ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
      - poslanci MZ
      - Hlavné ciele MZ
      - Akčný plán MZ
      - plán zasadnutí MZ
      - pozvánky
      - uznesenia MZ
      - zápisnice MZ
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO


Miestne zastupiteľstvo
 1. Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
 2. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä
  1. uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti,
  2. rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a zásad hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými príjmami a vlastnými finančnými príjmami i vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a finančných príjmov a kontroluje hospodárenie s ním,
  3. rozhoduje vo veciach týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia mestskej časti,
  4. schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet,
  5. rozhoduje o zavedení a zrušení miestneho poplatku v mestskej časti podľa osobitných predpisov, 1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti podľa § 9 ods. 1 písm. b) a okrem prípadu, že o zavedení alebo zrušení tohto poplatku sa rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mestskej časti podľa § 9 ods. 1 písm. c) tohto zákona,
  6. určuje náležitosti miestneho poplatku a verejnej dávky v mestskej časti a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
  7. zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
  8. vyhlasuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti,
  9. zriaďuje podniky mestskej časti a rozpočtové a príspevkové organizácie,
  10. rozhoduje o združení prostriedkov mestskej časti a o účasti v regionálnych a záujmových združeniach,
  11. určuje organizáciu miestneho úradu, plat starostu a miestneho kontrolóra a schvaľuje poriadok odmeňovania pracovníkov miestneho úradu.
 3. Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k orgánom hlavného mesta upravuje štatút.

Ustanovenie § 15 ZÁKONA Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení.


poslanci MZ

hlavné ciele MZ

plán zasadnutí MZ

uznes. poz. zap.


 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group