ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 4 / 2004 zo dňa 26.10.2004


22. 11. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Lamač

č. 4 / 2004 zo dňa 26.10.2004
o podmienkach prenájmu pozemkov
neslúžiacich na podnikateľské účely

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač, v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač a s majetkom vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Lamač a § 1 zákona SNR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenie

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len ”nariadenie”) sa určujú:

a. základné podmienky prenájmu pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely, ktoré sa nachádzajú na území mestskej časti Bratislava - Lamač (ďalej len ”mestská časť”) a ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti 1);

b. výška nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely.

§ 2
Všeobecné ustanovenia

1) Pozemky, ktoré mestská časť trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh, môže písomnou nájomnou zmluvou prenechať do dočasného odplatného užívania fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len „nájomca“).

2) Mestská časť prenecháva nájomcovi pozemky na dočasné užívanie najmä na účely:

a. záhradkárske,

b. rekreačné,

c. prístupu k objektom (vybudovania a užívanie prístupovej komunikácie k rodinnému domu, garáži a pod.),

d. užívania vlastnej nehnuteľnosti na obecnom pozemku (zastavaná a priľahlá plocha pod stavbou domu, garáže a pod.).

3) Pozemky prenajaté do dočasného užívania je nájomca povinný využívať na zmluvne dohodnutý účel v súlade s podmienkami dohodnutými v písomnej nájomnej zmluve. Prenechať prenajatý pozemok do užívania tretej osobe môže nájomca len s písomným súhlasom mestskej časti.

4) Nájomca je povinný umožniť mestskej časti prístup na prenajatý pozemok za účelom kontroly dodržiavania podmienok užívania dohodnutých v nájomnej zmluve.

5) Investície stavebného charakteru je nájomca oprávnený vykonať len so súhlasom mestskej časti a na základe rozhodnutia vydaného stavebným alebo iným príslušným úradom.

6) Nájom pozemku sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, prípadne iným spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve alebo stanoveným zákonom2).

7) Po skončení nájmu je nájomca povinný dať pozemok do pôvodného stavu na vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

§ 3
Výška nájomného a doba nájmu

1) Nájomné za nájom pozemkov sa určuje dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom3). Výška nájomného a doba nájmu pri prenájme pozemkov nachádzajúcich sa na území mestskej časti je určená podľa účelu, na ktorý je pozemok prenechaný nájomcovi do dočasného užívania.

2) Ročná výška nájomného za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa na území mestskej časti je:

a. 20,- Sk za 1 m2/rok prenajatej výmery pozemku s prístupom s dopravným prostriedkom využívaného ako záhrada alebo rekreácia a 15,-Sk za 1m2/rok prenajatej výmery pozemku bez prístupu s dopravným prostriedkom využívaného ako záhrada alebo rekreácia; nájom sa v týchto prípadoch uzatvára na dobu určitú 10 rokov,

b. 50,- Sk za 1 m2/rok prenajatej výmery pozemku využívaného na prístup k objektom; nájom sa v týchto prípadoch uzatvára na dobu určitú 10 rokov;

c. 70,- Sk za 1 m2/rok prenajatej výmery pozemku pri užívaní vlastnej nehnuteľnosti na obecnom pozemku, nájom sa v týchto prípadoch uzatvára na dobu určitú 10 rokov;

3) Výšku nájomného a ostatné podmienky nájomného vzťahu pri prenájme pozemku na iný účel ako je uvedený v ustanovení § 2 tohto nariadenia určí osobitne miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

4) Mestská časť si vyhradzuje právo upraviť každoročne výšku nájmu podľa úradne určeného inflačného indexu.

§ 4
Splatnosť nájomného

1) Ročné nájomné za užívanie pozemku na záhradkárske alebo rekreačné účely je splatné k 31.marcu príslušného kalendárneho roka. Ak výmera prenajatého pozemku je väčšia ako 500 m2, nájomca môže požiadať o zaplatenie nájomného v dvoch rovnakých splátkach splatných k 31.marcu a 30.septembru príslušného kalendárneho roka, na žiadosť nájomcu môže byť v týchto prípadoch v zmluve dojednaná aj štvrťročná splatnosť nájomného.

2) Ročné nájomné za užívanie pozemku na iné ako v ods. 1 tohto článku uvedené účely je splatné k 31.januáru príslušného kalendárneho roka.

3) Neplatenie nájomného vo výške a v lehote splatnosti dohodnutej v nájomnej zmluve zakladá právo mestskej časti nájomnú zmluvu vypovedať. Tým nie je dotknuté právo mestskej časti na vymáhanie dlžného nájomného. Za omeškanie s platením nájomného je nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ročného nájomného za každý deň omeškania.

§ 5
Záverečné ustanovenia

1) Starosta mestskej časti je oprávnený uzatvárať za mestskú časť zmluvy o nájme pozemkov na nepodnikateľské účely pri dodržaní podmienok ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a po schválení Miestnym zastupiteľstvom.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho vyhlásení.

Odkazy k textu

1) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

2) §§ 679,680 Občianskeho zákonníka;

3) zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov


Vyvesené dňa: 15.11.2004


Zvesené dňa: 30.11.2004

Ing. Peter Šramko,
starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group