Internetová stránka Lamača Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,

6. 12. 2008 [ Admin ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
vo štvrtok dňa 11. decembra 2008 o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ BA- Lamač splatných k 4.12. 2008
 4. Situačná správa Mestskej polície za mesiac október 2008
 5. Návrh VZN č. 7/2008 o určení školského obvodu pre základnú školu s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Lamač
 6. Návrh VZN č. 8/2008 o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Lamač
 7. Návrh VZN č. 9/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v znení VZN č. 1/2008
 8. Návrh VZN č. 10/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 9. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2009
 10. Návrh na zriadenie komisií na prešetrenie sťažností
 11. Petícia proti uzatvoreniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Wynn, s.r.o.
 12. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 13. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 14. Návrh plánu zasadnutí komisií, MR a MZ na I. polrok 2009
 15. Priebežné hodnotenie plánu mestskej časti Bratislava –Lamač na zavedenie eura
 16. Hodnotiaca správa obsahovej úrovne časopisu Lamačan
 17. Informatívna správa o činnosti oddelenia vnútornej správy a organizácie
 18. Informatívna správa o činnosti oddelenia územného rozvoja a služieb
 19. Informatívna správa o činnosti oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí
 20. Informatívna správa o vydaní propagačných materiálov o Lamači
 21. Výstupy z komisií
 22. Návrh zoznamu pamätihodností Bratislavy
 23. Návrh na poskytnutie odmien voleným predstaviteľom MČ BA- Lamač
 24. Rôzne
 25. Interpelácie poslancov
 26. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok

Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač