ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
POZVÁNKA na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


14. 9. 2004 [ Ľ. Plai ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a na zasadnutie1 Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2004, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.

Návrh programu:

01) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
02) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (22.6.04)
03) Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
04) Situačná správa miestnej polície za jún - august 2004
05) Návrh financovania projektu „Výstavba nájomných bytov v nadstavbe Miestneho úradu“ (návrh na prijatie pôžičky od hl. mesta na spolufinancovanie výstavby, návrh na zmenu zmluvy o dielo)
06) Návrh úprav rozpočtu r. 2004 v kapitálových výdavkoch, návrh zmeny plánu investičných akcií
07) Návrh použitia kapitálových príjmov ZŠ
08) Návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely
09) Návrh zmluvy s p. M. Pipom – pozemok Staré záhrady
10) Návrh na prenájom pozemku – Ing. Bittner
11) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy – p. Bumbál
12) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy – súkromná MŠ Montessori na Zlatohorskej ul.
13) Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju pozemku p.č. 2514 – I.P.R. SLOVAKIA s.r.o.
14) Návrh na predaj pozemkov pod predzáhradkami – bytový dom f. CRESCO
15) Návrh na prenájom pozemku f. IKORES na zriadenie staveniska – bytové domy Heyrovského ul.
16) Správa o inventarizácii majetku MČ
17) Návrh na udelenie dotácie spoločenským organizáciám
18) Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra
19) Návrh na udelenie mimoriadnej finančnej odmeny p. M. Pikulíkovej
20) Návrh na úhradu poplatkov za predĺženie užívacích práv k hrobovým miestam zosnulých lamačských osobností
21) Návrh na zabezpečenie prechodu agendy hlásenia a evidencie pobytu občanov
22) Informácie (a/ Kanalizácia, b/ Tepelné hospodárstvo, c/ Satelit, d/ Urbanistická štúdia e/ Vyhodnotenie projektu „Leto na rosničke 2004“ f/ Výber zhotoviteľa zimnej údržby g/ Dočasné prenájmy)
23) Rôzne
24) Interpelácie
25) Záver

S pozdravom

ING. PETER ŠRAMKO
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group