ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


č. 33/IV/2004 - 54/IV/2004
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 04.05.2004Návrhová komisia: RNDr. Dušan Akantis, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Lučenič, Ján Daniš


hore

Uznesenie č.33/IV/2004
zo dňa 04.05.2004:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení
2. správu o kontrolnej činnosti, s pripomienkami.

hore

Uznesenie č.34/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 4 - Návrh na udelenie dotácií za 1. polrok 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
 1. pridelenie účelovej finančnej dotácie ŠK Goju Kai Karate Bratislava vo výške 15.000,-Sk;
 2. pridelenie účelovej finančnej dotácie Materskému centru Obláčik vo výške 8.000,- Sk;
 3. pridelenie účelovej finančnej dotácie Miestnej pobočke Zväzu vyslúžilých vojakov Gen. M.R. Štefánika v Lamači vo výške 15.000,-Sk;
 4. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Farnosť Bratislava - Lamač vo výške 50.000,-Sk;
 5. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Charitatívne združenie pri RKFÚ Bratislava - Lamač vo výške 10.000,-Sk;
 6. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Domov - penzión pre dôchodcov vo výške 15.000,-Sk;
 7. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Slovenský červený kríž - miestny spolok BA IV vo výške 10.000,-Sk;
 8. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Slovenský červený kríž - územný spolok vo výške 5.000,-Sk;
 9. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre TJ Spoje - bedmintonový oddiel vo výške 8.000,-Sk;
 10. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Jednotu dôchodcov Slovenska MO Lamač (JDS) a Klub dôchodcov (KD) vo výške 10.000,-Sk;
 11. pridelenie účelovej finančnej dotácie pre Základnú školu s materskou školou na projekt Infovek vo výške 50.000,-Sk, čerpaním zo schválenej rozpočtovanej čiastky pre ZŠ s MŠ na rok 2004;

hore

Uznesenie č.35/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 5 Návrh kritérií pre udeľovanie finančných dotácií od 2. polroka 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
zmenu VZN č. 8/1994 Mestskej časti Bratislava - Lamač o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí nasledovne :

Článok 3 znie:
Článok 3
Podávanie žiadostí
 • Žiadosti fyzických a právnických osôb o dotácie a návratné finančné výpomoci sa predkladajú na Miestnom úrade MČ spravidla 2x do roka: za I. polrok do 28.februára a za II. polrok do 31. augusta príslušného roka. Žiadosti sa prejednávajú v príslušných orgánov MČ spravidla 2x do roka: za I. polrok do 31. mája a za 2. polrok do 31. októbra príslušného roka.
 • Podkladom pre prejednanie je písomná žiadosť záujemcu o dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je formulár vyplnený podľa bodu c tohto článku.
 • S cieľom prideľovať dotácie a návratné finančné výpomoci podľa projektového princípu a na základe porovnateľných podkladov, mestská časť ukladá žiadateľom povinnosť deklarovať na predpísanom tlačive nasledovné náležitosti :
  1. názov organizácie, sídlo, právna forma, IČO, bankové spojenie, telefonický kontakt;
  2. názov projektu, jasne sformulovaný cieľ projektu, očakávaný výsledok a prínosy pre MČ;
  3. prehľad doterajších činností a aktivít, dosiahnuté výsledky;
  4. ak organizácia vyberá od členov príspevky, alebo členské, uviesť výšku;
  5. výška žiadanej dotácie alebo návratnej výpomoci, zdôvodnenie plánovaného použitia financií resp. účelu, pre ktorý sa dotácia alebo návratná finančná výpomoc žiada s doložením dokumentačného materiálu a konkrétneho zdôvodnenia na čo sa prostriedky použijú, spôsob a termín splatenia návratnej finančnej výpomoci, ako aj termín zdokladovania použitia dotácie;
  6. zoznam členov, z toho počet Lamačanov;
  7. podpis, dátum;
  8. prílohy: zriaďovacia listina, resp. platné osnovy, resp. iný doklad dokazujúci vierohodnosť žiadateľa;
 • Predpísané tlačivo je prílohou tohto VZN, k dispozícii je na Miestnom úrade a na webovej stránke mestskej časti www.lamac.sk

hore

Uznesenie č.36/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 6 - Návrh financovania projektu "Nadstavba Miestneho úradu"

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
pokračovanie v zámere výstavby nájomných bytov nadstavbou Miestneho úradu so zmenami v zdrojoch financovania s tým, že materiál bude prerokovaný na zasadnutiach finančnej, sociálnej a stavebnej komisie a predložený na zasadnutie MZ dňa 22.6.2004.

hore

Uznesenie č.37/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 7 - Návrh Zásad hospodárenia s majetkom MČ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
predložený návrh "Zásad hospodárenia s majetkom MČ Bratislava - Lamač", s pripomienkami.

B. zrušuje
časť A/4 uznesenia MZ č. 8/1992 zo dňa 16.12.1992, ktorým boli schválené zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Lamač a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do jej správy.

hore

Uznesenie č.38/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 8 - Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
predložený návrh "Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Bratislava - Lamač", bez pripomienok.K bodu 9 - Návrh zmeny Organizačného poriadku samosprávy MČ
K predloženému návrhu nebolo prijaté platné uznesenie.


hore

Uznesenie č.39/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 10 - Návrh zmeny Zásad verejného obstarania podprahovou metódou s nižšou cenou

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
Smernicu verejného obstarávania podprahovou metódou s nižšou cenou, s pripomienkami.

B. odporúča
upraviť smernicu v zmysle pripomienok s platnosťou od 1.6.2004.

hore

Uznesenie č.40/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 11 - Návrh postupu v zmluvnom vzťahu s p. M. Pipom, pozemok Staré záhrady

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
ukončenie nájomného vzťahu k predmetu nájmu - pozemok p.č. 613, 614/5 a časť pozemku p.č. 610/14 v k.ú. Lamač s nájomcom p. Pipom výpoveďou.

B. ukladá
spracovanie a predloženie návrhu novej nájomnej zmluvy na prerokovanie.
T: nasledujúce MZ (22.6.2004), Z: prednosta

hore

Uznesenie č.41/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu - 12 - Návrh Koncepcie údržby a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie
"Návrh Koncepcie údržby a rekonštrukcie ciest a chodníkov v správe MČ Bratislava - Lamač".
B. zriaďuje
subkomisiu pre určenie priorít a dopracovanie návrhu koncepcie v zložení: Ing. J. Mrva, L. Baňacký, RNDr. D. Akantis, J. Denko, J. Daniš, P. Morávek, Ing. V. Rychtáriková.

hore

Uznesenie č.42/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 13 - Návrh Plánu obnovy a zveľadenia rekreačných zariadení v lesoparku Lamača

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
Plán obnovy a zveľadenia rekreačných zariadení v lesoparku Lamača, bez pripomienok.

hore

Uznesenie č.43/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 14 - Návrh delegátov do Rady školy za MČ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
JUDr. Júliu Ondrišovú, Mgr. Martu Janyškovú a Máriu Pikulíkovú, poslankyne Miestneho zastupiteľstva, do funkcie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. v Bratislave na nasledujúce funkčné obdobie.

hore

Uznesenie č.44/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 15 - Návrh postupu s bytom č. 14 na Studenohorskej 8 po p. Rešetkovej (žiadosť p. Rešetku o nájom)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

odporúča
starostovi zistiť skutkový stav v právnej veci doručenia rozsudku vypratania bytu po pani Rešetkovej na Okresnom súde BA IV s podaním informácie na najbližšom zasadnutí MZ.

hore

Uznesenie č.45/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 16 - Stanovisko MČ k nadstavbe OC Podháj

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
 1. zmenu v užívaní (2. a 3. NP) a nadstavbu jedného nadzemného podlažia stavby "Obchodné centrum Podháj - Malokarpatské nám. Bratislava - Lamač" na pozemku parc. č. 490 k.ú. Lamač, podľa žiadosti stavebníka z 17.3.2004;
 2. uzavretie predloženého návrhu darovacej zmluvy, ktorou stavebník daruje mestskej časti peňažné prostriedky v sume 1,5 mil. Sk;
 3. nájomcovi, f. Corvus, s.r.o., možnosť dať predmet nájmu (pozemok parc. č. 490 v k.ú. Lamač, v časti pod OC Podháj) do podnájmu tretej osobe za účelom realizácie nadstavby objektu OC Podháj.

hore

Uznesenie č.46/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 17 - Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

A. schvaľuje
predložený návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. na rok 2004
1. bežný rozpočet v II. alternatíve do výšky garantovaného minima 12 624 000,- Sk;
2. kapitálový rozpočet v garantovanej výške 288 000,- Sk.

B. odporúča
riaditeľke ZŠ rozporovať predložený návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1 na rok 2004 v alternatíve normatívnych ukazovateľov podľa počtu žiakov i v alternatíve rozpočtu do výšky garantovaného minima (95% skutočnosti r. 2003), keďže tento rok sa nezhoduje s výškou prostriedkov deklarovaných orgánmi prideľujúcich financie.

hore

Uznesenie č.47/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 18 - Plat starostu, návrh na udelenie štvrťročnej odmeny
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
 1. podľa príslušných ustanovení zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov plat starostu vo výške 37 400,- Sk mesačne, s účinnosťou stanovenou týmto zákonom.
 2. odmenu starostovi za obdobie prvého štvrťroka 2004 vo výške 24,7 % súčtu platov za uvedené obdobie, t.j. vo výške 26.100,- Sk.

hore

Uznesenie č.48/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 19 - Návrh na zriadenie komisie pre výber projektanta - potok, jazierko

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
na základe predložených cenových ponúk, Ing. Gustáva Laca bytom Na barine 5, 841 03 Bratislava za zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre akciu "Úprava lamačského potoka a jazierka Na barine", podľa cenovej ponuky zo dňa 2.4.2004.

hore

Uznesenie č.49/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 20 - Návrh na uzavretie zmluvy o dielo na vybudovanie studne v škol. areáli

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
uzavretie zmluvy o dielo na vybudovanie studne v školskom areáli s firmou Oáza pána Milana Čagáneka.

hore

Uznesenie č.50/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 21 - Situačná správa o činnosti MsP Bratislava Dúbravka za mesiac marec 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti MsP Bratislava Dúbravka za mesiac marec 2004, s pripomienkami.

hore

Uznesenie č.51/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 22 - Informácie

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

berie na vedomie
predložené písomné informácie.

hore

Uznesenie č.52/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 23a - Návrh na úpravu výšky nájomného v obecných bytoch v správe MČ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
úpravu výšky nájomného v obecných bytoch zverených do správy MČ BA Lamač v zmysle "Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 22.12.2003 č. V-1/2003" zvýšením o 60% z možného navýšenia.

hore

Uznesenie č.53/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 23b - Návrh rozmiestnenia a termínov pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na stabilných miestach v Lamači v roku 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
návrh rozmiestnenia a termínov pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na stabilných miestach v Lamači v roku 2004.

hore

Uznesenie č.54/IV/2004
zo dňa: 04.05.2004:

K bodu 23c - Návrh navýšenia rozpočtu revitalizácie areálu bývalej Materskej škôlky na Malokarpatskom nám. 6

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač

schvaľuje
navýšenie rozpočtu na realizáciu revitalizácie areálu bývalej MŠ Malokarpatské nám. č.6 v rozsahu podľa odporúčania komisie - cca 350.000,-Sk v rámci udržania čiastky 1. 000 000,- Sk rozpočtovanej na realizáciu Koncepcie rozvoja telovýchovy a športu.

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrhová komisia:
RNDr. Dušan Akantis, poslanec MZ
Ing., Mgr. Radoslav Olekšák, poslanec MZNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group