ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


14. 6. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
21. júna 2005, v utorok o 14.00 hod.
v zborovni - zasadačke Základnej školy na Malokarpatskom námestí v Bratislave - Lamači.

          Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (3.5.05, 16.5.05);
 3. Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...);
 4. 4.1    Situačná správa miestnej polície za apríl, máj 2005;
  4.2    Správa OR PZ Bratislava Dúbravka za I. polrok 2005;
 5. Návrh na úpravu rozpočtu MČ na r. 2005, rozpočet ZŠ, koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania ZŠ;
 6. Návrh záverečného účtu MČ za rok 2004;
 7. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN 1/2005;
 8. Žiadosti o prenájom záhrady parc. č. 2080 v k.ú Lamač o výmere 688 m2;
 9. Správa o skutkovom a právnom stave užívania tzv. školníckych bytov s návrhom ďalšieho postupu;
 10. Správa o vyúčtovaní ZS s návrhom na úpravu nájomného v zdravotnom stredisku;
 11. Návrh na úpravu mandátnych zmlúv so spoločnosťou Duspama, s.r.o.;
 12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ :
  12.1    súkromnej ZŠ Schola optima na výučbu;
  12.2    p. Černej na predajňu a opravovňu textilu;
 13. Návrh na odkúpenie objektu býv. potravín na Malokarpatskom námestí od f. Agro-bio-hubice;
 14. Návrh na predaj objektu Satelit s pozemkom p.č. 7/3;
 15. Správa o inventarizácii majetku MČ k 31.12.2004;
 16. Správa o postupe spracovania právnej analýzy k možnostiam revízie hraníc katastra MČ;
 17. Správa k plneniu uznesenia MZ č. 58/2005 v znení uznesenia 74/2005 (Návrh použitia účtu tepelného hospodárstva);
 18. Návrh na vytvorenie zastúpenia MČ pre kontrolu spol. BES, s.r.o.;
 19. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhom dodatkov štatútu hl. mesta;
 20. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 10/2005 o podmienkach prenájmu pozemku firme Cromwell, s.r.o.;
 21. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 81/2003 o Zásadách prenájmu verejného priestranstva za účelom prevádzkovania letných terás.
 22. Kanalizácia
  22.1    Správa o priebehu výstavby; kanalizačné prípojky;
  22.2    Žiadosti o prefinancovanie výstavby kanalizačnej prípojky formou splátkového kalendára;
 23. Návrh na schválenie koncepcie tepelného hospodárstva;
 24. Návrh na schválenie zámeru rozvoja areálu FK Lamač;
 25. Rôzne;
 26. Informácie a/ Informácie starostu; b/ Urbanistická štúdia Lamač - Staré záhrady; c/ Správa o plnení uznesení MZ; d/ Správa o priebehu súdnych sporov e/ Nadstavba MÚ f/ Správa dane z nehnuteľností v r. 2006; g/ Pošta BA 47
 27. Návrh na udelenie odmeny starostovi a miestnemu kontrolórovi za I. a II. Q r. 2005;
 28. Interpelácie;
 29. Záver.
S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group