ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


č. 1/IV/2004 - 11/IV/2004
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 03.02.2004Návrhová komisia: Ing. Jaroslav Mrva, Ján Daniš

Overovatelia zápisnice: Mgr. Oľga Keltošová, RNDr. Dušan Akantis


hore

Uznesenie č.1/IV/2004
zo dňa 03.02.2004:

K bodu 2 - Návrh na zmenu uznesenia č. 156/IV/2003

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

s c h v a ľ u j e
doplnenie uznesenia č. 156/IV/2003 zo dňa 16.12.2003 nasledovne:
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
s c h v a ľ u j e
1) pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 119/IV/2003 zo dňa 11.09.2003 (Realizovať výstavbu nájomných bytov technológiou termo - oceľového nosného systému formou nadstavby nad objektom miestneho úradu) v zmysle záverov stavebnej komisie zo dňa 15.12.2003.
2) uzavretie predloženého návrhu zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu Miestneho úradu mestskej časti BA - Lamač.
3) prideľovanie nájomných bytov, po skolaudovaní, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo zásad udeľovania štátnej dotácie na výstavbu nájomných bytov.
4) zmenu rozpočtu na r. 2004 nasledovne:
- vo výdavkovej časti rozpočtovať splácanie úveru na výstavbu nájomných bytov nad Miestnym úradom v sume 120 000,- Sk,
- v príjmovej časti rozpočtovať príjem zádržného v sume 120 000,- Sk od nájomcov bytov nad Miestnym úradom.

hore

Uznesenie č.2/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení

B. súhlasí
s vyradením za sledovania uznesení č.: 124/IV/2003; 144/IV/2003; 152/IV/2003 body 2 a 4, 159/IV/2003 body 1 a 2, 164/IV/2003.

C. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na rok 2004, s pripomienkami.

D. ukladá
1. miestnemu kontrolórovi realizovať úlohy kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2004.
2. miestnemu kontrolórovi vykonať kontrolu uplatňovania regulatívov schválených uznesením MZ č. 2/2002 zo dňa 10.1.2002 pri schvaľovaní stavebnej činnosti v lokalite Staré záhrady MČ BA - Lamač. T: 10.03.2004

hore

Uznesenie č.3/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 4 - Návrh Plánu investičných akcií na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
plán investičných akcií na rok 2004, s pripomienkami.

B. zriaďuje
odbornú komisiu pre realizáciu koncepcie rozvoja telovýchovy a športu v MČ BA Lamač v zložení: Mgr. M. Janyšková, Ing. J. Mrva, Ing. D. Valentovič, Ing. Ľ. Klementisová, Mgr. E. Ferko, Ing. O. Szabóová, Ing. Urbánek.

hore

Uznesenie č.4/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 5 - Prechod pôsobností na úseku opatrovateľskej služby - návrh VZN

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava - Lamač, s pripomienkami.

B. berie na vedomie
uzavretie zmluvy o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v MČ Bratislava - Lamač s Privilegium, n.o. na dobu určitú 3 mesiace, s pripomienkami.

C. ukladá
1. prednostovi predložiť nový návrh zmluvy o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v MČ Bratislava - Lamač so zapracovaním pripomienok komisií, MR a MZ na zasadnutie MZ 16.03.2004.
2. prednostovi predkladať informáciu o zabezpečovaní opatrovateľskej služby v Lamači na rokovania MZ. T: štvrťročne

hore

Uznesenie č.5/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 7 - Návrh na obstaranie UŠ zóny Staré záhrady

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
zámer obstarania Urbanistickej štúdie zóny "Staré záhrady" s rozšírením hranice riešeného územia o obecné pozemky v lokalite "Staré záhrady" (pás pod lesom smerom k "Plánkam").

B. poveruje
firmu BIO KERAMOPROJEKT, a.s. obstaraním "Urbanistickej štúdie zóny Staré záhrady" v katastrálnom území Lamač, s podmienkou, že bude znášať obstarávacie náklady v plnom rozsahu.

C. ukladá
prednostovi predložiť návrh zadania na obstaranie Urbanistickej štúdie "Staré záhrady" na zasadnutie MZ.

hore

Uznesenie č.6/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 9 - Situačná správa Mestskej polície

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie
situačnú správu o činnosti Mestskej polície Bratislava - Dúbravka za mesiac december 2003.

hore

Uznesenie č.7/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 10a - Rôzne - Návrh na zvýšenie odmeny Miestneho kontrolóra

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
zvýšenie odmeny Miestneho kontrolóra zo 6.000,- Sk na 7.500,- Sk mesačne s účinnosťou od 1.2.2004.

hore

Uznesenie č.8/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 10b - Rôzne - Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
udelenie mimoriadnej odmeny za aktívne pôsobenie v subkomisii pre prípravu Koncepcie rozvoja TV a športu v Lamači nasledovne:
· predsedovi subkomisie Ing. J. Mrvovi, odmenu vo výške 3.000,- Sk,
· ostatným členom subkomisie: Ing. Klementisová, Mgr. Ferko, Ing. Szabová, Mgr. Čuperka odmenu vo výške 1.000,- Sk.

hore

Uznesenie č.9/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 10c - Rôzne - Návrh na zmenu času otvárania zasadnutí MZ Lamač

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
zmenu času otvárania zasadnutí MZ Lamač z 8.30 hod. na 14.00 hod.

hore

Uznesenie č.10/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 11d - Informácie - Možnosti obstarania kamerového monitorovacieho systému

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
predloženú informáciu o možnostiach obstarania kamerového systému.

B. schvaľuje
podanie žiadosti o finančnú dotáciu na Krajský úrad za účelom zabezpečenia kamerového monitorovacieho systému v mestskej časti Bratislava - Lamač.

C. poveruje
starostu pokračovaním v rokovaniach o finančnom zabezpečení kamerového monitorovacieho systému.

hore

Uznesenie č.11/IV/2004
zo dňa: 03.02.2004:

K bodu 10d - Rôzne - Návrh na doplnenie Plánu kultúrnych akcii na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1. návrh na doplnenie Plánu kultúrnych akcii MČ Bratislava - Lamač na rok 2004 o "Fašiangové posedenie" realizované v spolupráci s farským úradom,
2. financovanie tejto akcie čiastkou vo výške 2.000,- Sk.

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrhová komisia: Ing. Mrva Jaroslav, poslanec
p. Daniš Ján, poslanecNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group