ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


zo zasadania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 10.04.2003


K bodu 1 - Otvorenie ( voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice )

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo:

do návrhovej komisie: Ing. Mrva Jaroslav, Mgr. Janyšková Marta

za overovateľov zápisnice: Ing. Akantis Dušan, JUDr. Ondrišová Júlia


hore

Uznesenie č.37/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 3 - Kontrola plnenia platných uznesení.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení
2. informáciu o činnosti miestneho kontrolóra
- bez pripomienok

B. súhlasí
s vyradením zo sledovania uznesení č.16/2003; č. 21/2003 a č. 27/2003, ktoré sú splnené a so zmenou termínu plnenia uznesenia č. 18/IV/2003 bod B na 30.4.2003
Z: vedúci OPaM

C. stanovuje zodpovednosť
za vykonanie uznesenia č. 25/2003/C vedúcemu ÚRaD
T: 30.6.2003

D. ukladá
vedúcemu OPaM novelizovať Smernicu č. 1 o účtovníctve v časti Podpisové vzory
T: 30.06.2003

hore

Uznesenie č.38/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 4 - Správa Miestneho kontrolóra - stanovisko k pripravovanému záverečnému účtu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu


A. berie na vedomie
Informáciu Miestneho kontrolóra o príprave záverečného účtu MČ Lamač za rok 2003

B. ukladá
1. Spracovať celkovú rekapituláciu majetku podľa jednotlivých účtovných skupín.
Z: predseda inventarizačnej komisie
T: 31. máj 2003

2. Vypracovať prehľadnú správu z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2002 so zameraním na zistené rozdiely a návrhom na ich usporiadanie.
Z: predseda inventarizačnej komisie
T: 31. máj 2003

3. Predložiť návrh na usporiadanie prípadne zisteného prebytočného a neupotrebiteľného majetku.
Z: predseda inventarizačnej komisie
T: 31. máj 2003

hore

Uznesenie č.39/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 5 - Návrh zmien v rozpočte na rok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
predložený Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2003.

hore

Uznesenie č.40/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 6 - Návrh na pridelenie účelových finančných dotácií miestnym organizáciám na rok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) zvýšenie bežných transferov pre ZŠ o sumu 100.000,-Sk účelovo určených podľa predloženého návrhu

b) rozdelenie účelových finančných dotácií MČ Bratislava - Lamač miestnym spoločenským, zdravotníckym, kultúrnym a cirkevným organizáciám na rok 2003:
ZŠ a MŠ 100.000,- Sk; ZŠ - koordinátor prevencie drogových závislostí 5.000,- Sk; Klub dôchodcov Lamač 20.000,- Sk; Charitatívne združenie pri RKFÚ v Lamači 10.000,- Sk; D-PD Na barine 5 10.000,- SK; Slovenský Červený kríž MS č.1 Lamač 15.000,- Sk; OZ Terra Terapeutica 5.000,- Sk; Stolnotenisový oddiel Lamač 10.000,- Sk; Futbalový klub Lamač 100.000,- Sk; TJ Spoje - bedmintonový oddiel 8.000,- Sk; 12. oddiel skautiek v Lamači 5.000,- Sk; Športový klub Goja Kai Karate v Lamači 15.000,- Sk; ZO nepočujúcich SZSP Budatínska 59/a 5.000,- Sk; Farský úrad RKC sv. margity v Lamači 35.000,-Sk v celkovej sume 243.000,- Sk

ukladá
predložiť návrh riešenia právneho vzťahu MČ Lamač a FK Lamač k športovému areálu a návrhu opatrení na ďalšie zabezpečovanie prevádzky športového areálu
Z: vedúci OPaM
T: 31. máj 2003

hore

Uznesenie č.41/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 7 - Návrh na zriadenie spoločnej úradovne pre veci stavebného poriadku a územného plánu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
zriadenie spoločnej úradovne pre veci stavebného poriadku a územného plánu (kompetencie stavebného úradu) pre bratislavské mestské časti okresu Bratislava IV - Lamač, Dúbravka, Karlova Ves - so sídlom na Hanulovej ul. v Bratislave, s uplatnením variantu A v článku 4 s účinnosťou od 01.05.2003

odporúča
aby bola za činnosť spoločnej úradovne zodpovedná MČ Dúbravka a jej štatutárny zástupca

hore

Uznesenie č.42/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 8 - Návrh na personálne zmeny v Školskej rade pri ZŠ s MŠ

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. odvoláva
Mgr. Teréziu Sukopovú a p. Ondreja Hybkého, bývalých poslancov Miestneho zastupiteľstva, z funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. v Bratislave.

B. volí
JUDr. Júliu Ondrišovú a Mgr. Martu Janyškovú, poslankyne Miestneho zastupiteľstva, do funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. v Bratislave

hore

Uznesenie č.43/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 9 - Návrh organizačnej štruktúry Miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
doplnenie Organizačnej štruktúry Miestneho úradu na odd. Územného rozvoja a dopravy o Referát územného hospodárstva a dopravy, Referát realitných činností a Referát organizačný na dobu určitú do 30.9.2003.

hore

Uznesenie č.44/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 10 - Návrh na prenájom osobitne zverených školských zariadení ( ubytovňa, ZUŠ)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
prenájom osobitne zverených školských zariadení, a to Ubytovne pre pedagogických pracovníkov na Malokarpatskom nám. 6 a priestory Základnej umeleckej školy prevádzkované v časti objektu Materská škola na Zlatohorskej 10, v prospech časti Karlova Ves s podmienkami:
1. povinnosť nájomcu dodržať účel nájmu, nájomné 1,- Sk ročne počas doby nájmu 5 rokov,
2. povinnosť nájomcu hradiť náklady spojené s údržbou a opravami predmetu nájmu,
3. právo prenajímateľa vypovedať zmluvu pri porušení zmluvných ustanovení nájomcu.

hore

Uznesenie č.45/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 11 - Návrh na realizáciu nadstavby strechy Miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

ukladá
Predsedom komisií prerokovať v komisiách ideové návrhy nadstavby budovy Miestneho úradu predložené firmami
 • ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.
 • GEOINFOS, s.r.o.
 • IDOPS, družstvo
 • PROMAX SLOVAKIA, s.r.o.

a predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva odporúčané poradie firiem na realizáciu nadstavby
T: 29.5.2003
Z: predsedovia komisií

hore

Uznesenie č.40/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 12 - Návrh na prevod pozemkov za účelom výstavby bytových domov na Heyrovského ul. ( f. IKORES)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
 1. prenájom časti pozemku p.č. 553/19, ostatná plocha, v časti o výmere 46 m2, časti pozemku p.č. 553/1, ostatná plocha, v časti o výmere 2.587 m2, podľa geometrického plánu č. 3/2003 Ing. Petra Urcikána, oba v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 2468, spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o., na dobu určitú do 31.12.2003 za nájomné 1.500,-Sk/m2;
 2. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom bude záväzok mestskej časti Bratislava Lamač predať spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. časti pozemku p.č. 553/19, ostatná plocha, v časti o výmere 46 m2, časti pozemku p.č. 553/1, ostatná plocha, v časti o výmere 2.587 m2, podľa geometrického plánu č. 3/2003 Ing. Petra Urcikána , oba v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 2468, a to najneskôr do 60 dní po úhrade nájomného v zmysle časti 1) tohto uznesenia;
 3. predaj časti pozemku p.č. 553/19, ostatná plocha, v časti o výmere 46 m2, časti pozemku p.č. 553/1, ostatná plocha, v časti o výmere 2.587 m2, podľa geometrického plánu č. 3/2003 Ing. Petra Urcikána, oba v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 2468 spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 500,-Sm/m2;
 4. po zverení pozemku p.č. 554, zastavaná plocha o výmere 608 m2 v k.ú. Lamač, do správy mestskej časti Bratislava Lamač prenájom a následný predaj pozemku p.č. 554 spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za rovnakých podmienok ako sú uvedené v časti 1) 2) 3) tohto uznesenia vo vzťahu k pozemkom p.č. 553/19 a p.č. 553/1;
 5. kúpu pozemkov p.č. 550/2, p.č. 550/3, zastavané plochy a časti pozemku p.č. 553/2, ostatné plochy, všetky v k.ú. Lamač, spolu o rozlohe 598 m2 od spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 500,- Sk/m2.

hore

Uznesenie č.47/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 13 - Návrh na zriadenie veterinárnej ambulancie v kotolni na Heyrovského ul. ( MVDr. Čech)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
 1. zriadenie veterinárnej ambulancie v objekte kotolne K-20 na Heyrovského ul. a za týmto účelom vyňatie časti priestorov kotolne K-20 z nájmu spol. MEVA-L,
 2. prenájom časti priestorov kotolne K-20 na Heyrovského ul. o výmere 26 m2 , podľa priloženého projektu Ing. arch. Struhárovej, nájomcovi MVDr. Pavlovi Čechovi, s podmienkami:
 3. nájomné vo výške 1.000,- Sk/m2 , s dobou nájmu určitou 10 rokov, so zapracovaním inflačného koeficientu,
 4. stavebné úpravy uhradí nájomca bez nároku na započítanie voči nájomnému,
 5. nájomca zriadi samostatný vchod do svojej prevádzky, svojou prevádzkou nebude rušiť prevádzku kotolne,
 6. nájomca sa zaviaže dodržiavať všetky príslušné predpisy (najmä na úseku hygieny, poriadku, protipožiarnej prevencie a pod.)

hore

Uznesenie č.48/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 14 - Návrh na zmenu nájomcu pozemku pod predajňou na Vrančovičovej ul. (p.Vacula)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) ukončenie nájomného vzťahu k časti pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Lamač o výmere 20,5 m2 s p. Ľudovítom Vaculom dohodou,
b) uzavretie nájomného vzťahu k časti pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Lamač o výmere 20,5 m2 s pani Beatou Vaculovou za rovnakých podmienok ako boli dojednané s p. Ľ. Vaculom.

hore

Uznesenie č.49/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 15 - Návrh na zmenu nájomcu pozemku pod predajňou na Heyrovského ul. (p.Maladi / Jarábek)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) ukončenie nájomného vzťahu k časti pozemku p.č. 568 v k.ú. Lamač o výmere 55 m2 s p. V. Maladim dohodou
b) uzavretie nájomného vzťahu k časti pozemku p.č. 568 v k.ú. Lamač o výmere 55 m2 s p. I. Jarábkom za rovnakých podmienok ako boli dojednané s p. Maladim

hore

Uznesenie č.50/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 16 - Návrh na zmenu nájomcu pozemku v lokalite Staré záhrady ( Prachár / Bumbál)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) ukončenie nájomného vzťahu k pozemkom p.č. 611 a p.č. 614/3 v k.ú. Lamač spolu o výmere 430 m2 s p. Marcelom Prachárom dohodou,
b) uzavretie nájomného vzťahu k pozemkom p.č. 611 a p.č. 614/3 v k.ú. Lamač spolu o výmere 430 m2 s p. Tomášom Bumbálom, s dobou nájmu a ostatnými podmienkami nájomného vzťahu rovnakými ako boli dojednané s p. M. Prachárom.

hore

Uznesenie č.51/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 17 - Situačná správa o činnosti Mestskej polície za mesiace február, marec 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okresnej stanice MsP BA IV. za mesiace február, marec 2003 s pripomienkami

B. žiada
starostu zaradiť do programu júlového rokovania MZ bod : ,,Informácia o bezpečnostnej situácii MČ Lamač" a prizvať na rokovanie zástupcu štátnej polície pre BA IV.

hore

Uznesenie č.52/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 18 - Informácie starostu

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie
Informácie starostu o jeho aktivitách od posledného MZ.

hore

Uznesenie č.53/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 19 - Odmena Miestneho kontrolóra za prvý štvrťrok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
odmenu Miestnemu kontrolórovi za obdobie prvý štvrťrok 2003 a pri príležitosti ukončenia celkovej činnosti vo funkcii Miestneho kontrolóra vo výške šesťtisíc korún

hore

Uznesenie č.54/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 20 - plat starostu a odmena za obdobie I. Q. 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) plat starostu podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonom stanovenej minimálnej výške plat vo výške 35.200,- Sk, vypočítaná ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (13.511,- Sk) a 2,60-násobku (podľa § 4 ods. 1 zákona) od 01.04.2003
b) zálohu na ročnú odmenu starostovi, podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, za obdobie prvý štvrťrok 2003 vo výške 19,5 % súčtu platov za uvedené obdobie.

hore

Uznesenie č.55/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 22 b) Rôzne - Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb p. Mišovičovej za účelom prevádzkovania predajne hydiny, diviny, rýb....

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) Prenájom nebytového priestoru v Dome služieb, doterajšia prevádzka PALMA, o výmere 70,65 m 2 pani Soni Mišovičovej za účelom prevádzkovania predajne chladenej a mrazenej hydiny, rýb, diviny, vajec, nárezových salámov, mäsových polotovarov a iného doplnkového tovaru, za nájomných podmienok platných pre nájomcov podnikajúcich v objekte Domu služieb,
b) Uzavretie dodatku k nájomnej zmluve s pánom Jaroslavom Ivančíkom, ktorým sa o 70,65 m2 zníži výmera prenajatých priestorov v Dome služieb a s tým spojená výška nájomného. S podmienkou uhradenia všetkých finančných záväzkov voči prenajímateľovi.

hore

Uznesenie č.56/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 22 c) - Rôzne- Návrh na umiestnenie zábran na chodníky pre vstup k základnej škole na Malokarpatskom nám.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
a) umiestnenie jednej uzamykateľnej a jednej pevnej zábrany na chodníku od hlavnej cesty Podháj pri Základnej škole na Malokarpatskom námestí z dôvodu zásobovania zdravotného strediska a lekárne a vstupu požiarnych a sanitárnych vozidiel
b) umiestnenie pevnej zábrany od parkoviska pri potravinách Agro - bio Hubice na chodník pri vstupe k ZŠ .( možnosť umiestnenia betónových kvetináčov).
c) ukladá vedúcej ÚRaD zabezpečiť realizáciu v termíne do 10.5.2003

hore

Uznesenie č.57/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 22 d) - Rôzne - Nový Lamač

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
Postupnosť krokov na riešenie problematiky rozvoja územia Nový Lamač:
1. žiadať:
a) o zverenie pozemkov vo vlastníctve hl. m. Bratislavy nachádzajúcich sa v riešenom území do správy MČ Lamač
b) o využitie finančných prostriedkov z nevysporiadaných finančných vzťahov MČ Lamač s Magistrátom hl. m. Bratislavy na riešenie územia Nový Lamač
2. zistenie vlastníckej štruktúry a jej zakreslenie do máp s postupným zakreslením výstupov zo vstupnej zisťovacej činnosti (realitnej činnosti)
3. podrobná vstupná zisťovacia (realitná) činnosť vo vzťahu k vlastníkom nielen formou ankety ale aj osobnými konzultáciami so všetkými vlastníkmi
4. zabezpečenie vypracovania podkladov pre verejné obstaranie územnoplánovacej dokumentácie (urb. štúdie) a verejného obstarania územnoplánovacej dokumentácie (urbanistickej štúdie) územia

hore

Uznesenie č.58/IV/2003
zo dňa: 10.04.2003:

K bodu 22 e) - Rôzne - Návrh na zvýšenie počtu výtlačkov časopisu ,,Lamačan" a jeho schránkovania

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

súhlasí
s úhradou výdavkov na navrhnuté zvýšenie počtu výtlačkov časopisu ,,Lamačan" a jeho schránkovanie v roku 2003 v sume 2.000,- Sk z rozpočtu MČ LamačIng. Peter Šramko
s t a r o s t a


Návrhová komisia:
Ing. Mrva Jaroslav
Mgr. Janyšková MartaNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group