ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


zo zasadania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 29.05.2003


K bodu 1 - Otvorenie ( voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice )

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo:

do návrhovej komisie: JUDr. Ondrišová Júlia, Pikulíková Mária

za overovateľov zápisnice: Mgr. Oľga Keltošová, Mgr. Janyšková Marta


hore

Uznesenie č.60/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 2 - Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (10.04, 10.05).

Miestne zastupiteľstvo po kontrole správnosti formulácie uznesení zo dňa 10.4.2003

schvaľuje
1) zmenu uznesenia č. 55/2003 v časti písm. a) i písm. b) : oprava výmery zo 70,65 m2 na 68,6 m2,
2) zmenu uznesenia č. 58/2003 : oprava sumy z 2.000,- Sk na sumu 5.000,- Sk.

hore

Uznesenie č.61/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 3 - Kontrola plnenia splatných uznesení.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
informáciu Miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení zo dňa 10.04.2003.

B. ukladá
vedúcemu odd. OPaM spracovať návrh dodatku nájomnej zmluvy so spol. MEVA - L a návrh nájomnej zmluvy s MVDr. Čechom (veterinárna ambulancia v kotolni) na zasadnutie MZ 3.7.2003.

C. schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 56/IV/ 2003 - do 30.6.2003 (zábrany na Malokarp. nám.)

hore

Uznesenie č.63/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 3 a) - Zmena termínov zasadnutia MZ v r. 2003.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní bodu 3a)

schvaľuje
zmenu uznesenia č. 4/2003 (Plán zasadnutí MZ) nasledovne: nové termíny zasadnutí MZ - 4.9.2003 namiesto 14.08.2003 a 2.10.2003 namiesto 25.9.2003.

hore

Uznesenie č.63/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 3b) - MEVA - L.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu rozhodlo o uskutočnení stretnutia poslancov na túto tému v termíne 11.6.2003 o 19,00 hod. s tým, že budú v tejto veci predložené podklady zo strany p. starostu, p. Masára, p. Olekšáka a p. Daniša v zmysle zápisnice.

hore

Uznesenie č.64/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 4 - Návrh záverečného účtu za rok 2002.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

ukladá
zverejniť návrh Záverečného účtu MČ za rok 2002 na úradnej tabuli miestneho úradu.
T: 30.05.2003
Z: vedúca EO

hore

Uznesenie č.65/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 5 - Návrh na zmenu Organizačného poriadku samosprávy.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
zmenu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Lamač nasledovne:
V článku 18 ods. (1) znie:
"(1) Na čele miestneho úradu je prednosta miestneho úradu, ktorého na návrh starostu na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi."

hore

Uznesenie č.66/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 6 - Návrh VZN o podmienkach evidovania a držania psov.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Lamač s pripomienkami:
1) v § 3 ods. (11) vypustiť slovo "oboch",
2) v § 4 ods. (3) vypustiť písm. d) a text v písm. c) zmeniť nasledovne: "na verejnom priestranstve medzi ulicou Podháj a súbežnou obslužnou komunikáciou na Malokarpatskom námestí pred ubytovňou pre učiteľov."

hore

Uznesenie č.67/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 8 - Návrh na realizáciu nadstavby strechy Miestneho úradu.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
realizáciu ideového návrhu nadstavby Miestneho úradu podľa ponuky predloženej firmou Energetické centrum Bratislava, s.r.o.

hore

Uznesenie č.68/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 9 - návrh na prenájom časti pozemku p.č. 610/14 p. Pipovi.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
prenájom časti pozemku parc. č. 610/14 o výmere 181m2 Martinovi Pipovi podľa geometrického zobrazenia priloženého ku žiadosti, za podmienok:
1. doba nájmu - 15 rokov s možnosťou vypovedať zmluvu v prípade, že prenajímateľ potrebuje predmet nájmu na realizáciu všeobecne prospešného zámeru (parkovacie plochy a pod.) s výpovednou lehotou 6 mesiacov,
2. nájomca smie predmet nájmu oplotiť len ľahkým typom oplotenia, ktoré schváli Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky MsZ,
3. v ďalšom za podmienok platných pre nájomcov v rekreačnej oblasti Staré záhrady.

hore

Uznesenie č.69/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 10 - Návrh na zmenu uznesenia č. 107/2002 (predaj pozemku p.č. 481/7 f. SABENA).

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

zrušuje
uznesenie MZ č. 107/2002 zo dňa 26.09.2002:
"Miestne zastupiteľstvo schvaľuje okamžitý odpredaj časti pozemku, parc. č. 481, ostatná plocha o výmere 1400m2, k.ú. Lamač p. Dr. Zoltánovi Šajbenovi za cenu 1.000,- Sk/m2."

hore

Uznesenie č.70/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 12 - Návrh na organizačné zmeny časopisu Lamačan.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1. rozšírenie časopisu Lamačan na formát 2 x A3 a zvýšenie nákladu časopisu na 3500 kusov,
2. navýšenie rozpočtu časopisu Lamačan pre rok 2003 o 21.000,-Sk,
3. posilnenie doterajšej pozície kultúrneho referenta o pracovníka na dohodu výlučne pre potreby redakčnej rady,
4. novelu štatútu časopisu Lamačan v predloženom úplnom znení štatútu.

hore

Uznesenie č.71/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 13 - Návrh na pridelenie účelových finančných dotácií miestnym organizáciám na rok 2003.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
pridelenie dotácií Rímsko - katolíckej cirkvi, farnosť Bratislava - Lamač vo výške 5.000,-Sk na pokrytie výdavkov Charitatívneho združenia v Lamači a vo výške 10.000,- Sk na činnosť s mládežou.

hore

Uznesenie č.72/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 14 - Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiac apríl 2003.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiac apríl 2003 bez pripomienok.

hore

Uznesenie č.73/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 15 - Projekt "Leto 2003 na Rosničke".

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
realizáciu projektu "Leto 2003 na Rosničke" s kalkulovanými nákladmi max. 100. 000,- Sk, ktoré budú na finančné zabezpečenie projektu vyčlenené z rezervného fondu MČ.

hore

Uznesenie č.74/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 16 - Rôzne - Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kine Lamač Tatrabanke, za účelom zriadenia a prevádzkovania bankomatu.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v Kine Lamač na Malokarpatskom nám. Tatra banke a.s., za účelom zriadenia a prevádzkovania bankomatu, vo výmere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu prenájmu, na dobu neurčitú, za nájomné 12.000,- Sk ročne.

hore

Uznesenie č.75/IV/2003
zo dňa: 29.05.2003:

K bodu 16 - Rôzne - IKORES Slovakia s.r.o., výstavba bytových domov na Heyrovského ul.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. zrušuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 46/IV/ 2003 z 10.04.2003

B. schvaľuje
  1. prenájom časti pozemku p.č. 553/19, ostatná plocha, v časti o výmere 46 m2 - diel 1, časti pozemku p.č. 553/1, ostatná plocha, v časti o výmere 2.587 m2 - diel 3, podľa geometrického plánu č. 3/2003 Ing. Petra Urcikána, oba v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 2468, spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o., na dobu určitú do 31.12.2003 za nájomné 500,- Sk/m2, splatné do 30 dní od podpísania zmluvy;
  2. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom bude záväzok mestskej časti Bratislava Lamač predať spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 1.500,-Sk/m2 časti pozemku p.č. 553/19, ostatná plocha, v časti o výmere 46 m2 - diel 1, časti pozemku p.č. 553/1, ostatná plocha, v časti o výmere 2.587 m2 - diel 3, podľa geometrického plánu č. 3/2003 Ing. Petra Urcikána, oba v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 2468, a to najneskôr do 60 dní po úhrade nájomného v zmysle bodu 1) tohto uznesenia;
  3. predaj časti pozemku p.č. 553/19, ostatná plocha, v časti o výmere 46 m2 - diel 1, časti pozemku p.č. 553/1, ostatná plocha, v časti o výmere 2.587 m2 - diel 3, podľa geometrického plánu č. 3/2003 Ing. Petra Urcikána vyhotoveného dňa 28.1.2003, oba v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 2468 spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 1.500,-Sk/m2;
  4. v prípade zverenia pozemku p.č. 554, zastavaná plocha o výmere 608 m2 v k.ú. Lamač, do správy mestskej časti Bratislava Lamač prenájom a následný predaj pozemku p.č. 554 spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bodoch 1); 2) a 3) tohto uznesenia vo vzťahu k pozemkom p.č. 553/19 a p.č. 553/1;
  5. kúpu pozemkov p.č. 550/2, p.č. 550/3, zastavané plochy a časti pozemku p.č. 553/2, ostatné plochy, všetky v k.ú. Lamač, spolu o rozlohe 598 m2 od spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o. za kúpnu cenu 500,- Sk/m2.Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Návrhová komisia:
JUDr. Ondrišová Júlia
Pikulíková MáriaNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group