ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
      - telefónne čísla MÚ
      - Tlačivá
      - Dokumenty
      - Sprístupnenie informácií
      - Verejné obstarávanie
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Príloha č. 1 k príkazu starostu č. 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ

Príloha č. 1
k príkazu starostu č. 5/2000
zo dňa 29.decembra 2000

Postup
pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Žiadosť o poskytnutie informácie (ďalej len "žiadosť"), ktorú žiadateľ môže podľa § 14 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií), (ďalej len "zákon") podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, prijíma a zabezpečuje jej vybavenie Oddelenie organizačno právne a majetku (ďalej len OOPM"). OOPM po prijatí a zaevidovaní žiadosť odovzdá na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru miestneho úradu (ďalej len "útvar") a súčasne neodkladne o obsahu žiadosti a vykonaných opatreniach na jej vybavenie informuje prednostu miestneho úradu (ďalej len "prednosta) alebo, v prípade pochybnosti, predloží žiadosť na také rozhodnutie prednostovi.


 2. Po prijatí žiadosti OOPM oznámi žiadateľovi predpokladanú výšku nákladov spojených s vybavením žiadosti a súčasne ho požiada o zloženie preddavku na náhradu nákladov. Preddavok môže byť vyšší ako predpokladaná výška nákladov.


 3. O ústne podanej žiadosti, ktorú nemôže vecne príslušný útvar vybaviť ihneď po jej podaní, napíše útvar záznam. Záznam po prečítaní predloží žiadateľovi na podpis. V prípade, že žiadateľ odmietne záznam podpísať, miestny úrad (ďalej len "úrad") žiadosť odloží podľa § 14 ods. 3 zákona.


 4. Výšku náhrady nákladov ustanovuje Sadzobník náhrad nákladov.


 5. Odmietnutie poskytnúť náhradu nákladov je dôvodom na odloženie žiadosti podľa § 14 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z. zákona.


 6. O podaných žiadostiach vedie úrad okrem centrálnej evidencie podaní aj samostatnú evidenciu žiadosti; spisy sa ukladajú oddelene od ostatnej písomnej agendy úradu. Centrálnu evidenciu žiadosti vedie a archív spisov spravuje OOPM.


 7. Evidencia žiadosti obsahuje:

  a) spisovú značku z centrálnej evidencie,
  b) poradové číslo žiadosti,
  c) dátum uvedený na žiadosti,
  d) dátum doručenia žiadosti na úrad,
  e) 1. meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou alebo
  2. názov alebo obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, sídlo a IČO žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
  f) predmet informácie,
  g) požadovaný spôsob vybavenia žiadosti,
  h) meno zamestnanca, ktorému bola vec odovzdaná na vybavenie, ev. ktorý žiadosť vybavil,
  i) meritórne vybavenie žiadosti,
  j) dátum podania odvolania,
  k) výsledok odvolacieho konania,
  l) výsledok preskúmania rozhodnutia súdom,
  m) odovzdanie spisu do archívu, skartačný znak a skartačnú lehotu.


 8. Podklady na vybavenie žiadosti pripravuje ten zamestnanec, ktorému predmet žiadosti patrí do pracovnej náplne a v čase jeho neprítomnosti jemu nadriadený vedúci zamestnanec alebo zamestnanec určený týmto nadriadeným vedúcim zamestnancom (ďalej len "príslušný zamestnanec").


 9. Ak na príprave podkladov budú činní viacerí zamestnanci, ich bezprostredne najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec rozhodne, ktorý z nich bude gestorom prípravy podkladov.


 10. Ak žiadateľ žiada informáciu o predmete, o ktorom už informácia bola zverejnená, príslušný útvar sa v pripravovaných podkladoch na vybavenie žiadosti na zverejnenú informáciu odvolá. Úrad v písomnom oznámení uvedie miesto a čas zverejnenej informácie, prípadne i ďalšie údaje potrebné na vyhľadanie alebo iné získanie informácie.


 11. Ak žiadateľ trvá i napriek oznámeniu podľa bodu 6 na podaní informácie, príslušný útvar pripraví podklady a úrad žiadateľovi informáciu poskytne.


 12. O poskytnutí informácie, pokiaľ informácia vyčerpala celý predmet žiadosti, vydá rozhodnutie prednosta zápisom v spise. Návrh rozhodnutia pripraví a na podpis prednostovi neodkladne predloží vedúci organizačného útvaru, v ktorom je pracovne činný zamestnanec, ktorý informáciu sprístupnil.


 13. Príslušný zamestnanec pred sprístupnením informácie si vyžiada prostredníctvom nadriadeného vedúceho zamestnanca stanovisko prednostu. O stanovisko nežiada, ak úrad sprístupňuje informáciu už skôr sprístupnenú alebo príslušnému zamestnancovi je známe stanovisko prednostu z pokynov alebo inštrukcii prednostu alebo starostu.


 14. Úrad informáciu neposkytne o predmete alebo jeho časti, pokiaľ sa na tento predmet alebo jeho časť vzťahujú ustanovenia § 8 až 13 zákona. O odmietnutí poskytnúť informáciu, hoci i len čiastočne, vydá úrad rozhodnutie. Návrh rozhodnutia pripraví príslušný zamestnanec. Návrh rozhodnutia predloží na podpísanie prednostovi vedúci príslušného útvaru.


 15. Vo výroku rozhodnutia úrad uvedie konkrétne ustanovenie zákona, podľa ktorého úrad odmietol informáciu poskytnúť.


 16. V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie podstatné skutočností, ktoré ho viedli k odmietnutiu sprístupniť informáciu, ako aj konkrétne ustanovenia tých právnych predpisov, ktoré spolu s uvedenými skutočnosťami potvrdzujú použitie ustanovenia zákona uvedeného vo výroku rozhodnutia. V odôvodnení sa neuvádzajú také skutočnosti, ktoré by znamenali porušenie ustanovení § 8 až 13 zákona.


 17. Rozhodnutie úrad doručuje do vlastných rúk žiadateľa.


 18. Ak vo veci už nie je potrebné vykonávať ďalšie úkony (vec je skončená), príslušný zamestnanec odovzdá spis po vyznačení skartačného znaku a skartačnej lehoty OOPM na uloženie do archívu.


Príkaz číslo 5/2000
Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
Príloha 4 - Rozhodnutie
Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group