ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 27.11.2003Návrhová komisia: Ing. Ondrejičková Kvetoslava, RNDr. Akantis Dušan

Overovatelia zápisnice: Ing. Valentovič Daniel, CSc.; p. Pikulíková Mária


hore

Uznesenie č.139/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 2 - Kontrola správnosti uznesení

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

s c h v a ľ u j e
1. doplnenie uznesenia č. 103/IV/2003 nasledovne:
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

s c h v a ľ u j e
1) predaj pozemkov v k.ú. Lamač parc. č. 714 a 718, spolu o výmere 223 m2, manželom Petrovi a Margite Bruteničovím za kúpnu cenu 1.650,- Sk/m2.
2) predaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k.ú. Lamač parc. č. 717 o výmere 306 m2 po jeho zverení do správy mestskej časti, manželom Petrovi a Margite Bruteničovím za kúpnu cenu 1.650,- Sk/m2.
2. doplnenie uznesenia č. 120/IV/2003 v časti A. nasledovne:
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. z r u š u j e
uznesenie č. 109/2003 v časti A. (o prenájme časti pozemku parc. č. 553/1 dr. Čechovi na 10 rokov za nájomné 1,-Sk/m2/rok za účelom zriadenia veterinárnej ambulancie).

hore

Uznesenie č.140/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

s c h v a ľ u j e
1. zmenu uznesenia č. 126/IV/2003 v časti A. nasledovne:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
vykonanie komplexnej opravy strechy kina.

2. doplnenie uznesenia č. 126/IV/2003 časťou C. nasledovne:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

C. odporúča
starostovi priebežne informovať MZ o postupe prác až do ukončenia opravy.

hore

Uznesenie č.141/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
1) kontrolu plnenia uznesení
2) ústnu informáciu miestneho kontrolóra
s pripomienkami.

B. schvaľuje
1) vyradenie zo sledovania uznesení č.: 101/IV/2003, 122/IV/2003, 133/IV/2003
2) ponechať v sledovaní uznesenie č. 130/IV/2003 s novým termínom: decembrové zasadnutie komisie financií a hosp. stratégie.

C. ukladá
1) predložiť správu o činnosti miestneho kontrolóra a výsledky kontrolnej činnosti za rok 2003
2) predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2004
Z: miestny kontrolór
T: 16.12.2003

hore

Uznesenie č.142/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 4 - Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2003 o dani z nehnuteľnosti na rok 2004 s odhlasovanými zmenami.

B. ukladá
zabezpečiť zverejnenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2003 o dani z nehnuteľnosti na rok 2004 na obvyklých miestach.
Z: prednosta
T: bezodkladne

hore

Uznesenie č.143/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 5 - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2004, s pripomienkami.

B. schvaľuje
zverejnenie pracovného návrhu rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2004 na úradných tabuliach Miestneho úradu a na ďalších obvyklých miestach.
Z: prednosta
T: bezodkladne

hore

Uznesenie č.144/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 6 - Situačná správa zástupcu MČ v spol. Meva - L, s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
informáciu o ďalšom postupe v riešení tepelného hospodárstva v Lamači.

B. ukladá
pripraviť podklady pre výber poradcu na vypracovanie stratégie technického a ekonomického riešenia tepelného hospodárstva v Lamači prostredníctvom verejného obstarania, ktorá bude podkladom pre určenie ekonomických a technických podmienok zmeny nájomnej zmluvy so spol. Meva-L, s.r.o a predložiť ich na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.
Z: prednosta
T: januárové MZ 2004

hore

Uznesenie č.145/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 7 - Návrh zmluvy o nájme garáží Pod násypom

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

s c h v a ľ u j e
predložený návrh zmluvy o prenájme garáží "Pod násypom".

hore

Uznesenie č.146/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 8 - Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2003

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

s c h v a ľ u j e
odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2003 vo výške 25 000,- slov. korún.

hore

Uznesenie č.147/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 9 - Rôzne, termín zasadnutia MZ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

s c h v a ľ u j e
zmenu termínu decembrového zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo dňa 18.12.2003 na 16.12.2003.

hore

Uznesenie č.148/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 9 - Rôzne, výstavba bytových domov na Podháji

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. ukladá
zabezpečiť monitoring priebehu výstavby bytových domov na Podháji v súlade so stavebným povolením, najmä s ohľadom na stavebnú činnosť v nedeľu a dodržiavanie povoleného stavebného času a v prípade opätovného porušenia vyvodiť sankcie.
Z: prednosta
T: priebežne

B. odporúča
starostovi informovať občanov, ktorí sa sťažovali na priebeh stavby bytových domov na Podháji, o podniknutých krokoch.

hore

Uznesenie č.149/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 9 - Rôzne, bezpečnostná situácia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač po prerokovaní bezpečnostnej situácie v Lamači so zástupcami mestskej a štátnej polície, na základe podnetov občanov z verejného zhromaždenia zo dňa 12.11.2003 a písomnej žiadosti skupiny poslancov miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.11.2003

A. schvaľuje
zámer zabezpečenia mestskej časti kamerovým bezpečnostným systémom.

B. konštatuje
že, je potrebné vytvoriť podmienky na inštaláciu monitorovacieho zariadenia t.j. výstupov kamerového systému, ktorý budú sledovať príslušníci štátnej polície, najlepšie v samostatných priestoroch Miestneho úradu.

C. odporúča
starostovi požiadať listom ministra vnútra SR o pridelenie príslušníkov štátnej polície ako podporu pre zvýšenie bezpečnosti občanov, z dôvodu realizácie pilotného projektu VÚC - ubytovacieho zariadenia pre nočný pobyt ľudí bez domova.

D. ukladá
zabezpečiť všetky potrebné podklady pre rozhodnutie o zavedení kamerového bezpečnostného systému, s možnosťami jeho zavedenia a návrhom na jeho obstaranie v našej MČ.

Z: prednosta
T: priebežne

hore

Uznesenie č.150/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 9 - Rôzne, Zverejňovanie uznesení MZ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

ukladá
zabezpečiť zverejňovanie uznesení MZ v informačných tabuliach MÚ vo formáte A4.
Z: prednosta
T: priebežne

hore

Uznesenie č.151/IV/2003
zo dňa: 27.11.2003:

K bodu 9 - Rôzne, Mimoriadne poslanecké odmeny

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
vyplatenie mimoriadnej poslaneckej odmeny vo výške 3.000,- Sk Mgr. Janyškovej a p. Pikulíkovej za aktivity v kultúrno - výchovnej oblasti (činnosť pre deti a dôchodcov MČ Lamač).

B. ukladá
zabezpečiť vyplatenie odmeny v dvoch splátkach ešte v r. 2003.
Z: ved. EO
T: december 2003

V Bratislave dňa 28.11.2003


Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrhová komisia: Ing. Ondrejičková Kvetoslava, poslankyňa MZ
RNDr. Dušan Akantis, poslanec MZNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group