ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 11.06.2003Návrhová komisia: JUDr. Ondrišová Júlia, Pikulíková Mária

Overovatelia zápisnice: Mgr. Oľga Keltošová, Mgr. Janyšková Marta


hore

Uznesenie č.76/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 2 - Návrh na vymenovanie Mgr. Branislava Masára za prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

m e n u j e
Mgr. Branislava Masára za prednostu Miestneho úradu Bratislava - Lamač s nástupom do funkcie dňa 12.6.2003.

hore

Uznesenie č.77/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 3 a) - Návrh na vyhotovenie poslaneckých preukazov.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
vyhotovenie poslaneckých preukazov podľa predloženého vzoru.
hore

Uznesenie č.78/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 3 b) - Žiadosť f. Baresto, s.r.o. o povolenie tanečných zábav počas letnej sezóny každý druhý piatok v pohostinstve Podháj pri kine Lamač.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
žiadosť f. Baresto, s.r.o. o usporadúvanie tanečných zábav počas letnej sezóny každý druhý piatok v pohostinstve Podháj pri kine Lamač do 24.00 hod.

hore

Uznesenie č.79/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 3 c) - Umiestnenie reklamných lavičiek na Malokarpatskom nám.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
umiestnenie reklamných lavičiek na Malokarpatskom nám. na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia o ďalší rok.

hore

Uznesenie č.80/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 3 d) - Úprava plochy pred tribúnou na Malokarpatského nám.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

ukladá
Miestnemu kontrolórovi preveriť postup pri zabezpečení vydláždenia plochy pred tribúnou na Malokarpatskom nám. s dôrazom na kontrolu nákladov.

hore

Uznesenie č.81/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 3 g) - Návrh schválenie Zásad prenájmu verejného priestranstva.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
nasledovné zásady prenájmu verejného priestranstva za účelom prevádzkovania letných terás na území Mestskej časti Bratislava - Lamač
a) výlučne pred schválenou prevádzkou pohostinstva,
b) za nájomné vo výške 2,- Sk/m2/deň.

hore

Uznesenie č.82/IV/2003
zo dňa: 11.06.2003:

K bodu 3 h) - Návrh na doplnenie Komisie financií a hospodárskej stratégie

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
doplnenie Komisie financií a hospodárskej stratégie o člena MVDr. Pavla Čecha.Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Návrhová komisia:
JUDr. Ondrišová Júlia
Pikulíková MáriaNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group