ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


12. 9. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
20. septembra 2005, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

        Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Návšteva primátora hl. mesta SR Bratislavy Ing. A. Ďurkovského – diskusia o aktuálnych otázkach samosprávy mestskej časti Bratislava Lamač a hl. mesta SR Bratislavy;
 3. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (21.6.05, 8.9.05);
 4. Správa miestneho kontrolóra;
 5. Situačné správy miestnej polície za jún - august 2005;
 6. Návrh na prenájom časti pozemku p.č. 1836/1,2,3,4 v k.ú. BA – Lamač f. Valušek, s.r.o.
 7. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv k školníckym bytom;
 8. Návrh na pridelenie nájomných bytov v nadstavbe miestneho úradu;
 9. Návrh na pridelenie obecného bytu na Studenohorskej ulici č. 16;
 10. Návrh na predaj objektu Satelit s pozemkom p.č. 7/3;
 11. Návrh na úpravy rozpočtu MČ na rok 2005;
 12. Rôzne;
 13. Informácie a/ Informácie starostu; b/ UŠ Staré záhrady; c/ Správa o plnení uznesení MZ; d/ Pôsobenie spoločnej stavebnej úradovne od r. 2006 e/ Správa o priebehu plnenia plánu investičných akcií na rok 2005; f/ Návrh na odkúpenie objektu Agro-bio-hubice; g/ Kanalizácia, Správa o ukončení výstavby diela; h/ Správa o plnení opatrení MK;
 14. Interpelácie;
 15. Záver.
S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
         s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group