ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)


22. 6. 2005 [ Ing. M. Brennerová ] - Rôzne

Mestská časť Bratislava - Lamač
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47


Bratislava 15.6.2005

Vec:  Výzva k užšej súťaži (podprahová metóda verejného obstarávania)


 1. Identifikácia obstarávateľa:

  Názov:
  Mestská časť Bratislava - Lamač            IČO: 00 603 414
  Kontaktná osoba: Ing. M. Brennerová, p. Ľ. Zúber
  S í d l o
  Obec (mesto): Bratislava - Lamač, 841 03
  Ulica: Heyrovského            Číslo: 2
  Telefón: 6478 0065           Fax: 64780689      E-mail: lamac@lamac.sk

 2. Názov práce: hydraulické vyregulovanie ÚK a termostatizácia - objekty ZŠ, materskej školy a kina v správe mestskej časti Bratislava - Lamač

 3. Opis prác: hydraulické vyregulovanie ÚK - objekty ZŠ, materskej školy a kina v správe mestskej časti Bratislava - Lamač. Práce zahŕňajú opatrenie vykurovacích telies termostatickými ventilmi, regulovateľným a uzatváracím šraubením a vyregulovanie radiátorových ventilov. Práce sa budú vykonávať podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác (spracovateľ: Ing. Jozef Barna - REKOTEP, dátum spracovania - 06/2005), ktorá obsahuje všetky potrebné technické informácie a podrobný opis požadovanej práce. PD tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov.

 4. Zmluva - zmluva na uskutočnenie práce

 5. Miesto uskutočnenia prác: Mestská časť Bratislava - Lamač

 6. Klasifikácia
  Štatistická klasifikácia produkcie
  45.33.11

 7. Rozsah predmetu obstarávania: Rozsah prác je presne špecifikovaný v projektovej dokumentácii. V objekte ZŠ je 329 radiátorov, v MŠ 49 radiátorov a v kine 30 radiátorov.

 8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
  NIE

 9. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE

 10. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác: 31.8.2005

 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu MČ Bratislava-Lamač.

 12. Podmienky účasti uchádzačov:
  - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
  Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
  - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte vedúcich pracovníkov v uplynulom roku,
  - vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy,
  - údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy na uskutočnenie práce.

  Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
  - splnenie podmienok účasti je podmienené doložením požadovaných dokladov.

 13. Poskytovanie súťažných podkladov
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

  Kontaktná osoba: p. Ľ. Zúber
  Súťažné podklady sa budú vydávať:
  v pracovných dňoch - v pondelok až štvrtok od: 8.00 do 15.00 hod., v piatok od 8.00 do 12.00 hod.
  Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
  - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
  Úhrada za súťažné podklady:
  ÁNO
  Výška úhrady za súťažné podklady: 400,-Sk
  Podmienky a spôsob úhrady:
  - v hotovosti pred poskytnutím súťažných podkladov alebo zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa pred poskytnutím súťažných podkladov
  (číslo účtu: 3024-032/0200, peňažný ústav: VÚB expozitúra Lamač, VS: 221004)

 14. Lehota na predkladanie ponúk:
  11.7.2005 do 14.00 hod.
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 15. Otváranie obálok s ponukami: 11.7.2005, 14.00 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami
  Názov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava,
  zasadačka, prízemie (č. dverí 4)

 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  - cena

 17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
  25.7.2005

 18. Ďalšie informácie obstarávateľa:
  Pre neobmedzený počet uchádzačov.


Ing. Peter Š r a m k o
            starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group