ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
PREHĽAD UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Uznesenie č.97/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Výstavba bytov pre mladé rodiny na Studenohorskej ul.

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ odporúča

1. pokracovať v príprave realizácie výstavby bytov pre mladé rodiny, 2. zvolať spoločné zasadnutie stavebnej a finančnej komisie za prítomnosti architekta, zástupcov petičného výboru za a proti výstavbe, 3. rokovat s dalšími potenciálnymi zhotovitelmi stavby, 4. pripraviť a predložit na miestne zastupiteľstvo v januári 2002 návrh podmienok nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 537.

Zodpovedný: prednosta


Termín: 31.1.2001

Spôsob plnenia:
Oddelenie ÚRaD navrhuje zrušenie časti 4. tohto uznesenia z dôvodu zmeny zámeru využitia pozemku po Zberných surovinách

Pozn: Výstavba bytov pre mladé rodiny na Studenohorskej ulici.

hore

Uznesenie č.98/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Správa o plnení uznesení
Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ berie na vedomie

predloženú správu o plnení uznesení s pripomienkami

B/ schvaľuje

a) závery Komisie monitoringu výkonnosti, b) predlženie termínu plnenia uznesenia c. 69/2001 z 13.9.2001.

Pozn: Správa o plnení uznesení

hore

Uznesenie č.99/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Informácia o činnosti miestneho kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ berie na vedomie

informáciu o činnosti miestneho kontrolóra s pripomienkami

Pozn: Informácia o činnosti miestneho kontrolóra

B/ žiada

a) predložit návrh opatrení vyplývajúcich z predloženej správy, b) súčasne s predkladanými správami kontrolóra predkladať aj návrhy opatrení

Zodpovedný: prednosta


Termín: trvale

Spôsob plnenia:
Posledná správa miestneho kontrolóra, predložená na zasadnutí MZ dna 14.2.2002 rešpektovala znenie uznesenia v časti B a),b) a uznesenie bolo t.c. splnené

Pozn: Informácia o činnosti miestneho kontrolóra

hore

Uznesenie č.100/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Zoznam parciel s rodinnými domami na ul. Vrancovičova - doplnok k VZN o dani z nehnut.

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

Dodatok k VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2002 k Článku 3 bod 5 v znení: za slovom Prídanky, sa dopĺňa znenie: "a u stavieb na bývanie na ul. Vrancovicova na parcelách c. 673,674,681/1, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 695, 696, 697, 699, 701/1, 701/2, 703, 710, 711, 712/1, 716, 718, 719, 721, 725, 727/1, 727/2, 728, 731, 732, 740, 741, 743, 744, 749, 750, 753, 755, 757, 759, 806, 812, 814, 815,818, 826,827, 828, 839, 840/1, 840/2, 844, 846, 855, 856, 859, 860, 870, 871/1, 876, 877,878/1, 880/2, 886, 888, 889, 895, 896/1, a text pokračuje slovami: "sa stanovuje koeficient 2,5".

Zodpovedný: prednosta


Pozn: Zoznam parciel s rodinnými domami na ul. Vrancovičova - Doplnok k VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2002

hore

Uznesenie č.101/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Návrh na prenájom a následný predaj pozemkov na výstavbu bytov BD Podháj

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ neschvaľuje

1. prenájom pozemku parc.č. 598/31 v k.ú. Lamač o výmere 1984 m2 za cenu 1 450,-Sk/m2 za obdobie od 1.3.2002 spolu 2 876 000,- Sk. Nájomca uhradí nájomné v dvoch splátkach a to do 5 dní od vydania stavebného povolenia čiastku 1 400 000,-Sk a do 30.11.2002 čiastku 1 476 000,-Sk, 2. predaj pozemku parc.č. 598/31 o výmere 1 984 m2 za cenu 450,-Sk/m2 s tým, že: a)na predaj pozemku bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve súčasne s nájomnou zmluvou podľa bodu 1, b)kúpna zmluva bude uzatvorená po uhradení nájomného v zmysle nájomnej zmluvy podľa bodu 1, 3. bezplatný prenájom pozemkov parc.č. 598/3 o výmere 317 m2 a parc.č. 598/32 o výmere 70 m2 počas výstavby najdlhšie však do 31.10.2003.

Pozn: Návrh na prenájom a následný predaj pozemkov na výstavbu bytov Bytovému družstvu Podháj

hore

Uznesenie č.102/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Návrh na prenájom a následný predaj pozemku na výstavbu bytov Spoločnosti I.M.Gostin, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ podporuje

zámer na prenájom pozemku parc.č. 481/6 v k.ú. Lamač na výstavbu bytov

Pozn: Návrh na prenájom a následný predaj pozemku na výstavbu bytov Spoločnosti I.M.Gostin, s.r.o.

B/ odporúča

Spoločnosti I.M. Gostin predložit na rokovanie komisií MZ Lamač stanovisko k návrhu na využitie podielu MC z prostriedkov ŠFRB pri výstavbe navrhovaného polyfunkčného objektu.

hore

Uznesenie č.103/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Malok.nám. p. Jar. Ivančíkovi na dobu určitú

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ neschvaľuje

prenájom nebytových priestorov v Dome služieb pre p. Jaroslava Ivančíka s dobou nájmu 5 rokov.

hore

Uznesenie č.104/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Zvýšenie nájomného v stánku na predaj hydiny a vajíčok

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

zvýšenie nájomného pre p. Murárika na 1000,-Sk/m2/rok.

Pozn: Zvýšenie nájomného v stánku na predaj hydiny a vajícok.

hore

Uznesenie č.105/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Žiadost družstva VERNUS v Bratislave zastúpeného p.A.D.Bussardom o kúpu pozemku

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

predaj pozemku parc.c. 3415/88 družstvu VERNUS za cenu 1650,-Sk/m2.

hore

Uznesenie č.106/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Žiadost o odstránenie tvrdosti pri stanovení poplatkov z predaja alkohol. nápojov a tabak. výrobkov

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ neschvaľuje

žiadost p. Ivana Hergotta o odstránenie tvrdosti pri stanovení poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

hore

Uznesenie č.107/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Žiadost o zníženie nájomného za prenájom priestorov v kine Lamač (pp. Kotraba, Franz)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ neschvaľuje

zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov pp. Kotrabovi a Franzovi

hore

Uznesenie č.108/2001
z dňa: 13.12.2001, zo zasadnutia:

Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme priestorov firme Geoinfos, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ neschvaľuje

dodatok k zmluve o prenájme priestorov firme Geoinfos, s.r.o.

Pozn: Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme priestorov firme Geoinfos, s.r.o.

Návrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group