ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,


15. 9. 2008 [ Admin ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
vo štvrtok dňa 18. septembra 2008 o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti a vymedzenie jej úloh podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z v platnom znení
 4. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev.č. 18/2008)
 5. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev.č. 19/2008)
 6. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev.č. 23/2008)
 7. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev.č. 24/2008)
 8. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev.č. 25/2008)
 9. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 10.9.2008
 10. Situačná správa mestskej polície za mesiac jún, júl a august 2008
 11. Návrh VZN č. 4/2008 o podmienkach evidovania a držania psov na území MČ Bratislava – Lamač
 12. Návrh VZN č. 5/2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Lamač
 13. Návrh VZN č. 6/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač
 14. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2008
 15. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 16. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 17. Priebežné hodnotenie plánu mestskej časti Bratislava –Lamač na zavedenie eura
 18. Návrh na zmenu uznesenia č. 72/2008/V k návrhu projektu „Miniihrisko Lamač“
 19. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácie podľa VZN 1/2005
 20. Návrh na pomenovanie premostenia nad železničnou traťou Harmincova ul.
 21. Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ v školskom roku 2008/2009
 22. Informatívna správa o činnosti Rady školy
 23. Informatívna správa o Hrubých hodoch v Lamači
 24. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby
 25. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007
 26. Informatívna správa o voľných vstupoch na kúpalisko Lamač - leto 2008
 27. Informácia o rekonštrukcii objektu Oáza
 28. Informácia o „Petícii proti výstavbe zimného štadióna v areáli OA Liberta na Borínskej ulici“
 29. Rôzne
 30. Interpelácie poslancov
 31. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group