ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
PREHĽAD UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Uznesenie č.1/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Nastúpenie náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ berie na vedomie

vzdanie sa mandátu poslanca JUDr. Štefana Brunovského

Pozn: Nastúpenie náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty

B/ neberie na vedomie

zánik mandátu poslanca p. Lubomíra Vidošoviča z dôvodu nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca s výkonom funkcie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej obcou v znení § 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Pozn: Nastúpenie náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty

C/ vyhlasuje

nastúpenie náhradníka p. Mariána Bruteniča na uvoľnený poslanecký mandát po p. poslancovi JUDr. Štefanovi Brunovskom

Pozn: Nastúpenie náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty

D/ ukladá

preverit na príslušnej prokuratúre porušenie zákona o platnosti mandátu p. poslanca Vidošoviča

Zodpovedný: prednosta


Termín: 20.1.2002, Splnené: 17.1.2002

Spôsob plnenia:
Oddelenie OPaM odoslalo na príslušnú prokuratúru podnet na prešetrenie dodržiavania zákonnosti orgánom verejnej správy dna 17.1.2002.

Pozn: Nastúpenie náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty

hore

Uznesenie č.2/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Revitalizácia záhradiek v lokalite "Staré záhrady"

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

regulatívy využitia územia

Pozn: Revitalizácia záhradiek v lokalite "Staré záhrady"

B/ ukladá

na základe schválených zásad prenájmu záhrad v lokalite Staré záhrady pripravit nové nájomné zmluvy.

Zodpovedný: prednosta


Termín: 31.3.2002

Pozn: Revitalizácia záhradiek v lokalite Staré záhrady.

hore

Uznesenie č.3/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Plán práce Miestneho zastupiteľstva a Plán poslaneckých dní na I. polrok 2002

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

rámcový plán práce miestneho zastupiteľstva, plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva a plán poslaneckých dní na I. polrok 2002 s pripomienkami.

Pozn: Plán práce MZ a Plán poslaneckých dní na I. polrok 2002

hore

Uznesenie č.4/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Návrh na zrušenie uznesenia č. 85/2001

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ ruší

uznesenie č. 85/2001 B a D.


hore

Uznesenie č.5/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Návrh dodatku štatútu hl.m.SR Bratislavy (rozdelenie kompetencií)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ konštatuje

že primátor hl. m.SR priamo navrhol zaradit dodatok do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva dna 6. decembra 2001 bez poznania stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač

Pozn: Návrh dodatku štatútu hl. m. SR Bratislavy (rozdelenie kompetencií)

B/ neschvaľuje

dodatok Štatútu hl. m. SR Bratislavy s tým, že rozdelenie kompetencií uvedených v tomto dodatku bude nadobúdat účinnost postupne v termínoch, ktoré zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky stanovuje pre prechod týchto kompetencií z orgánov štátnej správy na hlavné mesto.

hore

Uznesenie č.6/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2002

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2002

B/ ukladá

pripravit návrh na zmenu rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2002 v zmysle pripomienok finančnej komisie a pripomienok, ktoré odzneli v diskusii.

Zodpovedný: prednosta


Termín: 11.4.2002

Pozn: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2002

hore

Uznesenie č.7/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Oprava kúrenia v kvetinárstve Gitka

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

opravu kúrenia v kvetinárstve Gitka v Dome služieb na Malokarpatskom námestí.

Pozn: Oprava kúrenia v kvetinárstve Gitka

hore

Uznesenie č.8/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Informácie o činnosti komisií

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ berie na vedomie

informácie o činnosti komisií

Pozn: Informácie o činnosti komisií

B/ schvaľuje

za predsedkynu komisie bývania, sociálnej starostlivosti, kultúry a športu poslankynu Teréziu Sukopovú.

hore

Uznesenie č.9/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Informácia starostu

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ berie na vedomie

informácie starostu

Pozn: Informácie starostu

hore

Uznesenie č.10/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Návrh na odpredaj šiestich obecných bytov

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

odpredaj obecných bytov súčasným užívateľom: 1. Jozef Benovič, Helena Benovičová, Studenohorská 1, Bratislava, č. bytu 13, 2. Ludmila Krajčovičová, Studenohorská 2, Bratislava, č. bytu 4, 3. Mária Boskovičová, Studenohorská 2, Bratislava, č. bytu 16, 4. Andrea Mihaldová, Studenohorská 5, Bratislava, č. bytu 2, 5. Ivan Marko, Anna Marková, Studenohorská 5, Bratislava, č. bytu 7, 6. Zdeno Luknár, Darina Luknárová, Studenohorská 1, Bratislava, č. bytu 13

Pozn: Návrh na odpredaj šiestich obecných bytov

hore

Uznesenie č.11/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Informácia o plnení uznesenia č. 61/2001 z 13.9.2001

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ ukladá

dopracovat predložený materiál o pripomienky z diskusie a predložit na rokovanie nasledujúceho zastupitelstva.

Zodpovedný: prednosta


Termín: 14.2.2002, Splnené: 14.2.2002

Spôsob plnenia:
Úloha uznesenia bola splnená doplnením textu v zmysle pripomienok z diskusie v Správe o plnení uznesení

Pozn: Informácia o plnení uznesenia č. 61/2001 z 13.9.2001

hore

Uznesenie č.12/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Rôzne

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ ukladá

1. pripravit návrh na zrušenie uznesenia o zákaze predaja pozemkov mestskou častou, 2. pripravit alternatívny návrh na riešenie zatekajúcej strechy MÚ Lamač.

Zodpovedný: prednosta


Termín: 11.4.2002

Pozn: Rôzne

hore

Uznesenie č.13/2002
z dňa: 10.1.2002, zo zasadnutia:

Stanovenie ročnej odmeny

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ schvaľuje

1. odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2001 v sume 8 000,-Sk, 2. odmenu starostovi za druhý polrok v sume 55 000,-Sk.

Pozn: Stanovenie ročnej odmeny

Návrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group