ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 16.12.2003Návrhová komisia: JUDr. J. Ondrišová, Ing. Ľ. Lučenič

Overovatelia zápisnice: Ing. Mgr. R. Olekšák, Ing. J. Mrva


hore

Uznesenie č.152/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra (o plnení splatných uznesení, o činnosti)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
1) kontrolu plnenia uznesení
2) správu miestneho kontrolóra o činnosti za rok 2003

B. súhlasí
s vyradením zo sledovania uznesení č.: 141/IV/2003 a 142/IV/2003

C. ukladá
1) vypracovať vecnú štruktúru výdavkov rozpočtu MÚ na rok 2004 v položkách oddielov 633, 635 a 637 v súlade s požiadavkami jednotlivých komisií a oddelení MÚ. Vecné výdavky spracovať v členení podľa čísiel z Colného sadzobníka a Klasifikácie produkcie. Vypracované záznamy na základe sumárov jednotlivých kódov použiť na stanovenie zodpovedajúcej formy verejného obstarania. V Sprievodných listoch akcie používať okrem pomenovania tovaru, služby alebo práce i príslušný kód - číslo. Materiál predložiť ako informáciu miestnemu zastupiteľstvu na prvé zasadnutie v roku 2004.
Termín : viď text; Zodpovedný: prednosta

2) v súlade s ustanoveniami zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade so znením zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 40 štatútu hl. mesta SR Bratislavy aktualizovať "Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Lamač a s majetkom hl. mesta SR Bratislavy s zverením do jeho správy ".
Termín : 28.02.2004; Zodpovedný: prednosta

3) vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu informáciu o platných interných normách pre oblasť riadenia činnosti miestneho úradu a zoznam interných noriem, ktoré úrad má mať ale nemá, na základe platných všeobecných právnych noriem a treba ich postupne vypracovať a schváliť. Termín : prvé zasadnutie MZ v roku 2004; Zodpovedný: prednosta

4) zverejniť na úradnej tabuli návrh kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v r. 2004, po zapracovaní pripomienok predložiť do MZ.
Termín : prvé zasadnutie MZ v roku 2004; Zodpovedný: miestny kontrolór

hore

Uznesenie č.153/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 5 - Návrh na prenájom pozemku par. č. 1836/1,2,3,4 (Ing. arch. Ondrušková)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
zámer prenájmu pozemkov parc. č. 1836/2, 1836/4 a časti pozemkov 1836/1 a 1836/3 v k.ú. Lamač za účelom výstavby prevádzky predaja a servisu osobných motorových vozidiel podľa predloženej žiadosti Ing. arch. Ondruškovej.

B. žiada
starostu rokovať o cenových podmienkach prenájmu v zmysle diskusie prednesenej v MZ.

hore

Uznesenie č.154/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 7 - Návrh "Plánu kultúrno - športových podujatí na rok 2004"

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1) Plán kultúrno - spoločenských podujatí v MČ Bratislava - Lamač na r. 2004;
2) Rozpočet kultúrno-spoločenských podujatí v MČ Bratislava - Lamač v rozsahu 350 000,-Sk.

hore

Uznesenie č.155/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 8 - Návrh Koncepcie rozvoja TV a športu v MČ Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
Koncepciu rozvoja telovýchovy a športu v MČ Bratislava - Lamač.

B. poveruje
starostu v spolupráci s poslankyňou Mestského zastupiteľstva Mgr. O. Keltošovou rokovať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy o postupe prác v súvislosti s rekonštrukciou kúpaliska Lamač v nadväznosti na stanovisko riaditeľa STARZ-u.

hore

Uznesenie č.156/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 9 - Nadstavba Miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1) pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 119/IV/2003 zo dňa 11.09.2003 (Realizovať výstavbu nájomných bytov technológiou termo - oceľového nosného systému formou nadstavby nad objektom miestneho úradu) v zmysle záverov stavebnej komisie zo dňa 15.12.2003.
2) uzavretie predloženého návrhu zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu Miestneho úradu mestskej časti BA - Lamač.

hore

Uznesenie č.157/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 10 - Návrh zásad prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
1) nasledovné zásady prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti :
a) nájomné vo výške 300,- Sk/m2/rok;
b) s účinnosťou od 1.1.2004 na dobu neurčitú;
c) prevádzkové náklady hradí nájomca v plnom rozsahu;
d) ostatné zmluvné podmienky zachované.
2) žiadosť MUDr. Ľ. Cajchana o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku za účelom prevádzkovania ORL ambulancie, o výmere cca 20m2, v zmysle novoprijatých zásad prenájmu podľa bodu 1).

B. poveruje
starostu v spolupráci s predsedkyňou sociálnej komisie rokovať o možnostiach zmeny otváracích hodín v lekárni ANGE.

hore

Uznesenie č.158/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 11 - Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na rok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2004.

hore

Uznesenie č.159/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 12 - Návrh rozpočtu na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
predložený návrh rozpočtu MČ Bratislava - Lamač na rok 2004 po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov v objeme príjmov 37 292 000 Sk a výdavkov 42 480 000 Sk, celkový schodok v sume - 5 188 000 Sk, ktorý bude krytý zo zdrojov z minulých období.

B. ukladá
1) pripraviť písomnú informáciu o časovom postupe jednotlivých investícií naplánovaných v roku 2004 z hľadiska verejného obstarania, finančnej a technickej realizovateľnosti. Z: prednosta; T: 3.2.2004
2) predložiť plán obnovy športovísk v roku 2004 v súlade so schválenou koncepciou a vyčlenenou čiastkou. Z: prednosta; T: 3.2.2004
3) predložiť plán obnovy a zveľadenia rekreačných zariadení v lesoparku Lamača s konkrétnym návrhom prvej etapy. Z: prednosta; T: 3.2.2004
4) pripraviť koncepciu údržby a rekonštrukcie ciest a chodníkov, ktoré sú v správe MČ Lamač. Z: prednosta; T: 3.2.2004
5) vypracovať zhodnotenie činnosti jednotlivých zamestnancov MÚ s návrhom ich odmeňovania a zvýšenia efektívnosti práce, v súvislosti s novými legislatívnymi pravidlami ako aj prechodom kompetencií na mestskú časť v roku 2004 a s dopadom na rozpočet mestskej časti, čo bude podkladom pre vypracovanie novej organizačnej štruktúry MÚ. Z: prednosta; T: 3.2.2004

hore

Uznesenie č.160/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 13 - Situačná správa Mestskej polície za mesiace október, november 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
predložené Situačné správy o činnosti stanice MsP Bratislava - Dúbravka za mesiace október a november 2003 - bez pripomienok.

B. odporúča
starostovi pri rokovaní s predstaviteľmi mesta a VÚC predložiť návrh na umiestnenie centrálnej monitorovacej stanice na území mestskej časti Lamač.

hore

Uznesenie č.161/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 14 - Situačná správa štátnej polície za druhý polrok 2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie
predloženú správu OO PZ Bratislava IV za II. polrok 2003 - bez pripomienok.

hore

Uznesenie č.162/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 15 - Rôzne - Zmena uznesenia č. 125/IV/2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
navýšenie dotácie 88.360,-Sk pre ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. o sumu 11.639,80,-Sk na úhradu faktúr na vybudovanie skateboardového areálu.

hore

Uznesenie č.163/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 15 - Rôzne - Odmena starostu

Miestne zastupiteľstvo po tajnom hlasovaní o výške odmeny starostu za štvrtý štvrťrok 2003

schvaľuje odmenu za uvedené obdobie vo výške 27 % zo súčtu platov za príslušné obdobie.

hore

Uznesenie č.164/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 16 - Informácie B1., Zmluvy so stavebníkmi bytových domov (Cresco, Podháj, Ikores)

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. odporúča
starostovi, aby v zmysle uznesenia MZ č. 148/IV/2003 pristúpil k vyvodeniu sankcií na základe monitoringu predmetnej stavby.

B. ukladá pripraviť písomnú informáciu o plnení zmluvných podmienok stavebníkmi (výber žiadateľov o byty v spol. Ikores, Cresco, Podháj; prednostne riešiť požiadavky obyvateľov Lamača, príp. záujemcov s väzbami na mestskú časť Lamač). Z: prednosta; T: 3.2.2004

hore

Uznesenie č.165/IV/2003
zo dňa: 16.12.2003:

K bodu 16 - Informácie C. - Informácia o stave bytového fondu v MČ Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

ukladá
sociálnej komisii komplexne prerokovať problematiku obecných bytov, ich prideľovanie, uvedenie do súladu konkrétnych nájomcov v konkrétnych bytoch, riešiť otázku dražobného poriadku v súvislosti s otázkou nájomných bytov, výšku dlhov na nájomnom a prizvať poslanca Ing. Olekšáka na zasadnutie sociálnej komisie v januári 2004

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrhová komisia: JUDr. Júlia Ondrišová
Ing. Ľudovít LučeničNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group