ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
VZN o miestnych daniach MČ Lamač


30. 11. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

Rámcový návrh

Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava Lamač č. 6/2004
o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač
schválený uznesením MZ č. 130/2004


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 15 ods.2, písm. a) zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v platnom znení, čl.26 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Bratislavy v znení dodatkov a § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“).

Toto VZN upravuje uplatnenie zákona č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení v platnom znení na území Mestskej časti Bratislava - Lamač (ďalej len „ MČ“ ).

PRVÁ ČASŤ
Miestne dane

Článok 1
Predmet úpravy

Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane.
Článok 2
Druhy miestnych daní

Miestnymi daňami, ktoré ukladá MČ sú
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.

Článok 3
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. a), c), d) je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa

Článok 4
Predmet dane

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je

a) pes umiestnený v útulku zvierat,
b) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
c) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,


Článok 5
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Článok 6
Základ dane

Základom dane je počet psov.

Článok 7
Sadzba dane
Sadzba dane je určená v slovenských korunách za jedného psa a kalendárny rok:

a) za psa v rodinnom dome je 150,- Sk, za druhého psa je 300,- Sk a každého ďalšieho psa 400,- Sk;
b) za psa v obytnom dome je 1 000,- Sk , za druhého psa je 1 800,- Sk a každého ďalšieho psa 3 000,- Sk;
c) za psa v obytnom dome u osamelého dôchodcu je 300,- Sk, za druhého psa je 1 800,- Sk a každého ďalšieho psa 3 000,- Sk;
d) ročná daň za psa v obytnom dome u dôchodcovského páru je 500,- Sk, za druhého psa je 1 800,- Sk a každého ďalšieho psa 3 000,- Sk;
e) ročná daň za psa v rodinnom dome u osamelého dôchodcu je 75,- Sk za druhého psa 300,- Sk a každého ďalšieho psa 400,- Sk.

Článok 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes vlastnený alebo držaný daňovníkom prekročil vek 6 mesiacov a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Článok 9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný písomne na osobitnom tlačive, ktoré mu vydá miestny úrad oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daň za psa sa platí vopred, jednorázovo na základe platobného výmeru vydaného starostom.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa článku 8, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(4) Oznamovaciu povinnosť má aj osoba vlastniaca alebo držiaca psa, ktorý nie je predmetom dane podľa čl. 4 bod 2. Táto osoba je povinná preukázať skutočnosti, na základe ktorých nie je daňovníkom v zmysle čl. 4 bod 2.

Článok 10
Správa dane
Správcom dane je MČ Bratislava - Lamač.
TRETIA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

Článok 11
Predmet dane

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, pričom osobitným užívaním verejného priestranstva sa pre účely tohoto VZN rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, a pod.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve MČ, a to najmä cesta, miestna komunikácia okrem komunikácií I. a II. triedy, námestie, chodník, trhovisko, ihrisko, kúpalisko, plochy parkov a plochy verejnej zelene, rekreačný les, okrem tých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s výnimkou Hlavného mesta SR Bratislavy, alebo ku ktorým majú tieto fyzické, resp. právnické osoby právo hospodárenia.
Zoznam verejných priestranstiev na území MČ Lamač uvádza príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
(3) Daň sa neplatí za kultúrne a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb umiestnené na verejnom priestranstve, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Článok 12
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Článok 13
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Článok 14
Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:

a) za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb: 20,- Sk/m2/deň, najmenej však 60,- Sk/deň;

Daň sa neplatí, ak bolo na zariadenie určené na poskytovanie služieb vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie;

b) za umiestnenie predajných zariadení, najmä stánkov, predajných pultov predaj rýchleho občerstvenia, ovocia, zeleniny, zmrzliny, novín, kníh: 20,- Sk/m2/deň, najmenej však 60,- Sk/deň;

c) pri jednorázovom pouličnom predaji zo zaparkovaného vozidla je sadzba:

- - pri predaji z osobného vozidla: 100,- Sk za každý čo aj len začatý deň predaja;
- pri predaji z nákladného vozidla alebo prívesu 200,- Sk za každý čo aj len začatý deň predaja;

d) za umiestnenie skládky stavebného materiálu a stavebných zariadení určených na výstavbu, pre stavebné a rekonštrukčné práce na základe stavebného povolenia:

do 3 mesiacov 20,- Sk/m2/deň
do 6 mesiacov 30,- Sk/m2/deň
nad 6 mesiacov 40,- Sk/m2/deň;

e) za umiestnenie skládky tuhých palív:
na dobu kratšiu ako 3 dní 20,-Sk/m2/deň na dobu dlhšiu ako 3 dni 35,-Sk/m2/deň;
f) za umiestnenie skládky odpadu 50,- Sk/m2/deň;

g) za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií:
- do 5 dní 2000,- Sk - 5 a viac dní 4000,- Sk;
h) Pri umiestnení jednotlivých zariadení (kolotoče, hojdačky, strelnice) 20,- Sk/m2/deň;

i) za predaj lesných plodín, poľnohospodárskych alebo kvetinárskych produktov a predaj stromčekov:

mimo trhoviska 2000,- Sk za dobu určenú v povolení vydaného podľa osobitného predpisu VZN č. 4/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

na trhovisku 1500,- Sk za dobu určenú v povolení vydaného podľa osobitného predpisu VZN č. 4/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

pri predaji vlastných poľnohosp. produktov 500,- Sk za dobu určenú podľa osobitného predpisu VZN č. 4/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ak doba určená podľa osobitného predpisu VZN č. 4/1998 presiahne 2 mesiace je sadzba dane 500,- Sk za každé aj začaté 2 mesiace. Osoby právoplatne vlastniace preukaz ZŤP majú 50% zľavu z vyrubenej dane;

j) pri trhovom stole sadzba dane za zaujatie verejného priestranstva predstavuje 2000,- Sk/ rok, osoby právoplatne vlastniace preukaz ZŤP majú 50% zľavu z vyrubenej dane.

Článok 15
Vznik, zánik daňovej povinnosti a platenie dane

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

(2) Daň sa platí ročne, vopred, jednorázovo na základe platobného výmeru vydaného starostom.

(3) Pri určení sadzby dane sa považuje časť kalendárneho dňa užívania verejného priestranstva za celý deň a časť 1m2 plochy za celý m2.

Článok 16
Správa dane

Správcom dane je MČ Bratislava - Lamač.


ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za predajné automaty

Článok 17
Predmet dane

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len "predajné automaty").

(2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú predajné automaty vydávajúce:

a)výlučne lístky MHD
b)ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Článok 18
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty umiestnila alebo prevádzkuje.

Článok 19
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

Článok 20
Sadzba dane

(1) Sadzba dane je 3000,- Sk ročne za jeden predajný automat obsahujúc v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 6000,-Sk ročne za jeden predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.

(2) Ak skladba ponúkaného tovaru predajného automatu obsahuje alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky je sadzba poplatku 5 násobok súm uvedených v bode 1 tohoto článku.

Článok 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v územnom obvode mestskej časti.

Článok 22
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Prevádzkovateľ predajného automatu ( ďalej len daňovník ) je povinný označiť každý predajný automat štítkom obsahujúcim tieto údaje :
u fyzických osôb - meno a priezvisko, príp. obchodné meno
- adresa
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu;

u právnickej osoby - obchodné meno a právna forma
- sídlo
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu.

(2) Daňovník je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa začatia prevádzkovania predajného automatu, t.j. odo dňa dátumu uvedeného na štítku, ktorým je daňovník v zmysle bodu 1 tohoto článku povinný označiť predajný automat, písomne nahlásiť miestnemu úradu umiestnenie a začatie prevádzkovania predajného automatu.

(3) Daň sa platí vopred, ročne, jednorázovo na základe platobného výmeru vydaného starostom.

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 21, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Článok 23
Správa dane

Správcom dane je MČ Bratislava - Lamač.


PIATA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje

Článok 24
Predmet dane

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Predmetom dane nie sú nevýherné hracie prístroje slúžiace výlučne deťom do 6 rokov.

Článok 25
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje umiestnila alebo prevádzkuje.

Článok 26
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Článok 27
Sadzba dane

(1) Sadzba dane je 24 000,-Sk za jeden elektronický nevýherný hrací prístroj na počítačové hry, automat a elektricky prístroj a kalendárny rok.

(2) Sadzba dane je 12 000,- Sk za jeden mechanický prístroj a iné zariadenie na zábavné hry a kalendárny rok.

Článok 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia nevýherných hracích prístrojov v priestoroch prístupných verejnosti na území MČ a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Článok 29
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania zmluvy, ktorou sa mu povoľuje prevádzkovať zábavný hrací prístroj v príslušných priestoroch, písomne nahlásiť umiestnenie zábavného hracieho prístroja miestnemu úradu.

(2) Daňovník je povinný k uvedenému prípisu doložiť :

a) doklad oprávňujúci k podnikateľskej činnosti
b) potvrdenie poverenej skúšobne, že sa jedná o zábavný hrací prístroj
c) zmluvu, na základe ktorej poplatník umiestnil zábavný hrací prístroj
v príslušných priestoroch.

(3) Daň sa platí vopred, jednorázovo na základe platobného výmeru vydaného starostom.

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa článku 28, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Článok 30
Správa dane

Správcom dane je MČ Bratislava - Lamač.


ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 31
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto VZN sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

Článok 32
Zaokrúhľovanie

Daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

Článok 33
Konanie

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu z. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení v platnom znení.


TRINÁSTA ČASŤ
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Každý daňovník je povinný do 15 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku daňovej povinnosti ( ďalej len skutočnosť ) túto skutočnosť oznámiť miestnemu úradu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže starosta rozhodnutím vyrubiť daňovú pokutu do výšky 100 000,- Sk. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok.

(2) Dane sa stávajú splatnými do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Lehota na úhradu dane plynie prvým dňom nasledujúcim po doručení platobného výmeru.

(3) Ak sa na základe kontroly vykonanej pracovníkmi mestskej časti zistí, že suma dane vyrubenej v platobnom výmere je nižšia ako jej zistená skutočná výška, starosta vydá dodatočný platobný výmer, v ktorom dovyrubí zistený rozdiel. V odvolaní proti dodatočnému platobnému výmeru môže poplatník napadnúť len vyrubený rozdiel poplatku.

(4) Právne vzťahy neupravené zákonom č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a týmto VZN sa riadia osobitnými predpismi a to najmä na úseku konania zákonom SNR č,. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.

(5) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/1999 o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava - Lamač v platnom znení.

(6) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2005.Ing. Peter Šramko
starosta


Vyvesené dňa : 26.11.2004

Zvesené dňa: 13.12.2004

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group