ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


19. 1. 2007 [ Mgr. J. Suleň ] - Rôzne

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
25. januára 2007, vo štvrtok o 14.00 h.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


    Návrh programu :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Schválenie programu
 4. Návrh rokovacieho poriadku MZ
 5. Správa o kontrole plnenia uznesení
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti MK na I. polrok 2007
 7. Správa o kontrole pokladne za II. polrok 2006
 8. Správa o činnosti MK za rok 2006
 9. Správa o kontrole realizácie letnej údržby v r. 2006
 10. Správa o preberaní agendy starostu a prednostu
 11. Situačná správa mestskej polície za mesiace november a december 2006
 12. Situačná správa OO PZ SR za II. polrok 2006
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy- zmena čl. 6 a 49 (zníženie podielových daní)
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na roky 2007-2009
 15. Návrh na zloženie a doplnenie stálych komisií
 16. Návrh na zastúpenie poslancov v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou MČ Bratislava - Lamač
 17. Návrh na zastúpenie poslancov v školskej rade
 18. Návrh plánu práce MR a MZ na I. polrok 2007
 19. Návrh na odmenu miestneho kontrolóra za II. polrok 2006
 20. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
 21. Návrh odmeňovacieho poriadku zástupcu starostu, poslancov MZ a občanov
 22. Informatívna správa o štruktúre a výške príspevkov poskytovaných z rozpočtu mestskej časti
 23. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 24. Informatívna správa o činnosti organizačno-právneho a majetkového oddelenia
 25. Informatívna správa o činnosti oddelenia územného rozvoja a dopravy
 26. Informatívna správa o činnosti ekonomického oddelenia
 27. Rôzne
 28. Interpelácie poslancov
 29. Záver

S pozdravom


Mgr. Oľga Keltošová
starostka v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group