ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

 HISTÓRIA
    - História obce
    - História farnosti
    - Cintoríny
    - Osobnosti

SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.1/1997 zo dňa 3.4.1997 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.


Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa podľa §11 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave sa svojím uznesením č. 501/1997 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


§1
Úvodné ustanovenia

(1)Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o správe a prevádzkovaní cintorínov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ( ďalej len "cintorínsky poriadok") upravuje správu a prevádzkovanie cintorínov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "hlavné mesto").

(2)Cintorínsky poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa cintorína (ďalej len "prevádzkovateľ"), na oprávnené osoby, na poskytovateľov služieb na cintoríne a na návštevníkov cintorína.

(3)Na správu a prevádzkovanie krematória a urnového hája sa vzťahuje osobitný predpis. 1)


§2
Základné povinnosti prevádzkovateľa

(1)Prevádzkovateľ spravuje a prevádzkuje cintoríny, ktoré mu hlavné mesto zverilo do správy a na prevádzkovanie.

(2)Prevádzkovateľ je povinný:

 1. starať sa o celkový vzhľad spravovaného a prevádzkovaného cintorína,

 2. starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na cintoríne, vrátane jej pravidelnej údržby,

 3. vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na cintoríne,

 4. spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na cintoríne, ako sú domy smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť cintorína,

 5. starať sa o inžinierske siete na cintoríne,

 6. starať sa o oplotenie cintorína,

 7. zabezpečovať poriadok a čistotu na cintoríne,

 8. vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto cintorínskeho poriadku.

(3)Prevádzkovateľ je ďalej povinný

 1. zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len "hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,

 2. zabezpečovať výkop hrobových jám,

 3. ukladať rakvy s telesnými pozostatkami zomretých do hrobových jám,

 4. vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu po zasypaní hrobovej jamy zemou,

 5. osádzať urnové miesta

 6. ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových miest,

 7. značiť hrobové miesto,

 8. vykonať rozlúčkový pohrebný obrad v obradnej sieni na cintoríne a nad hrobom podľa objednávky oprávnenej osoby,

 9. prepožičať hrobové miesto oprávnenej osobe za podmienok ustanovených týmto cintorínskym poriadkom,

 10. viesť evidenciu o pochovaní zomretých a uložení spopolnených pozostatkov na cintoríne.

(4)Uložiť rakvu s telesnými pozostatkami zomretého do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.


§3
Oprávnená osoba

(1)Oprávnenou osobou je každý, kto je držiteľom dokladu vydaného prevádzkovateľom o užívacom práve na hrobové miesto.

(2)Užívacie právo na hrobové miesto oprávňuje oprávnenú osobu nakladať s týmto miestom podľa tohto cintorínskeho poriadku.


§4
Ukladanie telesných a spopolnených pozostatkov zomretých

(1)Rakva s telesnými pozostatkami zomretého sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu. 2).

(2)Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého je 160cm. Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do toho istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 200cm.

(3)Do toho istého hrobu možno počas tlecej doby3) uložiť rakvu s telesnými pozostatkami ďalšieho mŕtveho , len ak rakva s telesnými pozostatkami predošlého mŕtveho bola uložená do hrobu o hĺbke najmenej 200cm.

(4)Rakvu s telesnými pozostatkami zomretého možno uložiť aj so hrobky vybudovanej na tento účel. V takom prípade musia byť telesné pozostatky zomretého uložené do cínovej vložky v rakve.

(5)Urnové schránky so spopolnenými pozostatkami zomretého možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.

(6)Rakvu s telesnými pozostatkami zomretého alebo urnu sa spopolnenými pozostatkami zomretého možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom oprávnenej osoby na tento hrob.


§5
Prepožičanie hrobového miesta

(1)Prevádzkovateľ je povinný prepožičať miesto najmenej na dobu 10 rokov od prvého uloženia rakvy s telesnými pozostatkami zomretého. Ak to pomery na cintoríne umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.

(2)Miesto na hrobkové miesto je prevádzkovateľ povinný prepožičať na dobu najmenej 20 rokov od prvého uloženia rakvy s telesnými pozostatkami zomretého.

(3)O prepožičaní hrobového miesta prevádzkovateľ vydá oprávnenej osobe doklad o užívacom práve na prepožičané miesto.

(4)Prevádzkovateľ nepredĺži právo na prepožičanie hrobového miesta, ak oprávnená osoba toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto cintorínskeho poriadku.

(5)Ak oprávnená osoba po uplynutí doby prepožičania hrobového miesta nepožiada o predĺženie tejto doby, prevádzkovateľ upozorní oprávnenú osobu na uplynutie doby prepožičania formou oznámenia na cintoríne na mieste na to určenom. Ak oprávnená osoba do jedného roka od vyvesenia tohto oznámenia nezaplatí za predĺženie doby prepožičania hrobového miesta, prevádzkovateľ ju dvakrát písomne upozorní v polročných intervaloch, že doba prepožičania uplynula. Ak ani po týchto upozorneniach oprávnená osoba neprejaví záujem o predĺženie doby prepožičania hrobového miesta, môže prevádzkovateľ po uplynutí dvoch rokov od uplynutia doby prepožičania hrobového miesta na toto miesto vydať doklad o užívacom práve inej osobe.

(6)Po zaplatení na prepožičanie hrobového miesta oprávnená osoba môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na cintoríne obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel oprávnenej osobe

 1. súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,

 2. súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,

 3. súhlas na postavenie, alebo rekonštrukciu hrobky,

 4. súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.

(7)Oprávnená osoba môže zriadiť alebo rekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník, alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.

(8)Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.

(9)Prepožičaním hrobového miesta oprávnená osoba nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom oprávnenej osoby je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich oprávnená osoba vybudovala na vlastné náklady.

(10)Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na každý cintorín situačný plán hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest.


§6
Exhumácia

(1)Pred uplynutím tlecej doby možno telo zomretého vyňať zo zeme (exhumovať) z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých4)

(2)Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne, z osobitne závažných dôvodov so súhlasom krajského hygienika, a to len vtedy, ak sa preukáže, že osoby blízke zomretému sa na tom dohodli.

(3)Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.


§7
Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta

(1)Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva o týchto rozmeroch

 1. dĺžka hrobu………..210cm,

 2. šírka hrobu………….80cm,

 3. hĺbka hrobu………..160cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve,

 4. hĺbka hrobu………..200cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve telesné pozostatky ďalšieho zomretého.

(2)Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.

(3)Vonkajšie rozmery

 1. hrobového miesta na uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého v rakve, sú 100 x 200cm,

 2. rozmery urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého , sú 50 x 50cm.

(4)Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30cm.

(5)Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci prevádzkovateľa povinný s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.

(6)Úpravu hrobového miesta vykoná oprávnená osoba na vlastné náklady tak, aby nebol narušený estetický vzhľad cintorína.

(7)Po skončení prác na úprave hrobového miesta je oprávnená osoba povinná vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na cintoríne, ale je povinná zabezpečiť ich odvoz z cintorína.


§8
Označovanie hrobov

 

(1)Základné označenie hrobu po uložení do rakvy s telesnými pozostatkami zomretého, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené

 1. meno a priezvisko zomretého,

 2. dátum narodenia,

 3. dátum úmrtia.

(2)Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou tvarovanou doskou.


§9
Práce na cintoríne

(1)Oprávnená osoba je povinná udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

(2)Práce na cintoríne okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.

(3)Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na cintoríne na základe objednávky oprávnenej osoby alebo si tieto stavby vykonáva oprávnená osoba sama.

(4)Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.

(5)Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na cintoríne, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z cintorína, a to na vlastné náklady.

(6)Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.

(7)Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.

(8)Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomým prevádzkovateľa na cintoríne aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.

(9)Oprávnená osoba nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na cintoríne stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.


§10
Zánik prepožičania miesta, zrušenie hrobového miesta a odstránenie pomníka

(1)Právo na prepožičanie hrobového miesta zanikne, ak

 1. napriek oznámeniu a písomným výzvam prevádzkovateľa, oprávnená osoba nepožiada o predĺženie doby prepožičania hrobového miesta a nezaplatí za toto predĺženie,

 2. hrobové miesto nie je preukázateľne riadne udržiavané a ak oprávnená osoba toto miesto neuvedie ani po výzve prevádzkovateľa do stavu zodpovedajúcemu cintorínskemu poriadku,

 3. sa cintorín alebo jeho časť vo všeobecnom záujme zruší,

 4. kapacita cintorína neumožňuje prepožičanie miesta na ďalšiu dobu.

(2)Prevádzkovateľ upozorní oprávnenú osobu na skutočnosti podľa odseku 1

 1. vyvesením oznámenia na cintoríne na mieste na to určenom, že uplynula doba prepožičania hrobového miesta a že za jeho prepožičanie na ďalšiu dobu treba v určenej lehote zaplatiť, inak právo na prepožičanie miesta zanikne. Oznámenie musí visieť na cintoríne na mieste na to určenom 2 mesiace,

 2. umiestnením oznamovacej tabuľky na hrobovom mieste o nezaplatení za prepožičanie miesta alebo nalepením nálepky na pomník alebo epitafnú dosku o ukončení doby prepožičania na hrobové miesto,

 3. listom, a to dvakrát v polročných intervaloch, ak oprávnená osoba neprejaví záujem o predĺženie doby prepožičania hrobového miesta na základe oznámení podľa písmena a) a b).

(3)Prevádzkovateľ po upozornení podľa odseku 2, užívacie právo na hrobové miesto zruší po uplynutí 2 rokov od zániku tohto práva.

(4)Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ

 1. zabezpečí obrazovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave príslušenstva tohto miesta. Túto dokumentáciu je prevádzkovateľ povinný uchovávať po dobu existencie cintorína.

 2. odstráni pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich v depozite na náklad oprávnenej osoby. Ak oprávnená osoba do jedného roka od uloženia pomníka, epitafnej dosky a ich príslušenstva si ich nevyzdvihne, naloží s nimi prevádzkovateľ ako s vecami opustenými.5)

 3. opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný umiestniť na vyhradenom mieste na cintoríne.


§11
Prevod užívacieho práva k hrobovému miestu

(1)Prevod užívacieho práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať oprávnená osoba v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží oprávnená osoba prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.

(2)Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novej oprávnenej osobe potvrdenie o prepožičaní hrobového miesta na zaplatenú dobu prepožičania.


§12
Príslušenstvo hrobového miesta

(1)Náhrobné pomníky , záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov a epitafných dosiek, sú majetkom oprávnenej osoby alebo vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.

(2)Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu, je vlastník podľa odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo najneskôr do 6 týždňov od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.

(3)Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka na vykonanie nápravy.


§13
Evidencia

(1)O uložení rakiev s telesnými pozostatkami zomretých a uložení urien so spopolnenými pozostatkami zomretých vedie prevádzkovateľ evidenciu v hrobových knihách, a to osobitne za každý cintorín.

(2)Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na jednotlivých cintorínoch s týmito údajmi:

 1. názov a miesto(adresa) cintorína,

 2. meno a priezvisko zomretého,

 3. dátum narodenia,

 4. rodné číslo,

 5. dátum pochovania alebo spopolnenia,

 6. umiestnenie hrobového miesta,

 7. meno, priezvisko a adresa oprávnenej osoby,

 8. dátum zaplatenia za prepožičané miesto a doba prepožičania.

(3)Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ.

(4)Ak dôjde k zrušeniu cintorína, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu ( hrobové knihy) do archívu hlavného mesta.


§14
Vstup na cintorín

(1)Cintoríny sú prístupné verejnosti v mesiacoch

 1. január, február, november, december…...…..od 7:00 hod. do 17:00 hod

 2. od 25.októbra do 8.novembra…………….. od 7:00 hod. do 21:00 hod

 3. marec a október…………………………… od 7:00 hod. do 18:00 hod

 4. apríl a september………………………….. .od 7:00 hod. do 19:00 hod

 5. máj, jún, júl a august………………………..od 7:00 hod. do 20:00 hod

(2)Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.

(3)Vodiť psov na cintorín je zakázané.

(4)Na cintorín je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod.

(5)Vstup s motorovým vozidlom na cintorín je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to

 1. na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do chladiacich zariadení,

 2. na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

 3. na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomretého na miesto pochovania,

 4. na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

(6)V záujme ochrany vecí patriacich oprávneným osobám a iným vlastníkom, sú vodiči motorových vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z cintorína umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(7)Prevádzkovateľ môže vykázať z cintorína vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú cintorínsky poriadok.

(8)Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení cintorína pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(9)Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

(10)Návštevníci cintorína sú povinní cintorín pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.

(11)Okrem uvedených povinností , je každý povinný správať sa na cintoríne ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.


§15
Správanie sa na cintoríne

(1)Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinný najmä

 1. zachovávať pietu k zomretým a pozostalým,

 2. dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,

 3. vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,

 4. byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to určených.

(2)Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané

 1. poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovateľovi zaplatené,

 2. požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia,

(3)Návštevníci cintorína sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.

(4)Osoby vykonávajúce práce na cintoríne, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

(5)Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad cintorína a uskladňovať ich pred vyvezením na miestach na to určených.

(6)Na cintoríne je zakázané páliť trávu a smeťový odpad.

(7)Na cintoríne možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti cintorína.

(8)V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

(9)Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.


§16
Uzavreté cintoríny

(1)Uzavreté cintoríny sú cintoríny, na ktorých sa už bežne nepochováva a ktoré plnia aj funkciu oddychového miesta a verejnej zelene. Sú to

 1. Ondrejský cintorín

 2. Mikulášsky cintorín

 3. Evanjelický cintorín pri Kozej bráne

 4. Cintorín v mestskej časti Bratislava- Karlova Ves

(2)Na uzavretých cintorínoch sa nesmú ukladať rakvy s telesnými pozostatkami zomretých ani do zachovalých hrobových miest, zriaďovať nové hrobové miesta z vykonávať individuálnu výsadbu drevín a kríkov alebo vykonávať individuálne sadové úpravy.

(3)Na uzavretých cintorínoch môže prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby dať súhlas iba na uloženie urny so spopolnenými pozostatkami zomretého k zachovalým pomníkom, do zeme u zachovalého hrobového miesta alebo do hrobky. Dopísať nápis k nápisu na pomníku možno iba so súhlasom prevádzkovateľa a len, ak sa zachová celková architektúra pomníka. Ak ide o pamiatkovo chránený pomník, dopísať nápis možno iba s písomným súhlasom príslušného orgánu pamiatkovej starostlivosti.


§17
Sankcie

(1)Porušenie ustanovení tohto cintorínskeho poriadku fyzickými osobami je priestupkom podľa §48 zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(2)Za porušenie povinností tohto cintorínskeho poriadku právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 200 000,- Sk podľa §28 zákona Slovenskej národnej rady č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.


§18
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa

(1)vyhláška Mestského národného výboru v Bratislave zo dňa 26.mája 1967, ktorou sa vydáva Poriadok pre pohrebiská mesta Bratislavy,
(2)nariadenie Obvodného národného výboru Bratislava II. z 25.9.1986 o pohrebiskách v obvode Bratislava II.,
(3)nariadenie Obvodného národného výboru Bratislava III. zo dňa 20.5.1987 o pohrebiskách v obvode Bratislava III.
(4)nariadenie Obvodného národného výboru Bratislava IV. zo dňa 17.4.1986 o pohrebiskách v obvode Bratislava IV
(5)nariadenie Obvodného národného výboru Bratislava V. zo dňa 23.9.1986 o pohrebiskách.


§19
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.mája 1997

 

Peter Kresánek
primátor


1)vyhláška národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 26.7.1968. hore
2)vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.hore
3)§20 vyhlášky č. 46/1985 Zb hore
4)§21 vyhlášky č. 46/1985 Zb. hore
5)§135 Občianskeho zákonníka hore

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group