ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 04.11.2003Návrhová komisia: Mgr. Keltošová, Ing. Valentovič CSc.

Overovatelia zápisnice: JUDr. Ondrišová, p. Daniš


hore

Uznesenie č.121/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení
2. ústnu informáciu miestneho kontrolóra, s pripomienkami.

B. súhlasí
s vyradením zo sledovania uznesení č.: 83/IV/2003, 107/IV/2003 a 112/IV/2003 a ponecháva v sledovaní uznesenie č. 101/IV/2003.

C. ukladá
informovať Miestne zastupiteľstvo o verejných obstarávaniach, ktoré sa vykonávajú na Miestnom úrade.
Z: miestny kontrolór
T: priebežne

hore

Uznesenie č.122/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 4 - Návrh zásad prenájmu garáží Pod násypom

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
1. nasledovné zásady prenájmu garáží Pod násypom :
a) nájomné vo výške 1.500,-Sk/mesiac za jedno parkovacie miesto;
b) splatnosť nájomného 2 mesiace vopred;
c) náklady na energie hradí nájomca;
d) prenájom je účelovo viazaný iba na parkovanie;
e) doba nájmu 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia;
f) uzatváranie nájomných zmlúv podľa poradia doručených žiadostí;
g) pri porušení zmluvných podmienok okamžitá výpoveď.

2. prebudovanie dvojgaráží rozdelením na dve samostatné garáže, v prípade potreby.

B. ukladá
predložiť návrh zmluvy o nájme so zoznamom uchádzačov akceptujúcich schválené podmienky.
Z: prednosta
T: nasledujúce zasadnutie MZ

hore

Uznesenie č.123/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 5 - Návrh na krátkodobý prenájom nehnuteľností (časť pozemku a požiarna zbrojnica) f. A.S.A., s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
prenájom časti pozemku v k.ú. Lamač parc. č. 537, ostatná plocha, a to v časti (Zberné suroviny) o výmere 20m2 a priestory bývalej hasičskej stanice (súpisné číslo č. 1242, parc.č. 385) nájomcovi - spol. A.S.A. s.r.o., za účelom uskladnenia posypového materiálu na zimnú údržbu, za nájomné spolu 24 500,- Sk, na dobu určitú od podpisu zmluvy do 15.03.2004, s možnosťou predĺženia doby nájmu. Nájomca uhradí nájomné v mesačných splátkach, vždy najneskôr do 10 dní príslušného mesiaca a najneskôr do 10 dní od ukončenia nájmu vyčistí prenajatý priestor.

hore

Uznesenie č.124/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 6 - Návrh využitia areálu bývalých Zberných surovín

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
1. zámer využitia areálu po Zberných surovinách na Studenohorskej ulici na parkovanie vytvorením cca 54 parkovacích miest podľa návrhu Ing. Rudolfa Bruteniča,
2. vykonanie nevyhnutných úprav areálu (vodorovné aj zvislé značenie, vyčistenie...) za týmto účelom,
3. vypracovanie projektovej dokumentácie z rozpočtu 2003 a realizáciu z rozpočtu 2004, v termíne do 30.4.2004.

B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre parkovacie miesta a úpravy zodpovedným dopravným inžinierom.
Z: prednosta
T: 15.12.2003

hore

Uznesenie č.125/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 7 - Návrh na udelenie dotácií miestnym spoločenským organizáciám

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
1. pridelenie účelovej finančnej dotácie Slovenskému červenému krížu Bratislava IV vo výške 3.000,- Sk na odmeny darcom krvi;
2. pridelenie účelovej finančnej dotácie stolnotenisovému oddielu TJ Lamač vo výške 2.500,- Sk na úhradu nákladov za prenájom telocvične;
3. pridelenie účelovej finančnej dotácie ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. vo výške 126.360,- Sk na: a) opravu klavíra (5.000,- Sk), b) zabezpečovacie zariadenie do školy (13.000,- Sk), c) skateboard-areál/U-rampa (88. 360,-Sk), d) kúpu protipožiarnych hadíc (20.000,- Sk);
4. navýšenie účelovej finančnej dotácie FK Lamač na rok 2003 vo výške 60.000,- Sk za účelom úhrady nákladov na vodu spotrebovanú na polievanie areálu;
5. zmenu rozpočtu 2003 navýšením o 12.000,-Sk v položke kultúra na koncert Dedinka v údolí.

hore

Uznesenie č.126/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 8 - Návrh na obstaranie zhotoviteľa opravy strechy Kina

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
vykonanie komplexnej opravy strechy kina v cene do 500.000,- Sk bez DPH.

B. odporúča
starostovi menovať do komisie pre výber zhotoviteľa opravy Ing. arch. Kertiho a Ing. arch. Šimeka.

hore

Uznesenie č.127/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 9 - Návrh na obstaranie multifunkčného stroja na údržbu mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
zabezpečenie nákupu stroja na údržbu mestskej časti v sume do 150.000,- Sk s dôrazom na vybavenie adaptérmi na zimnú údržbu a v tejto súvislosti zmenu rozpočtu na rok 2003.
Z: prednosta
T: 30.11.2003

hore

Uznesenie č.128/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 10 - Návrh na prenájom priestorov v ZŠ na Malokarpatskom nám. OZ "Obláčik"

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
1. prenájom priestorov jednej miestnosti v ZŠ na Malokarpatskom nám. o výmere 43,50m2 v trakte pri Miestnej knižnici, za účelom realizácie činnosti občianskeho združenia Obláčik za podmienok:
a) nájomné vo výške 1,- Sk/rok,
b) doba nájmu - neurčitá,
c) účel nájmu - realizácia činnosti občianskeho združenia Obláčik,
d) výpovedná lehota 6 mesiacov,
e) prevádzkové náklady hradí prenajímateľ.

2. navýšenie bežných výdavkov MÚ o 10.000,-Sk na vybavenie prenajatých priestorov za účelom realizácie činnosti občianskeho združenia Obláčik.

hore

Uznesenie č.129/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 12 - Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2003

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
predložený návrh úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2003.

hore

Uznesenie č.130/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 13 - Návrh rozpočtu na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2004.

B. ukladá
prehodnotiť a zapracovať požiadavky jednotlivých komisií do rozpočtu na rok 2004 v zmysle Priorít volebného programu a predložiť ho do komisie KFaHS.
Z: ved. EO, predsedovia komisií
T: 20.11.2003

hore

Uznesenie č.131/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 14 - Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia

Mieste zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov Lamača na termín 12.11.2003 o 18.00 hod. v miestnom kine na Malokarpatskom nám.

hore

Uznesenie č.132/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 15 - Odmena starostu za tretí štvrťrok 2003

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
odmenu starostovi za obdobie tretí štvrťrok 2003 vo výške 29,45% súčtu platov za uvedené obdobie.

hore

Uznesenie č.133/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 16 a) - Situačná správa zástupcu MČ v spol. MEVA-L, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
Informáciu Ing. Olekšáka, zástupcu MČ v spoločnosti MEVA-L, s.r.o., o stave a spôsoboch riešenia situácie v spol.

B. ukladá
1. pripraviť informáciu o návrhoch riešenia problémov tepelného hospodárstva so zoznamom platných uznesení z tejto oblasti prijatých v rokoch 1998-2002.
Z: prednosta
T: 27.11.2003

2. uskutočniť rokovanie so spoločníkmi MEVA-L, s.r.o. o podmienkach zmeny nájomnej zmluvy a podať písomnú informáciu na rokovanie MZ.
Z: Ing. Mgr. Olekšák
T: 27.11.2003

hore

Uznesenie č.134/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 16 b) - Situačná správa zástupcu MČ v spol. Duspama, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
správu o stave spoločnosti Duspama, s.r.o. k 30.10.2003 predloženú zástupcom MČ v spoločnosti Jánom Danišom, s pripomienkami.

B. ukladá
predložiť závery z valného zhromaždenia spoločnosti Duspama, s.r.o.

Z: Ján Daniš
T: 27.11.2003

hore

Uznesenie č.135/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 17 - Situačná správa o činnosti Mestskej polície v mesiacov august, september 2003

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
predloženú situačnú správu o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiace august, september 2003, bez pripomienok.

hore

Uznesenie č.136/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 18 a) - Rôzne - Správa J. Daniša o pracovnom stretnutí v spoločnosti Meva - L, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
správu o pracovnom stretnutí v spoločnosti Meva - L, s.r.o. predloženú poslancom MZ Jánom Danišom.

hore

Uznesenie č.137/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 18 b) - Rôzne - Nočný stacionár
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

podporuje
zámer Bratislavského samosprávneho kraja, predložený jeho predsedom Ľubom Romanom, zriadiť a prevádzkovať nočný stacionár - útulok pre bezdomovcov na Furmanskej ulici č. 4 v Lamači pri Domove sociálnych služieb ,,Rozsutec" (priamo riadenej rozpočtovej organizácii Bratislavského samosprávneho kraja).

hore

Uznesenie č.138/IV/2003
zo dňa: 04.11.2003:

K bodu 18 c) - Rôzne

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

žiada
1. predložiť informáciu o možnostiach výstavby nájomných bytov na území MČ Lamač doplnenú o informáciu "Plán výstavby nájomných bytov na rok 2003-2006 na území Bratislavy predložený nám. primátora Ing. T. Mikušovou";
2. predložiť správu o stave mestského bytového fondu v MČ BA Lamač k 1.11.2003 s konkrétnym riešením neplatičov;
3. predložiť správu o mestskom bytovom fonde za roky 1991 - 2003 (s obsahom: počet nájomných bytov v MČ vždy k 1.1. príslušného roka, dátum pridelenia bytov a zoznam osôb prideleným nájomné byty);
4. predložiť zmluvu o zabezpečení zimnej údržby 2003/2004 a zmluvy uzavreté so stavebníkmi rozostavaných bytových domov v Lamači (Cresco, Podháj, Ikores).
Z: prednosta
T: 18.12.2003Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Návrhová komisia : Mgr. Keltošová Oľga, Ing. Valentovič Daniel, CSc.Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group