ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


11. 5. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
16. mája 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

      Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ;
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa miestnej polície;
 5. Návrh na schválenie poskytnutia účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN 1/2005;
 6. Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu pozemku - p. Vaculová;
 7. Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov - p. Takács;
 8. Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu pozemku - p. Murárik;
 9. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku p.č. 1826/8 k.ú. Lamač na reklamný panel pri žel. stanici - f. DAVE;
 10. Návrh na schválenie žiadosti o prenájom časti pozemku p.č. 599/1,2 k.ú. Lamač pre Futbalový klub Lamač;
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o prenájom budovy kotolne K-24;
 12. Návrh na schválenie žiadosti o predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Zlatohorskej ul. pre súkromnú ZŠ s MŠ Montessorri;
 13. Správa o Inventarizácii majetku MČ k 31.12.2005;
 14. Návrh na schválenie "Záverečný účet MČ za rok 2005";
 15. Návrh na schválenie realizácie projektu kamerového monitorovacieho systému v MČ BA Lamač;
 16. Návrh na schválenie združenia prostriedkov na obnovu pamätníka obetiam prusko-rakúskej vojny na lamačskom cintoríne;
 17. Návrh na schválenie realizácie projektu Leto na Rosničke 2006;
 18. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu prevádzkového poriadku pohrebiska prevádzkovateľa m.p.o. Marianum a k zrušeniu VZN hl. mesta SR Bratislavy o správe a prevádzkovaní cintorínov;
 19. Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006;
 20. Správa o postupe realizácie plánu údržby komunikácií na rok 2006;
 21. Návrh na úpravu rozpočtu MČ na rok 2006;
 22. Rôzne;
 23. Informácie;
 24. Interpelácie;
 25. Záver.
S pozdravom

Ing. Peter Šramko
starosta, v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group