ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


č. 12/IV/2004 - 32/IV/2004
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 16.03.2004Návrhová komisia: p. Pikulíková Mária, p. Daniš Ján

Overovatelia zápisnice: p. JUDr. Ondrišová Júlia, p. Ing. Valentovič Daniel


hore

Uznesenie č.12/IV/2004
zo dňa 16.03.2004:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
1) kontrolu plnenia uznesení
2) informáciu o kontrolnej činnosti
- s pripomienkami

B. súhlasí
s vyradením zo sledovania uznesení č. 88/2002; č. 152-1/2003; 152-3/2003; 2/2004; 4/2004

C. ukladá
prednostovi MÚ a miestnemu kontrolórovi
1) odstrániť nedostatky v dokumentácii o prevádzke služobných motorových vozidiel zistené kontrolou; T: 31.03.2004;
2) zabezpečiť dôsledné sledovanie a kontrolu vedenia prevádzkových kníh osobných motorových vozidiel úradu v súlade s prijatými "Zásadami.....";
3) vyvodiť sankcie voči p. Martinovi Pipovi za porušenie nájomnej zmluvy;
4) predložiť zmluvu o prenájme pozemku spolu s návrhom na jej vypovedanie z dôvodu neplnenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu.

D. žiada
starostu rokovať so starostom mestskej časti BA - Dúbravka o vyvodení zodpovednosti kompetentnej pracovníčky spoločného stavebného úradu.

E. konštatuje,
že Miestny úrad opakovane nesplnil uznesenie 159-3,4/2003.

hore

Uznesenie č.13/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 4 - Návrh na prenájom dvojgaráže "Pod násypom" hudobnej skupine

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
prenájom dvojgaráže "Pod násypom" p. Anne Strussovej za účelom využitia na skúšanie hudobnej produkcie mládežníckej skupiny za podmienok :
a) skúšobná doba nájmu 1 mesiac,
b) prevádzka hudobnej produkcie denne len do 21 hodiny,
c) v ostatnom za podmienok podľa prijatého uznesenia č. 122/IV/2003.

B. mení
uznesenie č. 122/IV/2003 zo dňa 4.11.2003, ktorým boli prijaté "Zásady prenájmu garáží Pod násypom" tak, že bod 4. príslušného uznesenia v plnom rozsahu zrušuje a body č. 5, 6 a 7 sa menia na č.4, 5 a 6.

hore

Uznesenie č.14/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 5 - Zabezpečovanie opatrovateľských služieb
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
1. predĺženie zmluvy s Privilegium, n.o. o zabezpečovaní poskytovania opatrovateľskej služby na dobu určitú, do 31.12.2004;
2. uzavretie zmluvy o finančnom zabezpečení sociálnych služieb v MČ BA - Lamač upravujúcej financovanie zabezpečovania opatrovateľskej služby z finančných prostriedkov delimitovaných od štátu a získaných príslušnými úhradami od občanov.
B. berie na vedomie
informáciu o zabezpečovaní poskytovania opatrovateľských služieb v MČ Bratislava - Lamač.

hore

Uznesenie č.15/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 6 - Dlžoba p. I. Hergotta, žiadosť o upustenie od vymáhania

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje

pokračovanie v splácaní dlžnej čiastky p. Ivanom Hergottom podľa Exekučného príkazu č. 9EX-147/97 zo dňa 25.11.2003.

hore

Uznesenie č.16/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 7 - Stavba Spoloč. centra mládeže na pozemku v nájme firmy SABENA, s.r.o., nadácia Luczin

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

ukladá
požiadať konateľa spol. SABENA, s.r.o. a zakladateľa nadácie Luczin dr. Šajbena o predloženie komplexného projektu činnosti športového areálu a zámeru činnosti nadácie Luczin v nadväznosti na existujúce nájomné zmluvy so spol. SABENA, s.r.o.
Z: prednosta, T: 4.5.2004

hore

Uznesenie č.17/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 8 - Tepelné hospodárstvo

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
spoločný podnikateľský zámer firiem EVČ, s.r.o. a PETS, s.r.o. na zabezpečenie prevádzky, údržby a modernizácie zdrojov a rozvodov tepla v MČ Lamač ako strategického investora pre MČ Bratislava Lamač v oblasti tepelného hospodárstva v Lamači.

B. ukladá
uskutočniť rokovania so spoločníkmi spol. Meva- L, s.r.o. o podmienkach prevodu podielov tejto spoločnosti strategickému investorovi MČ v oblasti tepelného hospodárstva firme EVČ-PETS, s.r.o.
Z: starosta a zástupca MČ v Meva -L; T: ihneď

C. zrušuje
časť B uznesenia č. 144/IV/2004 zo dňa 27.11.2003.

hore

Uznesenie č.18/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 9 - Návrh na predaj pozemku a budovy "Satelit" - žiadosť firmy ZIPP, spol. s.r.o.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. žiada
pripraviť konkrétne posúdenie variantných možností výstavby komerčných a obecných bytov v objekte SATELIT v zmysle vyčlenenej čiastky.
Z: prednosta, T: jún 2004

B. poveruje
starostu, poslankyňu mestského zastupiteľstva, predsedkyňu sociálnej komisie a predsedu finančnej komisie rokovať s námestníčkou Magistrátu hl. mesta SR p. Mikušovou o možnosti výstavby nájomných bytov v mestskej časti Bratislava - Lamač.

C. ukladá
prednostovi zabezpečiť komplexné posúdenie statického a stavebného stavu budovy Základnej školy a Zdravotného strediska s ohľadom na možnosť realizácie nadstavby na týchto budovách.

hore

Uznesenie č.19/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 10 - Návrh na prenájom časti nebytových priestorov po p. Helene Škurlovej v Dome služieb p. Stanislavovi Škurlovi

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
1. výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. U 20/IV/2003 s p. H. Škurlovou z dôvodu neplnenia účelu zmluvy;
2. prenájom časti nebytového priestoru - Kvetinárstvo v Dome služieb p. S. Škurlovi, za účelom zriadenia novej samostatnej prevádzky - predaja ovocia, zeleniny, nápojov, rýchleho občerstvenia a rozličného obchodného tovaru, za nájomných podmienok platných pre nájomcov podnikajúcich v objekte Domu služieb.

hore

Uznesenie č.20/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 11 - Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny členom Redakčnej rady za aktívne pôsobenie v roku 2003

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
udelenie mimoriadnej odmeny členom Redakčnej rady :
- Ing. Cecílii Danišovej vo výške 1.000,- Sk;
- Ing. Petrovi Malíkovi vo výške 500,- Sk;
- p. Petrovi Šoulovi vo výške 250,- Sk.
za aktívne pôsobenie v Redakčnej rade a prispievanie do časopisu "Lamačan" v roku 2003.

hore

Uznesenie č.21/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 12 - Návrh na zriadenie spoločného obecného školského úradu s MČ Dúbravka

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
zriadenie spoločného obecného Školského úradu s mestskou časťou Bratislava Dúbravka.


K bodu 13 - Návrh na predaj zubného zariadenia MUDr. Edite Surovej

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu k návrhu neprijalo platné uznesenie.

hore

Uznesenie č.22/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 14- Návrh odmeňovacieho poriadku (zástupcu starostu, poslancov MZ a občanov pôsobiacich v odborných komisiách MZ)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
predložený návrh Odmeňovacieho poriadku zástupcu starostu, poslancov MZ a občanov pôsobiacich v odborných komisiách MZ s účinnosťou od 1.4.2004, s pripomienkami.

hore

Uznesenie č.23/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 15 - Situačná správa o činnosti Mestskej polície v mesiacoch január a február 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
situačné správy o činnosti Mestskej polície za mesiace január a február 2004 s pripomienkami, ktoré budú predložené veliteľovi okrskovej stanici Mestskej polície.

hore

Uznesenie č.24/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 16 a) - Rôzne - Kanalizácia, komunikácie a spevnené plochy ulíc Vrančovičova, Rajtákova a Rácova - Návrh na združenie finančných prostriedkov

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
1. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o združení financií s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. za účelom vybudovania stavby "Bratislava - Lamač, Kanalizácia komunikácie a spevnené plochy ulíc Vrančovičova, Rajtákova a Rácova" v zmysle pripomienok a úpravy čl. 4 zmluvy;
2. uzavretie dohody o prevode práv a povinností investora uvedenej stavby na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

B. poveruje
starostu rokovaním s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

hore

Uznesenie č.25/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 16 b) - Rôzne - Návrh novely VZN hl. mesta o odpadoch (stanovisko MZ)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
predložený návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta Bratislavy v znení neskorších predpisov
bez pripomienok

hore

Uznesenie č.26/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 16d)- Rôzne - Nadstavba Miestneho úradu

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
1. podanie žiadostí o úver a dotáciu na výstavbu šiestich nájomných bytov nadstavbou Miestneho úradu na Heyrovského ul. 2 v Bratislave na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;
2. vyčlenenie splátky úveru na výstavbu šiestich nájomných bytov nadstavbou Miestneho úradu na Heyrovského ul. 2 v Bratislave vrátanie poistného za poistenie tohto úveru do jednotlivých výdavkových častí ročných rozpočtov po celú dobu trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania;
3. spôsob ručenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania poistením úveru;
4. predložený návrh VZN č. 2/2004 o podmienkach nájmu nájomných bytov vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania.

hore

Uznesenie č.27/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 16e) - Rôzne - zriadenie zóny 40km/h

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
1. Mestskú časť Bratislava -Lamač ako "zónu 40 km/h" podľa predloženého projektu;
2. parkovanie na Vrančovičovej ul. v pravom jazdnom pruhu.

hore

Uznesenie č.28/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 16f) - Rôzne

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

ukladá
1. predložiť správu o vyhodnotení nákladov a priebehu výkonu zimnej údržby v MČ BA- Lamač, vrátane správy miestneho kontrolóra o výkone zimnej údržby v zmysle príslušných zmlúv o dielo;
2. predložiť zásady hosp. s majetkom mestskej časti, zásady hosp. s finančnými prostriedkami mestskej časti, zásady verejného obstarávania v mestskej časti, organizačný poriadok mestskej časti.
Z: prednosta; T: 4.5.2004

hore

Uznesenie č.29/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 16g) - Rôzne

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

odporúča riaditeľke Základnej školy s materskou školou na Malokarpatskom námestí požiadať o čerpanie sumy 100.000,-Sk pre potreby materskej školy v zmysle predložených žiadostí zo dňa 5.3.2004 z čiastky 500.000,-Sk rozpočtovanej pre ZŠ s MŠ na rok 2004.

hore

Uznesenie č.30/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 17 e) - Návrh na zabezpečenie verejného obstarania na rekonštrukciu trávnika na školskom futbalovom ihrisku a rekonštrukcie antukovej bežeckej dráhy

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
zabezpečenie verejného obstarania rekonštrukcie trávnika na školskom futbalovom ihrisku a rekonštrukcie antukovej bežeckej dráhy v sume do 200.000,- Sk bez DPH. Realizácia pod podmienkou vybudovania studne v areáli objektu Základnej školy.
Z: prednosta T: 15.6.2004

hore

Uznesenie č.31/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 17 - Informácia o plnení uznesenia MZ č. 159/IV/1/2003,časť B bod 5 zo dňa 16.12.2003

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

žiada
dopracovať informačný materiál v zmysle pripomienok a predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva odmeňovací poriadok a kolektívnu zmluvu.

hore

Uznesenie č.32/IV/2004
zo dňa: 16.03.2004:

K bodu 17 - Informácie

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie predložené informácie.

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrhová komisia:
p. Pikulíková Mária
p. Daniš JánNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group