ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2006
Výsledky volieb v mestkej časti Bratislava - Lamač

Uplynulý víkend sa na území SR uskutočnili voľby do NR SR, na organizácii ktorých sa v Lamači podieľali aj zamestnanci miestnej samosprávy a školy, zástupcovia politických strán a občianski aktivisti. Obzvlášť náročné úlohy plnili členovia a najmä predsedovia okrskových volebných komisií pri sčítavaní a overovaní výsledkov. Touto cestou by som sa im, ako aj všetkým zúčastneným voličom, rád poďakoval za pokojný a dôstojný priebeh volebného aktu.

Ing. Peter Šramko, starosta MČ BA LamačVoličský preukaz

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (plnomocenstvo úradne overené).
Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu
-      najskôr 30 dní (t.j. 18.5.2006),
-      najneskôr však dva dni (t.j. 15.6.2006) predo dňom volieb v úradných hodinách obce.
Obec mu na jeho žiadosť vydá voličský preukaz v deň podania žiadosti.Informácia pre voliča

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.Ďalšie informácie nájdete na:
www.volby2006.sk
www.infovolby.sk
www.volby.osobnosti.sk

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group