ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Lamač č. 2/2003 zo dňa 27.11.2003 o dani z nehnuteľnosti na rok 2004 na území mestskej časti Bratislava - Lamač.


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v platnom znení, zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na území Mestskej časti Bratislava - Lamač:Článok 1
Úvodné ustanovenie


 1. Týmto nariadením sa upravujú dane z nehnuteľnosti, ktorá zahŕňajú:
  1. daň z pozemkov, predmetom ktorej sú všetky pozemky vedené v katastri Slovenskej republiky ( ďalej len “kataster”) na území mestskej časti v členení :
   - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady;
   - trvalé trávne porasty;
   - záhrady;
   - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy;
   - zastavané plochy a nádvoria;
   - stavebné pozemky;
   - ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov.

  2. daň zo stavieb, predmetom ktorej sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať;


  3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a ich časti (ďalej len "daň z bytov"). Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú :
   - byty a nebytové priestory,
   - spoločné časti bytového domu alebo spoločenské zariadenia bytového domu alebo ich časti, len ak sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.


 2. Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, alebo správca pozemku vo vlastníctve obce, alebo správca pozemku vo vlastníctve VÚC, nájomca pozemku, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je evidovaný ako nájomca v katastri, v ostatných prípadoch je to osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na to, či je zapísaný v katastri. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.


 3. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu alebo správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve VÚC. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme je daňovníkom nájomca. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.


 4. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome, alebo správca majetku vo vlastníctve štátu, alebo správca majetku vo vlastníctve obce. Ak sú byty, spoločné časti bytového domu alebo spoločné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.


 5. Na území Mestskej časti Bratislava Lamač správu daní vykonáva MČ Bratislava - Lamač prostredníctvom Miestneho úradu Lamač.Článok 2
Daň z pozemkov 1. Ročná sadzba dane z pozemkov sa upravuje takto :


  1. u ornej pôdy, chmelníc, viníc, ovocných sadov vo výške 0,75 % zo základu dane,


  2. u trvalých trávnych porastov, lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, vo výške 0,25 % zo základu dane, pričom

   základom dane pri ornej pôde, chmelniciach, viniciach, ovocných sadoch a trvalých trávnatých porastoch je hodnota pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy zistenej za 1 m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek uvedenej v prílohe tohto zákona a základom dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemku v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa platných cenových predpisov.  3. u záhrad, výške 0,10 Sk, za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.


  4. u zastavaných plôch a nádvorí, vo výške 0,20 Sk, za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.


  5. u ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 0,15 Sk, za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.


  6. u stavebných pozemkov vo výške 2,00 Sk za každý aj začatý m2 základu dane, ktorým je celková výmera pozemku v m2.

   Daň vypočítaná podľa písm. c) a d) sa násobí koeficientom 4,5 v Bratislave.


Článok 3
Daň zo stavieb


 1. Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 podliehajúcich dani, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.


 2. Ročná sadzba za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je upravená nasledovne:

  1. 1,00 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby;

  2. 2,00 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu;

  3. 4,50 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu;

  4. 6,00 Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov;

  5. 7,50 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb slúžiacich na skladovanie a administratívu;

  6. 20,00 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,skladovanie, administratívu;

  7. 5,00 Sk za ostatné stavby.


 3. Ak stavby uvedené v písm. b), e) a f) slúžia na viaceré účely, použije sa sadzba dane ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej nadzemnej časti stavby; pri rovnakom pomere podlahovej plochy sa použije vyššia z príslušných sadzieb. Pri určovaní príslušnej sadzby dane podľa § 11 ods.1 písm. b), e), f) zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov je rozhodujúca produkcia vykonávaná v uvedených stavbách podľa osobitného predpisu.


 4. Sadzby dane podľa bodu 2 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.


 5. Základná sadzba dane podľa bodu 2, prípadne zvýšená podľa bodu 4 sa násobí koeficientom 4,5.


 6. Za stavby na bývanie u ulíc bez kanalizácie a to : Rajtákova, Vysokohorská, Záhrady, Lamačská cesta, Rozálska, Kuneradská, Skerličová, Rácova, Zidiny, Zelenohorská a Pridánky, Vrančovičová a Povoznícka, sa stanovuje koeficient 2,5.


 7. Vypočítaná daň sa zvyšuje o 5,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy u

  1. bytov a nebytových priestorov a garáži v stavbách na bývanie, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej produkcie,


  2. stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej produkcie,


  3. samostatne stojacich garáži, stavieb hromadných garáži a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie, ktoré sa vyžívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.Článok 4
Daň z bytov


 1. Základom dane z bytov je každý aj začatý m2 podlahovej plochy podliehajúcej dani.


 2. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy je upravená na 1,00 Sk za byty a nebytové priestory v bytovom dome, spoločné časti bytového domu, alebo spoločné zariadenia bytového domu.


 3. Sadzba dane určená podľa bodu 2 sa násobí koeficientom 4,5


 4. Daň vypočítaná podľa bodu 2 a 3 sa zvýši o 10,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.Článok 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti


 1. Pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada s výnimkou prípadov ustanovených zákonom SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.


 2. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane, Miestnemu úradu Lamač, rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.


 3. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode (2) uloží správca dane pokutu fyzickej osobe a právnickej osobe v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. v platnom znení.Článok 6
Daňové priznanie


 1. Do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie len daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani, alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane.


 2. Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy, ak ho na to vyzve správca dane.


 3. Ak priznanie nebolo podané včas, správca dane postupuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. v platnom znení.Článok 7
Vyrubenie dane a platenie dane


 1. Daň sa vyrubuje na zdaňovacie obdobia podľa stavu k 1. januáru. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.


 2. Daň z nehnuteľnosti je splatná :

  1. ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20% dane do 30.júna., 30% dane do 30.septembra a 50% dane do 30. novembra bežného roka.


  2. v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca., 30.júna., 30.septembra a 30.novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.


 3. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5.000,- Sk, je splatná do 31. marca.


 4. Ak daňovník nezaplatí splátky načas, správca dane bude postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. v platnom znení.Článok 8
Daňové úľavy


 1. Mestská časť poskytne daňovú úľavu:

  1. vo výške 40 % z dane z pozemkov (s výnimkou stavebných pozemkov), ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu a sú ich vlastníkmi (dokumentovať písomným prehlásením);


  2. vo výške 50% z dane z pozemkov v oblasti Zečák a Rázsochy na parcely, ktoré boli vrátené pôvodným vlastníkom, pokiaľ tieto boli včas prihlásené k dani z nehnuteľnosti;


  3. vo výške 20% z dane zo stavieb na bývanie, v ktorých bol v roku 2003 zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, alebo na elektrickú energiu, a to na základe predloženia fotokópie užívacieho povolenia vydaného v roku 2003;


  4. vo výške 30% z dane z nehnuteľnosti zo stavieb na bývanie v dôsledku stavebnej uzávery na Lamačskej ceste;


  5. vo výške 40% z dane zo stavieb na bývanie alebo bytov vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov a občanov starších ako 70 rokov, slúžiacich na ich trvalé bývanie;


  6. vo výške 50% z dane zo stavieb na bývanie, alebo bytov vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, slúžiacich na ich trvalé bývanie, na základe predloženia fotokópie preukazu ZŤP alebo ZŤP/S, resp. bezvládnosti daňovníka a písomného vyhlásenia, že sa stavba nevyužíva na podnikanie alebo. prenájom;


  7. vo výške 50% z dane zo stavieb garáži vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, na základe predloženia fotokópie preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a fotokópie technického preukazu motorového vozidla. Stanovište vozidla musí byť totožné s garážou, na ktorú sa poskytuje daňová úľava.
Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenie


 1. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia postupuje správca dane pri vyrubovaní dane z nehnuteľnosti po celé zdaňovacie obdobie roku 2004.


 2. V konaní vo veciach dane z nehnuteľnosti sa postupuje podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov.Článok 10
Zrušovacie ustanovenieDňom 31. decembra 2003 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 o dani z nehnuteľnosti na rok 2003.


Článok 11
Účinnosť


Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.Ing. Peter Šramko
starosta mestskej časti Bratislava – Lamač


Návrat do prehľadu VZN

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group