ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


25. 1. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
1. februára 2005, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.

Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (14. a 22.XII.04)
 3. Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
 4. Návrh na uzavretie zmluvy o tepelnom hospodárstve s f. BES, s.r.o.
 5. Situačná správa miestnej polície za december 2004
 6. Návrh na výber peňažného ústavu na poskytnutie úveru na nadstavbu bytov nad MÚ
 7. Urbanistická štúdia zóny Nový Lamač
 8. Návrh na prenájom pozemku p.č. 1836/1,2,3,4 v k.ú. Lamač firme IDM-CAR, s.r.o.
 9. Návrh na realizáciu projektu statickej dopravy v MČ
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k odvolaniam voči zvýšeniu nájomného za pozemky
 11. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v SOA Liberta (f. VV Design)
 12. Žiadosť o prenájom pozemku (f. Cromwell)
 13. Ponuka na odpredaj pozemku (f. Ikores)
 14. Rozpočet MČ na r. 2005 (návrh na úpravu v nadväznosti na prerozdelenie financií z magistrátu, rozpočet ZŠ)
 15. Návrh plánu investičných akcií a bežnej údržby na rok 2005
 16. Dopady VZN hl. m. SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti na vybrané skupiny obyvateľov MČ
 17. Návrh na poskytnutie fin. pomoci v súvislosti s tragédiou v Ázii
 18. Návrh na zriadenie osobitnej komisie podľa ústav. zák. č. 357/04 o ochrane verej. záujmu pri výkone funkcií verej. funkcionárov
 19. Stanovisko MČ k návrhu VZN o prevode vlastníctva bytov a NP
 20. Lamačan - návrh na udelenie mimoriadnej odmeny členom redakčnej rady za aktívne pôsobenie v roku 2004
 21. Informácie a/ Urbanistická štúdia Lamač - Staré záhrady; b/ Návrh na použitie mimorozpočtových peňažných zdrojov; c/ Správa o plnení uznesení MZ; d/ Dopravné problémy (Tesco, Železná studnička) e/ Stanovisko k problematike vymožiteľnosti pohľadávok na DzN f/ Kanalizácia
 22. Rôzne
 23. Interpelácie
 24. Záver

S pozdravom
ING. PETER ŠRAMKO

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group