ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Oznam pre verejnosť


3. 4. 2007 [ Mgr. M. Kollárová ] - Oznamy

Oznam pre verejnosť

Mestská časť Bratislava - Lamač v súlade s § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")
oznamuje,
že navrhovateľ TBG Doprastav, a.s., Košická 52, 821 08 Bratislava predložil zámer "Mobilná betonárka STETTER H2 - Bratislava", podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci.

Do zámeru je možné nahliadnuť v úradných hodinách v dňoch od 26.3. do 16.4.2007 na prízemí budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Navrhovaný zámer predstavuje vybudovanie výrobne betónových zmesí umiestnenej v existujúcom areáli Doprastavu. Súčasný areál pôsobí značne neesteticky, neusporiadane a slúži ako stavebný dvor pre prípravu betonárskej výstuže a ako skladisko stavebného materiálu. Realizáciou zámeru budú staré objekty a neusporiadané voľné plochy nahradené modernými objektmi reprezentujúcimi prevádzkovateľa a usporiadanými plochami v areáli, s vysokým zastúpením zelených plôch. Areál, ktorý je vo vlastníctve navrhovateľa tak získa komplexnejší charakter a väčší význam. Betonárka bude slúžiť na dodávku betónovej zmesi pre potreby investora ako aj iných subjektov zaoberajúcich sa dodávateľskou činnosťou v oblasti investičnej výstavby. Prevádzka bude vykonávaná prostredníctvom recyklácie používaných surovín, prakticky bez tvorby odpadov.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v k.ú. Dúbravka parcelné číslo 3408/3 východný okraj MČ Bratislava - Dúbravka. Lokalita je situovaná v priestore existujúceho areálu Doprastavu medzi diaľnicou D2 a paralelne prebiehajúcou komunikáciou Na Vrátkach.


Termín začatia výstavby: november 2007
Termín ukončenia výstavby: január 2008
Termín začatia prevádzky: marec 2008


Mgr. Oľga Keltošová v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group