ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Lamač č. 3/2004 zo dňa 4.5.2004 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí.


Miestne zastupiteľstvo mestskej častí Bratislava - Lamač na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm, a/ a b/ zákona SNR č. 377/90 Zb. o hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, podľa § 22 ods. 2 zák. č. 567/92 Zb. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších predpisov a bodu 2 článku 48 Štatútu hl. m. SR Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):


§ 1
Úvodné ustanovenia


VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mestskej častí BA - Lamač (ďalej len MČ). Dotácie a návratné finančné výpomoci môžu byť poskytnuté ako fyzickým tak aj právnickým osobám, ktoré pôsobia na území MČ, alebo v budúcnosti hodlajú pôsobiť. Základnou podmienkou pre ich poskytnutie je skutočnosť, že MČ má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.


§ 2
Účel poskytovania dotácií a návratných finančných výpomoci


MČ môže poskytovať dotácie alebo návratné finančné výpomoci z rozpočtových prostriedkov.
 1. Návratné finančné výpomoci na podporu rozvoja podnikateľských aktivít na území MČ Lamač. Podmienkou je, aby podnikateľská činnosť slúžila k rozvoju MČ, vytvárala pracovné príležitosti, rozširovala verejno-prospešné a nedostatkové služby a činnosti, zriaďovala predajne so základným potravinárskym sortimentom vo vzdialenejších lokalitách od centra, v oblasti zdravotníctva - rozšírenie a skvalitnenie zdravotníckych služieb občanov a na pomoc pri zakúpení progresívnej zdravotníckej techniky.

 2. Návratné finančné výpomoci alebo dotácie na podporu v oblasti školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu, sociálnej starostlivosti o deti a mládež a zdravotníctva.

 • v oblasti školstva - na netradičnú mimoškolskú činnosť, na etickú a mravnú výchovu a na k tomu potrebné prevádzkové účely;


 • v oblasti kultúry - na uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií, vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo - umeleckej činnosti, organizovanie mládežníckych podujatí, podporu ochotníckych súborov, prezentáciu výstavnej, výtvarnej, literárnej a umeleckej činnosti;


 • v oblasti telesnej výchovy a športu - na rozvoj rekreačnej telesnej výchovy, podporu výkonnostného športu, organizovanie športových súťaží a k tomu potrebné prevádzkové účely;


 • v oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o deti a mládež - na činnosť organizácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť, na letné alebo liečebné tábory maloletých z rodín sociálne odkázaných.
§ 3
Podávanie žiadosti


 1. Žiadosti fyzických a právnických osôb o dotácie a návratné finančné výpomoci sa predkladajú za l. polrok do 28. februára a za 2. polrok do 31. augusta príslušného roka. V príslušných orgánoch MČ sa prejednávajú spravidla 2x do roka: za l. polrok do 31.mája a za 2. polrok do 31. októbra príslušného roka.

 2. Podkladom pre prejednanie je písomná žiadosť záujemcu o dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je formulár vyplnený podľa písm. c) §3.

 3. S cieľom prideľovať dotácie a návratné finančné výpomoci podľa projektového princípu a na základe porovnateľných podkladov, mestská časť ukladá žiadateľom povinnosť deklarovať na predpísanom tlačive nasledovné náležitosti:

  1. názov organizácie, sídlo, právna forma, IČO, bankové spojenie, telefonický kontakt;

  2. názov projektu, jasne sformulovaný cieľ projektu, očakávaný výsledok a prínosy pre MČ;

  3. prehľad doterajších činností a aktivít, dosiahnuté výsledky;

  4. ak organizácia vyberá od členov príspevky, alebo členské, uviesť výšku;

  5. výška žiadanej dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci, zdôvodnenie plánovaného použitia financií resp. účelu, pre ktorý sa dotácia alebo návratná finančná výpomoc žiada s doložením dokumentačného materiálu a konkrétneho zdôvodnenia na čo sa prostriedky použijú, spôsob a termín splatenia návratnej finančnej výpomoci ako aj termín zdokladovania použitia dotácie;

  6. zoznam členov, z toho počet Lamačanov;

  7. podpis a dátum;

  8. prílohy: zriaďovacia listina, resp. platné stanovy, resp. iný doklad dokazujúci vierohodnosť žiadateľa.

 4. Predpísané tlačivo je prílohou tohto VZN, k dispozícii je na Miestnom úrade a na webovej stránke mestskej časti archiv.lamac.sk.
§ 4
Rozhodovanie o poskytovaní dotácií alebo návratných finančných výpomoci


 1. O poskytnutí dotácií alebo návratných finančných výpomocí rozhoduje Miestne zastupiteľstvo. Rozhodnutie musí predchádzať prerokovanie a doporučenie príslušnej odbornej a ekonomickej komisie, ktoré sú vytvorené pri MZ.

 2. Po schválení dotácií a návratných finančných výpomocí uzavrie MČ so žiadateľom zmluvu o účele a podmienkach použitia poskytnutých finančných prostriedkov a pri návratných finančných výpomociach aj spôsob a termín ich splatenia.
§ 5
Sankcie


V prípade, že subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia alebo návratná finančná výpomoc nedodrží účel a podmienky určené v zmluve, je povinný dotáciu resp. návratnú finančnú výpomoc vrátiť MČ vrátane príslušnej úrokovej sadzby v termíne a výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu MČ. O spôsobe vrátenia finančnej čiastky MČ uzavrie dohodu s príslušným subjektom. Pri nedodržaní termínov vrátenia finančných čiastok, MČ ich bude vymáhať súdne.


§ 6
Záverečné ustanovenia


 1. Poskytnuté dotácie a návratné finančné výpomoci podliehajú ročnému zúčtovaniu v rámci schvaľovania záverečného účtu MČ.

 2. Podľa tohoto VZN nevzniká žiadnemu subjektu nárok na poskytovanie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci.
§ 7
Účinnosť


Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení.


Ing. Peter Šramko, v.r.
starosta mestskej časti Bratislava – Lamač


Žiadosť o poskytnutie dotácie a návratných finančných výpomocí


Návrat do prehľadu VZN

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group