ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 1 /2004 zo dňa 3.2.2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava - Lamač.


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač sa na základe prechodu pôsobností na úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby a prepravnej služby z Bratislavského samosprávneho kraja na mestskú časť Bratislava - Lamač, podľa § 112 j ods.1 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z.z., zákona č. 155/1999 Z.z. zákona č. 450/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 567/2001 Z.z., zákona č. 507/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 Z.z., zákona č. 724/2002 a zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v platnom znení, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za:
1. opatrovateľskú službu1,
2. prepravnú službu2.


§ 2
Poskytovanie opatrovateľskej služby


(1) Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby, má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava - Lamač (ďalej len "mestská časť") a má odporučenie zdravotníckeho zariadenia.

(2) Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke
  a) súčasne narodili tri deti a viac detí alebo
  b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

(3) Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v odseku 2 možno poskytovať do dovŕšenia troch rokov veku detí.


§ 3
Poskytovanie prepravnej služby


(1) Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý podľa posudku príslušného orgánu je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Občan je odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný :
  a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
  b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo
  c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

(2) Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa prepravnou službou vhodne kompenzuje jeho znížená pohybová schopnosť v dôsledku narušenia telesných funkcií.

(3) Prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak.

(4) Prepravnú službu nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje príspevok na prepravu3, alebo ktorý je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla.ROZSAH, SPÔSOB A VÝŠKA ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SLUŽBU
§ 4
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia za opatrovateľskú službu


(1) Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Pokiaľ nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu formou úkonov a prác uvedených v prílohe č. 1 bod. 1,2 a3, možno výnimočne výšku úhrady stanoviť aj hodinovou sadzbou (bod 4 prílohy č.1).

(3) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu a výšky poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím.

(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(5) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti alebo tento občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(6) Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.


§ 5
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu


(1) Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

(2) Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je 10,- Sk.

(3) Úhradu za prepravnú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi poskytuje prepravná služba, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

(4) Celková úhrada za prepravnú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.


§ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia


(1) Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa príjmu a majetku.

(2) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu, neohlási výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu, mestská časť rozhodne o povinnosti občana platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

(3) Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak postupuje sa pri poskytovaní služieb uvedených v § 1 tohto nariadenia primerane podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

(4) Mestská časť môže zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, alebo prostredníctvom iných právnických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby a ošetrovateľskú starostlivosť podľa osobitných predpisov4, na základe písomnej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Mestská časť poskytne finančné prostriedky podľa osobitného predpisu5 uvedeným subjektom na základe písomnej zmluvy uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka.


§ 7
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po zverejnení.Ing. Peter Šramko
starosta mestskej časti Bratislava – Lamač


1 §15 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
2 §17 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
3 §62 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
4 napr. zákon NR SR č.84/1994 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.
napr. zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
5 § 10 zákona č. 750/2002 Z.z. o štátnom rozpočte na príslušný rok
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2004
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby.Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

1. Nevyhnutné životné úkony
  a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC ........................................................................................................... 8,- Sk/deň
  b) kúpanie, umývanie vlasov, strihanie nechtov ......................................... 20,-Sk/deň
  c) donáška a podaj obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití .......................................................................... 10,-Sk/deň
  d) príprava a podanie raňajok ...................................................................... 12,-Sk/deň
  e) príprava a podanie obeda ........................................................................ 18,-Sk/deň
  f) príprava a podanie večere ....................................................................... 18,-Sk/deň
  g) dohľad .................................................................................................... 15,-Sk/hod.


2. Nevyhnutné práce v domácnosti
  a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie ......................................................... 8,-Sk/deň
  b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácností ................................................................................................................. 14,-Sk/deň
  c) domácnosť
    - bežné upratovanie ...................................... 30,-Sk/deň/izba
    - veľké upratovanie - týždenne .......................... 100,-Sk/deň/izba (vysávanie, ošetrenie nábytku, umytie soc. zar.)
    - veľké upratovanie - mesačne ........................... 200,-Sk/deň/izba (umytie okien, tepovanie kobercov, čistenie čalún. nábytku)
d) pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne ................................ 10,-Sk/kg


3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
  a) sprievod na kultúrne podujatia, telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia ................................................................................................................ 30,-Sk/hod.
  b) vybavovanie úradných záležitostí .......................................................... 20,-Sk/hod.
  c) sprievod k lekárovi a zabezpečenie predpísaných liekov ...................... 20,-Sk/hod.


4. Úhrada za opatrovateľskú službu
  hodinová sadzba ........................................... 50,-Sk/hod.Uvedené sadzby sú základné, ktorých navýšenie sa môže pohybovať v závislosti od závažnosti zdravotného stavu opatrovaného v rozmedzí od 5% do 50% !!!

Ostatné poskytované služby podľa individuálnej dohody s opatrovaným !!!Návrat do prehľadu VZN

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group