ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


č. 83/IV/2004 - 99/IV/2004
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 21.09.2004.Návrhová komisia: Mgr. Oľga Keltošová, JUDr. Júlia Ondrišová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Marta Janyšková, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák


hore

Uznesenie č.83/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:

K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
1) kontrolu plnenia uznesení;
2) správy o kontrolnej činnosti;
s pripomienkami

B. ukladá
prednostovi Miestneho úradu zabezpečiť plnenie opatrení navrhnutých v správe.

hore

Uznesenie č.84/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 4 - Situačná správa Miestnej polície za mesiace jún - august 2004

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
predložené správy Okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiace jún - august 2004, s pripomienkami;

B. odporúča
starostovi obrátiť sa na zástupcov policajného zboru SR s požiadavkou zvýšenia monitoringu oblasti "starého Lamača".

hore

Uznesenie č.85/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 5 - Návrh financovania projektu "Výstavba nájomných bytov v nadstavbe Miestneho úradu" (návrh na prijatie pôžičky od hl. mesta na spolufinancovanie výstavby, návrh na zmenu zmluvy o dielo)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1) prijatie účelovej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 milióny Sk od hl. mesta SR Bratislavy na spolufinancovanie výstavby nájomných bytov v nadstavbe Miestneho úradu.
2) uzavretie predloženého návrhu dodatku zmluvy o dielo na výstavbu nájomných bytov v nadstavbe Miestneho úradu s f. Domov Slovakia, a.s. v znení predložených pripomienok.

hore

Uznesenie č.86/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 6 - Návrh úprav rozpočtu r. 2004 v kapitálových výdavkov, návrh zmeny plánu investičných akcií.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
zmenu kapitálového rozpočtu doplnením plánu investičných akcií MČ Lamač na rok 2004 podľa návrhu predloženého poslancom Ing. Ľ. Lučeničom, a to na realizáciu projektu plynoinštalácie klubových priestorov FK Lamač v sume 114.151,- Sk.


K bodu 7 - Návrh použitia kapitálových príjmov ZŠ.
Materiál boli stiahnutý z rokovania, predložený bude na ďalšom zasadnutí MZ s ohľadom na možnosť doplnenia podkladov od f. EVČ, s.r.o.

hore

Uznesenie č.87/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 8 - Návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

A. schvaľuje
rámcové podmienky návrhu VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely.

B. odporúča
starostovi predložiť materiál upravený v zmysle schválených rámcových podmienok na októbrové zasadnutie MZ.


K bodom 9 a 10 - Návrh na prenájom pozemkov - p. Pipa, p. Bittner
Materiály boli stiahnuté z rokovania, budú predložené na ďalšom zasadnutí MZ spolu s návrhom VZN.

hore

Uznesenie č.88/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 11 - Návrh na zmenu nájomnej zmluvy - p. Bumbál

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1) zmenu nájomných zmlúv uzavretých s nájomcami pozemkov v lokalite Staré záhrady dohodou zmluvných strán s ohľadom na schválené rámcové podmienky pripravovaného VZN;
2) skončenie nájomných vzťahov výpoveďou, v prípadoch odôvodnených neplnením zmluvných podmienok, ak nedôjde k dohode podľa bodu 1);
3) použitie postupu podľa bodov 1) a 2) pri všetkých obdobných zmluvách.

hore

Uznesenie č.89/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 12 - Návrh na zmenu nájomnej zmluvy - Súkromná MŠ Montessori na Zlatohorskej ulici.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

s c h v a ľ u j e
realizáciu rekonštrukcie celého objektu v správe MČ na Zlatohorskej ul., v rozsahu odporúčaní predloženého znaleckého posudku, z vlastných zdrojov MČ Bratislava Lamač.


K bodu 13 - Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju pozemku p.č. 2514 f. IPR Slovakia s.r.o.
Materiál bol stiahnutý z rokovania, bude predložený na zasadnutie MZ po zverení príslušneho pozemku do správy mestskej časti.

hore

Uznesenie č.90/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 14 - Návrh na predaj pozemkov pod predzáhradkami - bytový dom f. CRESCO.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
predaj pozemkov p.č. 481/8,9,10,11 a časti pozemku p.č. 481/1 ohraničeného zo strany Studenohorskej ulice hranou chodníka a parcelou č. 481/6, podľa predloženého návrhu GP, za kúpnu cenu 2.700,- Sk/m2, s podmienkou predloženia nového GP na presné zameranie predávanej výmery.

hore

Uznesenie č.91/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 15 - Návrh na prenájom pozemku f. IKORES na zriadenie staveniska - bytové domy Heyrovského ul.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
prenájom časti pozemku v k.ú. Lamač parc. č. 553/1 ostatná plocha, a to v časti o výmere 342 m2 (podľa priloženého geometrického zamerania) nájomcovi - spol. Ikores Slovakia s.r.o. za účelom usporiadania staveniska za cenu 400,- Sk/m2/rok od 12.9.2003 do odovzdania premetu nájmu po ukončení výstavby. Nájomca uhradí nájomné za prvý rok užívania najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy.

hore

Uznesenie č.92/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 16 - Správa o inventarizácii majetku MČ

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
správu o celkovej inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2003;

B. schvaľuje
vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu, všetky typy majetku za všetky útvary od 1.1.2004 do 23.4.2004;

C. žiada
1) dopracovať a doplniť inventúru o operatívnu evidenciu majetku dlhodobého charakteru získaného vlastnou činnosťou, z bežných výdavkov a darov;
2) aktualizovať inventúru v časti pozemkov pod bytovými domami s ohľadom na realizované prevody spoluvlastníckych podielov vlastníkom bytov a nebytových priestorov;
3) započať inventarizáciu za r. 2004 od 1.10.2004

hore

Uznesenie č.93/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 17 - Návrh na poskytnutie dotácie spoločenským organizáciám

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
poskytnutie dotácie na rok 2004 pre Klub stomikov - ILCO vo výške 2.000,- Sk;


K bodu 18 - Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra
Materiál bol stiahnutý z rokovania, bude predložený na zasadnutie MZ po obdržaní odborného stanoviska v zmysle rozpravy.

hore

Uznesenie č.94/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 19- Návrh na udelenie mimoriadnej finančnej odmeny p. M. Pikulíkovej

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
udelenie mimoriadnej finančnej odmeny vo výške 2 tisíc Sk poslankyni p. Márii Pikulíkovej za mimoriadnu aktivitu pri organizovaní a zabezpečovaní priebehu Rozálskych hodov 2004.

hore

Uznesenie č.95/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 20 - Návrh na úhradu poplatkov za predĺženie užívacích práv k hrobovým miestam zosnulých lamačských osobností.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
úhradu poplatkov za predĺženie užívacích práv k hrobovým miestam zosnulých lamačských osobností vrátane dlžných čiastok vo výške spolu 8.320,- Sk v zmysle predloženého návrhu.

hore

Uznesenie č.96/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 21 - Návrh na zabezpečenie prechodu agendy hlásenia a evidencie pobytu občanov

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
zabezpečenie prechodu agendy hlásenia a evidencie pobytu občanov z pôsobnosti Policajného zboru na mestské časti tak, aby vybavovanie predmetnej agendy za mestskú časť Bratislava Lamač zabezpečovala mestská časť Bratislava Karlova Ves cez svoj Miestny úrad, ktorý je aj matričným úradom.

hore

Uznesenie č.97/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 22 - Informácie

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

A. berie na vedomie
predložené informácie;

B. schvaľuje
nepredlžovanie zmluvy s p. Dermekom na prenájom pozemku pod stánkom na námestí (predaj vína), uzavretej do 11. februára 2005;

C. ukladá
miestnemu kontrolórovi vykonať kontrolu miestnych predajcov vína s ohľadom na dodržiavanie zákazu nalievania v súvislosti s konzumáciou alkoholu na verejných priestranstvách;

D. odporúča
starostovi požiadať riaditeľku ZŠ o predloženie koncepcie využitia voľných priestorov v ZŠ v súvislosti s prenájmom týchto priestorov v horizonte 3 - 5 rokov.

hore

Uznesenie č.98/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 23 - Rôzne - a) Návrh na vymenovanie členov komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a personálne doplnenie komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky MsZ.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

schvaľuje
1) vymenovanie p. Ivana Kovačoviča a RNDr. Dušana Akantisa za členov komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v zmysle predloženej žiadosti;
2) vymenovanie Ing. arch. Zuzany Morávkovej za členku komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky Miestneho zastupiteľstva.

hore

Uznesenie č.99/IV/2004
zo dňa 21.09.2004:
K bodu 23 - Rôzne - b) Letná údržba

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu

ukladá
1) prednostovi zabezpečiť vypracovanie zoznamu platných zmlúv, uzavretých medzi mestskou časťou Bratislava Lamač a inými subjektami, ktorý bude obsahovať číslo zmluvy, zmluvné strany, typ zmluvy, predmet zmluvy, cenu predmetu zmluvy, dátum podpísania zmluvy, dobu platnosti zmluvy, dôvod, na základe ktorého bola zmluva podpísaná (uznesenie miestneho zastupiteľstva, zákon, štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pod.), spôsob vypovedania zmluvy a iné podstatné skutočnosti, ovplyvňujúce plnenie zmluvy; zoznam predložiť na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Lamač a pravidelne ho aktualizovať;
2) prednostovi predložiť na nasledujúce zasadnutie MZ správu o priebehu a vyhodnotení letnej údržby v MČ v roku 2004;

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a


Mgr. Branislav Masár
prednostaNávrhová komisia:
Mgr. Oľga Keltošová
JUDr. Júlia OndrišováNávrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group