ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
      - telefónne čísla MÚ
      - Tlačivá
      - Dokumenty
      - Sprístupnenie informácií
      - Verejné obstarávanie
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Príloha č. 4 k príkazu starostu č. 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ

Príloha č. 4
k príkazu starostu č. 5/2000
zo dňa 29.decembra 2000


V Bratislave................................ Č.j.: ....................................
Rozhodnutie


Podľa § 18 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) s poukazom na ustanovenie § 8 zákona o slobode informácií a § 5 zákona č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

nevyhovujem

žiadosti o sprístupnenie informácie o ....................................................................................................... .......................................................................................................................................................
ktorú podal (a) na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Lamač ........................................ ..............................................................................................(meno, priezvisko a adresa, dátum)


Odôvodnenie:

(V odôvodnení sa uvedú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie)


Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Lamač(odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky) ................................
prednosta       


Príkaz číslo 5/2000
Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
Príloha 4 - Rozhodnutie
Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group