ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na pokračovanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva,


10. 10. 2007 [ M. Cibik ] - Rôzne

P o z v á n k a

Na pokračovanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
18. októbra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Program :
 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.10.2007
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac august 2007
 5. Kontrola finančných dokladov za II. štvrťrok 2007
 6. Kontrola pokladne a pokladničných operácií za II.polrok 2007
 7. Správa o čerpaní rozpočtu za I.polrok 2007 a návrh na úpravu rozpočtu
 8. Návrh na zmeny a doplnenie organizačného poriadku
 9. Návrh na schválenie VZN č. 6/2007, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v MČ Ba - Lamač
 10. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 11. Informácia o príprave zimnej údržby na obdobie 2007/2008
 12. Informácia o stave prác na PHSR
 13. Informácia o možnostiach MČ Ba - Lamač usmerňovať výstavbu základných staníc RF signálov v intraviláne obce
 14. Informácia o odsúhlasených dotáciách na II.polrok 2007
 15. Informatívna správa o pristúpení MČ BA-Lamač k Protokolu o kultúrnej spolupráci
 16. Informácia o vyhodnotení akcie Leto na Rosničke
 17. Správa o činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2006 - 2007
 18. Správa osobitnej komisie o riešení sťažnosti na predsedu redakčnej rady časopisu Lamačan
 19. Informatívna správa o súčasnom stave využitia objektu OÁZA
 20. Návrh na zmenu uznesenia č.110/2007/V zo dňa 28.6.2007, č.123/IV/2005 zo dňa 25.10.2005, č.146/2007/V zo dňa 6.9.2007, a č. 56/IV/2006 zo dňa 27.6.2006
 21. Rôzne
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver

Neprerokované zostali body:

  17.  Správa o činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2006 - 2007
  21.  Rôzne
  22.  Interpelácie poslancov
  23.  Záver


Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group