ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
      - telefónne čísla MÚ
      - Tlačivá
      - Dokumenty
      - Sprístupnenie informácií
      - Verejné obstarávanie
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Príloha č. 2 k príkazu starostu č. 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ

Príloha č. 2
k príkazu starostu č. 5/2000
zo dňa 29.decembra 2000

Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač

Mestská časť Bratislava-Lamač bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave dňom 24. novembra 1990.
Mestská časť okrem úloh samosprávy plní aj prenesené úlohy štátnej správy na rôznych jej úsekoch.
Mestská časť podľa § 4 ods. 1 až 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "Štatút"):


- vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom hlavného mesta zvereným jej do správy, s nadobudnutým majetkom a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou,

- zostavuje a schvaľuje rozpočet mestskej časti a záverečný účet,

- rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej verejnej dávky a miestneho poplatku, určuje ich náležitosti a vykonáva ich správu; vykonáva správu daní určených osobitnými predpismi,

- usmerňuje ekonomickú činnosť v mestskej časti, na ten účel pri rešpektovaní celomestských záujmov vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti a k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti a vydáva záväzné stanoviská k využitiu miestnych zdrojov,

- vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy (ulice, cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody, vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia, ako aj správu a údržbu verejných priestranstiev,

- vykonáva správu a údržbu historických pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, správu a údržbu kultúrnych, športových a ďalších zariadení, ktoré nie sú určené mestským zastupiteľstvom do pôsobnosti samosprávy hlavného mesta,

- zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, správu a údržbu verejnej zelene,

- vytvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej časti, chráni životné prostredie a vytvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnnosť, telesnú kultúru a šport,

- povoľuje predajný a prevádzkový čas obchodu a služieb a spravuje trhoviská,

- obstaráva a po dohode s hlavným mestom schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu mestskej časti a jej zón, ako aj koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti,

- vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenie potrieb obyvateľov mestskej časti a rozvoja mestskej časti,

- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, zariadenia a iné právnické osoby mestskej časti podľa osobitných predpisov,

- organizuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti o dôležitých otázkach života a rozvoja mestskej časti a zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti,

- určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov,

- zabezpečuje miestne záležitosti verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v metskej časti, zodpovedá za plnenie úloh v civilnej ochrane na území metskej časti,

- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v mestskej časti,

- vedie kroniku mestskej časti,

- zabezpečuje vykonávanie sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu,


Samosprávu mestskej časti vykonávajú obyvatelia mestskej časti Bratislava-Lamač:

- orgánmi mestskej časti,
- hlasovaním obyvateľov mestskej časti,
- verejným zhromaždením obyvateľov mestskej časti.


Orgánmi mestskej časti sú
- starosta mestskej časti Bratislava-Lamač,
- Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač.

V mestskej časti pôsobia
- Miestna rada mestskej časti Bratislava-Lamač, ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva a tiež ako poradný orgán starostu mestskej časti,
- Komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy plní úlohy štátnej správy starosta ako správny orgán. Ako správny orgán vedie správne konania na podnet alebo z úradnej povinnosti a vydáva individuálne právne akty (rozhodnutia, poplatkové a daňové výmery, vykonáva exekúcie v daňovom konaní a ukladá pokuty).

Oblasti, v ktorých starosta mestskej časti plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy:
- civilná ochrana obyvateľstva
- doprava a cestné hospodárstvo
- financie a správa majetku
- kultúra
- podnikanie, ochrana spotrebiteľa a privatizácia
- poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo
- požiarna ochrana
- sociálne veci
- sťažnosti a kontrola
- školstvo, mládež a telesná kultúra
- územné plánovanie a stavebné konanie
- všeobecná vnútorná správa
- stavebné konanie
- zdravotníctvo
- životné prostredie

Písomnou formou možno získavať informácie od mestskej časti na adrese:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
Heyrovského 2
841 03 Bratislava,
alebo faxom na č. 6478 0689.

Všetky písomné podania (žiadosti, návrhy, podnety, petície, sťažnosti a pod.) prijíma mestská časť vo všetkých pracovných dňoch po celú pracovnú dobu v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač, Heyrovského 2, prízemie.

Pracovná doba na miestnom úrade:
Po od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 h
Ut od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,30 h
St od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,30 h
Št od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,30 h
Pi od 8,00 do 12,00 h

Osobne možno získať informácie na príslušných odborných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač, Heyrovského 2 v úradných hodinách:

Po od 8,00 do 12,00 h a od 13,00 do 17,00 h
St od 8,00 do 12,00 h a od 13,00 do 16,30 h
Št od 8,00 do 10,00 h.

Osobne urobené podania prijímajú do zápisnice v úradných hodinách organizačné útvary Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač príslušné podľa obsahu podania.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam starostu mestskej časti Bratislava-Lamač možno podávať podľa zákona len písomne alebo osobne do zápisnice v lehote uvedenej v poučení každého rozhodnutia starostu. Miestom osobného podania písomného odvolania je podateľňa miestneho úradu ako u každého iného písomného podania. Miestom osobného podania odvolania do zápisnice je odborný útvar miestneho úradu príslušný podľa predmetu rozhodnutia, proti ktorému podateľ odvolanie podáva.

V agende preneseného výkonu štátnej správy súdy nie sú druhoinštantčnými orgánmi, tzn. neprerokúvajú a nerozhodujú o riadnych opravných prostriedkoch (odvolania, sťažnosti) podaných proti rozhoduntiam starostu ako správneho orgánu. Správne súdy preskúmavajú z agendy štátnej správy vybavovanej starostom ako správnym orgánom právoplatne ukončené veci, v ktorých bolo vydané druhostupňové rozhodnutie ako dôsledok opravného prostriedku urobeného navrhovateľom na preskúmanie rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

Mestská časť každé podanie, ktoré príjme (písomné alebo ústne do zápisnice) preskúma z hľadiska jeho obsahu a rozhodne a až tak rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že obsah patrí do pôsobnosti viacerých odborných útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti a spravidla miestny úrad aj v takom prípade vydáva len jedno vybavenie, prípadne rozhodnutie.


Ak ide o prenesený výkon štátnej správy miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok.
V správnom konaní zamestnanci miestneho úradu vykonávajú úkony a po náležitom zistení skutkového stavu predložia spis na rozhodnutie starostovi, prípadne zástupcovi starostu. V menej závažných veciach, daných predovšetkým výškou sumy, ktorej sa rozhodnutie týka, rozhoduje prednosta úradu.

Všeobecnou lehotou na vydanie rozhodnutia alebo prešetrenie sťažnosti alebo petície je 30 dní, v prípade Zákona o slobode informácií 10 dní. Lehoty možno zo závažných dôvodov predĺžiť o ďalších 30 dní, prípadne 10 dní. Lehoty na úkony v priebehu správneho konania určuje starosta alebo ním poverený zamestnanec v dĺžke potrebnej na vykonanie procesného úkonu.

Najdôležitejšími zákonmi, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány vo svojej činnosti sú:

- Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)
- zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
- zák. č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov
- zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
- zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
- zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
- zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
- zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
- zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
- zák. č. 65/1965 Zb. v znení neskorších prepisov Zákonník práce
- zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov Občiansky zákonník
- zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník
- zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších prepisov Trestný zákon
- zák. SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
- zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zák. č. 175/1990 Zb.
- zák. SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
- zák. č. 263/1999 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zák. č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zák. č. 358/2000 Z. z.
- zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
- zák. č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
- zák. č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
- zák. č. 61/2000 Z. z. osvetovej činnosti
- zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zák. č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
- zák. č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov
- zák. č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zák. č. 389/1999 Z. z. o zmenách niektorých zákonov
- ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v zbierke zákonov, z toho osobitne tie, ktoré sú vymenované v periodiku "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy" vydaného vydavateľom Kódeexpress, s. r. o. a pripraveného redakčnou radou Michal Sýkora a kol. v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky publikovanými v zbierke zákonov.

Prehľad ďalších predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých mestská časť a jej orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestskej časti:
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky z 11. júla 1991, účinného od 11. júla 1991 v znení jeho dodatkov o mestskej časti
- Všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Lamač:

  - č. 3/1994 O ochrane spotrebiteľa
  - č. 8/1994 O poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
  - č. 9/1994 O uskutočnení a vykonaní volieb do NR SR
  - č. 1/1996 O predaji bytov, nebytových priestorov, určení počtu sociálnych bytov, fonde rozvoja bývania, ktorým sa mení a dopĺňa vzn 5/1994
  - č. 3/1996 O vydávaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb na území MČ
  - č. 4/1996 O prevádzkovom a predajnom čase v obchode a poskytovaných službách na území mestskej časti
  - č. 5/1996 O dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Lamač
  - č. 2/1998 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí a koalícií
  - č. 4/1998 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných službách na trhových miestach
  - č. 5/1998 Trhový poriadok
  - č. 1/1999 O dani z nehnuteľnosti na rok 2000
  - č. 2/1999 O miestnych poplatkoch


Správne poplatky v správnom konaní vyrubuje mestská časť podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 16 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (Zákon o slobode informácií) mestská časť vydala sadzobník náhrad výdavkov, ktoré jej vzniknú v súvislosti so sprístupňovaním informácií na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby podľa označeného zákona.Príkaz číslo 5/2000
Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
Príloha 4 - Rozhodnutie
Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group