ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
      - telefónne čísla MÚ
      - Tlačivá
      - Dokumenty
      - Sprístupnenie informácií
      - Verejné obstarávanie
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Príkaz číslo 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 BratislavaP r í k a z

starostu mestskej časti Bratislava - Lamač číslo 5/2000
zo dňa 29.decembra 2000
ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava Lamač.


Na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o slobode informácií") v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Lamač vydávam tento príkaz:


Čl. 1

Mestská časť Bratislava - Lamač (ďalej len mestská časť) je povinná podľa osobitného predpisu1 umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.


Čl. 2

 1. Mestská časť nesprístupní informácie, ktoré sú označené ako:


  1. služobné tajomstvo podľa osobitného predpisu2

  2. obchodné tajomstvo3 s výnimkou informácií určených v osobitnom predpise4.


 2. Mestská časť obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v osobitnom predpise.5


 3. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a osobných údajov sprístupní mestská časť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon6 alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

Čl. 3

 1. Zverejnenie informácií, ktoré je mestská časť povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu,7 každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií, ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mestská časť dodržiavať pri vybavovaní žiadostí o informácie zabezpečuje na internete a na úradnej tabuli oddelenie organizačno-právne a majetkové miestneho úradu.


 2. Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informáciu v zmysle zákona o slobode informácií tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu.


 3. Povinne zverejňované informácie o mestskej časti sú v prílohe č. 2 tohto príkazu.


 4. Formulár žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona o slobode informácií je v prílohe č. 3 tohto príkazu.

Čl. 4

 1. V prípade nevyhovenia žiadosti, hoci len čiastočne, vydá prednosta miestneho úradu mestskej časti písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 4 tohto príkazu.


 2. O odvolaní voči rozhodnutiu prednostu rozhoduje s konečnou platnosťou starosta mestskej časti.8
Čl. 5

Mestská časť poskytne informáciu po preukázaní uhradenia materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím podľa Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií, ktorý tvorí prílohu č.5 tohto príkazu.9


Čl. 6

Tento príkaz nadobúda platnosť 1.januárom 2001, a to až do schválenia súvisiacich zmien a doplnkov organizačného poriadku samosprávy mestskej časti a organizačného poriadku miestneho úradu miestnym zastupiteľstvom.
Ľubomír P l a i
starosta

 1. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií)

 2. Zákon NR SR č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

 3. § 17-20 Obchodného zákonníka, § 122 Trestného zákona

 4. § 10 ods, 2 zákona č. 211/2000 Z.z.

 5. § 11 zákona č. 211/2000 Z.z.

 6. § 12 Občianskeho zákonníka, zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 7. ( § 5, ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.

 8. § 19, ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z.

 9. Príloha č. 5 bude doplnená po prijatí všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá MF SRPríkaz číslo 5/2000
Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
Príloha 4 - Rozhodnutie
Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group