miestneho úradu v zastúpení jej štatutárneho zástupcu Ing. Šramka predkladá návrh zmeny rozpočtu

  • v nadväznosti na objektívne potreby mestskej časti pri plnení samosprávnych a verejnoprospešných úloh MČ s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré neboli známe pri zostavovaní pôvodného rozpočtu

  • v nadväznosti na reálne čerpanie rozpočtu od začiatku roka k 31. 5. 2 002


Navrhované rozpočtové zmeny neovplyvnia vyrovnanosť rozpočtového hospodárenia v roku 2002.

Hlavné zmeny v bežnom rozpočte sa týkajú hlavne zvýšenia bežných príjmov najmä v daňovej oblasti a zníženia bežných výdavkov takmer vo všetkých rozpočtových kapitolách pri zvýšenom úsilí dosahovať čo možno najvyššiu hospodárnosť. Takto vzniknutý prebytok bežného hospodárenia vo výške 1 520 tis. Sk navrhujeme použiť v kapitálovom rozpočte na účely, ktorých priorita, resp. poradie dôležitosti je na zvážení zboru poslancov MZ  ( najpálčivejším problémom je dobudovanie kanalizácie v mestskej časti Lamač ).

Do návrhu rozpočtu nie sú zakomponované príjmy a výdavky súvisiace s prechodom kompetencií zo štátnej správy na samosprávy v zmysle zákona č. 416/2 001. Tieto bude operatívne nutné riešiť podľa stupňa naliehavosti.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je rozpočet tvorený odlišne po formálnej stránke, obsahová náplň niektorých položiek a kategórií nie je porovnateľná s predchádzajúcim obdobím.


Bežný rozpočet   -  Príjmová časť

Na základe vývoja republikových daní za päť mesiacov od začiatku roka  (49 % z ročných daní) sa dá predpokladať mierne zvýšenie do konca roka, zvýšenie rozpočtu o 30 tis. Sk. Zvýšenie očakávame v položke dane z nehnuteľnosti na základe daňových výmerov, zvýšenie o 350 tis. Sk. V máji 2002 bola splatená pohľadávka p. Hergotta voči MČ, v položke dane z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov bol príjem z tejto pohľadávky vrátenej prostredníctvom súdneho exekútora 530 tis. Sk.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý grant vo výške 12 miliónov Sk na výstavbu kanalizácie. Je potrebné zistiť, či je tento príjem v roku 2 002 reálny a v tomto zmysle upraviť kapitálový rozpočet. Podobne je potrebné zvážiť príjem z predaja pozemkov vo výške 950 tis. Sk. Následne je nutné prijať niektorý z variantov zmeny rozpočtu podľa priloženej tabuľky.

(poznámka: Zvýšenie príjmov očakávame za prenajatie pozemkov spoločnosti Cresco a.s., do 5 dní od vydania stavebného povolenia na stavbu bytového domu na Studenohorskej ul. 1 milión Sk, plus l milión Sk do konca roka.Tieto príjmy nie sú zahrnuté v návrhu na rozpočet.)


Bežný rozpočet - Výdavková časť

V mzdovej oblasti  položka 610 navrhujeme úsporu 55 tisíc Sk a následnú úsporu na odvodoch napriek zvýšenému čerpaniu miezd začiatkom roka z dôvodu vyplatenia odmien vedúcim pracovníkom MÚ . V súčasnosti po personálnych zmenách v Miestnom úrade sú celkové mesačné mzdy nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi vzhľadom na nižšie priemerné platy nových zamestnancov , tiež je úspora z titulu neobsadenej funkcie prednostu MÚ. Je potrebné počítať do konca roka s odmenami starostovi do výšky 50 % funkčného platu a tiež s ročnými odmenami zamestnancom. Tiež je potrebné zvážiť obsadenie funkcie prednostu vzhľadom na zabezpečenie bezporuchového chodu úradu aj v súvislosti s prechodom kompetencií najmä v oblasti školstva.

V položke 632 – Energia, voda a komunikácie navrhujeme zníženie výdavkov za telefón, poštovné, revízie, rozhlas celkom o 22 tisíc Sk. O túto úsporu navrhujeme navýšiť podpoložku elektrická energia, konkrétne vianočnú výzdobu z verejného osvetlenia. V oblasti odvozu všetkých druhov odpadov nemôžeme znižovať rozpočet, v tomto roku pribudla povinnosť pre obce rozmiestniť kontajnery na stavebný odpad a na nebezpečný odpad.

V položke 633 - Materiál a služby navrhujeme zvýšiť výdavky na výpočtovú techniku a kancelárske stroje. V mesiaci apríl  bol  kúpený rozmnožovací stroj vo výške 35 tis. Sk a doplnilo sa vybavenie MÚ výpočtovou technikou  (v celkovej výške 383 tis. Sk, do tejto položky len v sume 110 tis. Sk, zvyšok pôjde do kapitálových výdavkov). Toto zvýšenie navrhujeme znížením vo výdavkoch na kancelárske potreby a materiál (o 40 tis. Sk), na knihy a časopisy ( o 32 tis. Sk), na stravovanie ( o 10 tis. Sk), na deratizáciu (o 20 tis. Sk) a na odpadové nádoby ( o 40 tis. Sk vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť rozmiestňujúca nádoby na plasty  ich rozmiestni bez nároku na úhradu). Celkovo je táto položka vyrovnaná, zvýšené výdavky na výpočtovú techniku vykryje úspora v iných podpoložkách tejto položky.

V položke 634 – Dopravné navrhujeme zníženie takmer vo všetkých podpoložkách celkovo  o 39 tis. Sk, najviac o 20 tis. Sk v podpoložke  palivo.

V položke 635
Rutinná a štandardná údržba navrhujeme znížiť podpoložku
- údržba verejnej zelene o 420 tis. Sk z celkovej výšky 1 milión Sk vzhľadom na uzavretú zmluvu.
V podpoložke  - údržba ciest, chodníkov je zaúčtovaný mimoriadny výdavok na refaktúru za zimnú udržbu vo výške 325,5 tis. Sk v mesiaci máj. Celková rozpočtovaná výška tejto podpoložky je 2,1 milóna Sk, napriek refaktúre je v nej ešte určitá rezerva , navrhujeme zníženie o 65 tis. Sk. Tiež zníženie o 10 tis. Sk za údržbu kancelárskej techniky a o 10 tis. Sk za údržbu výpočtovej techniky.

V položke  637 – Ostatné tovary a služby navrhujeme zníženie v podpoložke advokátske služby o 85 tis. Sk, keďže od začiatku roka ešte nebolo čerpanie, služby advokátske, notárske a komerčné hradíme z hospodárskej činnosti.Podpoložku – Kultúrne a športové  podujatia navrhujeme znížiť o 85 tis. Sk v súlade s konkrétnym rozpisom rôznych akcií usporadúvaných pre občanov Lamača v priebehu roka. Odmeny poslancom navrhujeme znížiť o 15 tis. Sk, výdavky na školenia, kurzy a semináre o 10 tis. Sk. Odmeny za ďalšie práce navrhujeme zvýšiť o odmenu vo výške 40 tis. Sk (3 x 13 500 ) pre organizačného pracovníka, ktorý zabezpečuje celkový priebeh volieb (v roku 2 002 budú v Lamači voľby 3 krát).

Položku 642 -  Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám navrhujeme znížiť vcelku o 41 tis. Sk. Na základe čerpania ostatných dávok sociálnej pomoci a príspevkov neziskovým organizáciam, ktoré poskytujú sociálne služby (Klub dôchodcov) za päť mesiacov od začiatku roka navrhujeme tieto znížiť celkom o 66 tis. Sk.  V bežných transferoch jednotlivcom navrhujeme poskytnúť lamačským deťom tri voľné vstupy na miestne kúpalisko,v spolupráci so STARZom, ktorý by poskytol zľavnené vstupné.(z 25 Sk na 15 Sk). Celkové náklady by boli ca 25 tis. Sk.

V takto navrhnutom bežnom rozpočtovom hospodárení vznikol prebytok + 1 520 tis. Sk.


Kapitálový rozpočet

V kapitálových príjmoch sa v pôvodnom rozpočte uvažovalo o grante na kanalizáciu a s príjmom za predaj pozemkov. Tieto príjmy dávame na uváženie, podľa toho je potrebné prijať jeden z variantov riešenia 2. – 4
.
V kapitálových výdavkoch navrhujeme zvýšiť položku 713 o výdavok za výpočtovú techniku vo výške 110 tis. Sk, ide o doplnenie počítačovej siete MÚ, časť ide do bežného rozpočtu.

V spolupráci s hraničnými mestskými časťami na konci Lamača v smere na Záhorskú Bystricu sa má vypracovať projektová štúdia na rekonštrukciu pozemnej komunikácie, výdavky Lamača by činili ca 150 tis. Sk - položka 716 , zníženie v položke činí – 190 tis. Sk.


Ďalšie zmeny kapitálových výdavkov je potrebné zvážiť podľa prijatého variantu zmeny rozpočtu pri splnení podmienky vyrovnaného rozpočtu.


1. variant rozpočet je nevyrovnaný

2. variant uvažuje s kapitálovými príjmami vo výške 10 023 tis. Sk (grant), následne s kapitálovými výdavkami  11 543 tis. Sk

3. variant nepredpokladá pridelenie grantu, predpokladá len predaj pozemkov, výdavky by bolo možné čerpať do výšky 2 470 tis. Sk

4. variant nepredpokladá pridelenie grantu, ani predaj pozemkov, kapitálové výdavky by bolo možné čerpať do výšky 1 520 tis. Sk

Ing. Peter Šramko
Štatutárny zástupca MČ

Ing. Jaroslav Mrva
predseda KRRPAVSaD


Ing. Daříčková 13. 6. 2 002

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group