ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


20. 10. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
25. októbra 2005, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


    Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (20.9.05, 4.10.05, 10.10.05);
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa miestnej polície za september 2005;
 5. Návrh na predaj objektu Satelit s pozemkom p.č. 7/3 v k.ú. Lamač;
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu p. Dermekovi na časť pozemku p.č. 494 v k.ú. Lamač;
 7. Návrh na schválenie zmeny nájomcu v prevádzke kvetinárstva Domu služieb;
 8. Návrh na schválenie žiadostí o kúpu obecného bytu - p. Milý, p. Džubáková;
 9. Návrh na schválenie žiadosti f. Duspama - vybudovanie nového sídla spoločnosti;
 10. Návrh Koncepcie modernizácie, údržby a rozvoja výpočtovej techniky Miestneho úradu;
 11. Návrh na schválenie organizačného zabezpečenia priebehu slávnostného odhaľovania pamätnej tabule p. V. Matrkovi;
 12. Návrh na schválenie sadzobníka na prenájom reklamnej plochy na objektoch mestskej časti Bratislava Lamač;
 13. Návrh na udelenie dotácie spol. ILCO;
 14. Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie;
 15. Správa o príprave rozpočtu MČ na rok 2006;
 16. Správa o stave obecného bytového fondu mestskej časti Bratislava Lamač za rok 2004;
 17. Rôzne;
 18. Informácie;
 19. Interpelácie;
 20. Záver.

S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group