ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
PREHĽAD UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


28. 5. 2001 [ S.Kovacic ] - Samospráva

Uznesenie č.32/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ berie na vedomie

informáciu o činnosti miestneho kontrolóra za I. štvrťrok 2001 s výhradami uvedenými v zápisnici.

Pozn: Informácia o činnosti kontrolóra

hore

Uznesenie č.33/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ ukladá

prepracovať materiál a predložiť ho na rokovanie komisie monitoringu a následne na rokovanie MZ

Zodpovedný: ved.odd.OPaM

Termín: 28.6.2001

Pozn: Správa o plnení uznesení

hore

Uznesenie č.34/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ neschvaľuje

stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu MČ Lamač za rok 2000

Pozn: Záverečný účet za rok 2000

B./ ukladá

1/ dopracovať záverečný účet o vecné vyhodnotenie čerpania jednotlivých rozpočtových položiek, dôvody ich prekročenia, resp. nesplnenia a doplniť prehľad plánovaných a skutočne realizovaných rozvojových aktivít MČ Lamač v roku 2000 a prehľad poskytnutých dotácií z položky bežné transfery rôznych združeniam a o zoznam odpredaného majetku MČ v roku 2000,

Zodpovedný: prednosta

Termín: 30.5.2001

2. v prílohe k záverečnému účtu predložiť na rokovanie MZ stanovisko a návrh opatrení MÚ na realizovanie návrhov a odporúčaní audítora a miestneho kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2000 vrátane časového harmonogramu

Zodpovedný: prednosta

Termín: 30.5.2001

3. predložiť MZ stanovisko miestneho kontrolóra k takto dopracovanému záverečnému účtu

Zodpovedný: miestny kontrolór

Termín: 10.6.2001

4. na rokovanie komisií a MZ predložiť projekty, rozpisy prác a časové harmonogramy realizácie plánovaných aktivít MČ v rozpočte na rok 2001 v položkách: a/ rutinná údržba (bezbariérové úpravy chodníkov, spomaľovacie retardéry, opravy výtlkov na cestách a opravy chodníkov), b/ letná údržba (jarné vyhrabanie plôch, údržba rekonštrukcie detských ihrísk a športovísk, čistenie kanalizačných vpustí) c/ materiálové výdavky (revízie zariadení, opravy budov), e/ projektová činnosť (projekt trhoviska, kanalizácia Zidiny, urbanistická štúdia Vrančovičova)

Zodpovedný: prednosta

Termín: 30.5.2001

C./ žiada

starostu predložiť upravený záverečný účet na nasledujúce Miestne zastupiteľstvo.

Termín: 28.6.2001

hore

Uznesenie č.35/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ odporúča

Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na zmenu Všeobecného záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bez pripomienok.

Pozn: Stanovisko MČ k novele VZN hl.m.SR č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

hore

Uznesenie č.36/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ schvaľuje

1. návrh darovacej zmluvy týkajúcej sa hnuteľných vecí: - rádiomagnetofóny Sony CFS 435 S v počte 5 ks v hodnote á 4190,-Sk, - televízor CTV-214, č. 21413828 v hodnote 14 990,-Sk, ktoré sú v užívaní Základnej školy v Lamači a - rádiomagnetofón Aiwa + CD, CSD ES 40 v hodnote 4 590,-Sk, rok nadobudnutia 1997, - rádiomagnetofópn Aiwa + CD, CSD ES 30 v hodnote 4 590,-Sk, rok nadobudnutia 1997, ktoré sú v užívaní Materskej školy v Lamači, pre Obecný úrad v Bratislave IV ako obdarovaného

Pozn: Návrhy darovacích zmlúv hnuteľného majetku v užívaní ZŠ a MŠ

2. návrh na vyradenie týchto prístrojov a zariadení z evidencie majetku po uzatvorení darovacích zmlúv.

hore

Uznesenie č.37/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ berie na vedomie

návrh na navýšenie účelových dotácií MČ Bratislava - Lamač na rok 2001

Pozn: Návrh na navýšenie účelových dotácií na rok 2001

B./ schvaľuje

1. navýšenie finančných dotácií navrhovaných Komisiou bývania, sociálnej starostlivosti, kultúry a športu zo dňa 9.4.2001 do výšky schválenenj jpoložky 250 000,-Sk

2. navýšenie finančných účelových dotácií na rok 2001 o 95 000,-Sk podľa predloženého návrhu

hore

Uznesenie č.38/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ schvaľuje

nájom nebytových priestorov - miestnosti č. 3 na 1. poschodí v Zdravotnom stredisku o výmere 20,16 m2 pre p. Katarínu Martinkovú za účelom prevádzkovania masérsko-rehabilitačno-relaxačného zariadenia, pričom výška nájomného je stanovená pomerne výškou nákladov na prevádzku Zdravotného strediska + komerčné nájomné 1000,-Sk/m2/rok

Pozn: Prenájom nebytových priestorov v ZS pre MUDr.Uhrovú a p. K.Martinkovú

B./ ukladá

vyžiadať stanovisko zodpovedného štátneho lekára k požiadavke na rozšírenie ordinačných hodín v Lamači rozšírením ordinačných hodín všeobecných súčasných lekárov v Lamači alebo zvýšením počtu všeobecných lekárov.

Zodpovedný: ved.odd.OPaM

Termín: 25.5.2001

hore

Uznesenie č.39/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ schvaľuje

vymedzené priestory pre výbeh psov na území mestskej časti Bratislava - Lamač pod číslom 1, 2 a 4.

Pozn: Vymedzenie priestorov pre výbeh psov

hore

Uznesenie č.40/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ schvaľuje

navrhované úpravy znenia k VZN č. 3/1996 o vydávaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb bez pripomienok.

Pozn: Návrh na úpravu znenia VZN č. 3/96 o vydávaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti fyz. a práv. osôb

hore

Uznesenie č.41/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ berie na vedomie

1. informácie o činnosti komisí prednesené predsedami komisií

2. informáciu od p. architekta Hrušku o investičných zámeroch Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

Pozn: Informácie o činnosti komisií

hore

Uznesenie č.42/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ berie na vedomie

informácie starostu a konštatuje, že tieto informácie napriek požiadavkám poslancov MZ neboli predložené písomne

Pozn: Informácie starostu

hore

Uznesenie č.43/2001
z dňa: 3.5.2001, zo zasadnutia:

Miestne zastupiteľstvo v Bratislave - Lamač

A./ schvaľuje

zvýšenie stravnej jednotky pre dôchodcov z 10,-Sk na 20,-Sk.

Pozn: Zabezpečenie stravovania dôchodcov


Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group