ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Bezplatná rekvalifikácia občanov MČ Bratislava - Lamač v oblasti opat. služieb


19. 9. 2007 [ M. Mrázová ] - Rôzne

   Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave získalo grant - nenávratný finančný príspevok na projekt, ktorý umožňuje ľudom patriacich k znevýhodneným skupinám rekvalifikáciu a následné získanie práce v opatrovateľských službách. Medzi tzv. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti osobitne pre ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí sú nezamestnaní, alebo ohrození nezamestnanosťou, ale majú potrebné pracovné a životné skúsenosti na to, aby sa rekva linkoval i a uplatnili ako opatrovatelia, alebo prevádzkovatelia a manažéri opatrovateľských služieb. V rámci projektu môžu rekvalifikačný kurz absolvovať aj osoby po návrate z rodičovskej dovolenky, absolventi stredných a vysokých škôl a záujemcovia o zamestnanie. Absolvovanie rekvalifikačného kurzu a následné poradenstvo sú financované z ESF a sú pre znevýhodnené osoby bezplatné.
   Projekt vychádza zo skutočnosti, že počet starých, dlhodobo chorých, telesne postihnutých ľudí, odkázaných na opatrovateľskú starostlivosť, sa neustále zvyšuje. Znamená to nové pracovné príležitosti, nielen kvantitatívne (vyšší počet pracovníkov) ale aj kvalitatívne - nové služby zohľadňujúce špecifiká a individuálne potreby opatrovaných. Vzniká tu aj priestor pre súkromné podnikanie. Preto rekvalifikačný kurz, ktorý je jadrom projektu, poskytuje kvalifikovanú prípravu v týchto dvoch úrovniach:
  • výkon opatrovateľských činnosti
  • manažment opatrovateľských služieb

   Na základnej úrovni ide o kurz " Opatrovateľ- poradca a spoločník" akreditovaný na MŠ SR. Absolvent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pri základných opatrovateľských úkonoch, zameraných na osobnú hygienu, podávanie stravy a liekov, dohľad a sledovanie vitálnych funkcií, pri rehabilitácii a udržiavaní sebestačnosti klienta, pri aktivizácii psychických funkcií. Absolvent kurzu bude vedieť byť aj spoločníkom a poradcom opatrovaného, bude vedieť spolupracovať s ošetrujúcim lekárom, stredným zdravotníckym personálom a rešpektovať ich pokyny, bude sa vedieť orientovať v základných praktických riešeniach konkrétnych sociálnych situácií opatrovaného, jeho rodinných príslušníkov a blízkych osôb, spolupracovať s nimi a poskytovať im podporu a poradenstvo. Súčasťou kurzu je 2- týždňová prax v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, kde sa opatrovanie starých, chorých a telesne postihnutých ľudí uskutočňuje.

Absolvent /absolventka sa uplatní:
  • v zariadeniach sociálnej starostlivosti pre dospelých a seniorov (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, hospice, zariadenia opatrovateľských služieb)
  • v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti (geriatrické oddelenia nemocníc, liečebne dlhodobo chorých)
  • ako opatrovateľ/ka, v domácnosti postihnutého klienta alebo v jeho rodine.
Nadstavbová úroveň kurzu je zameraná na zvládnutie ekonomických, právnych a ďalších vedomosti a manažérskych spôsobilostí potrebných na organizáciu a riadenie opatrovateľských činnosti v podmienkach organov samosprávy, organizácii tretieho sektora napríklad v rámci neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, alebo aj v rámci podnikania, napríklad SZČO alebo iných foriem podnikateľských subjektov. Osobitná pozornosť bude na kurze venovaná prevádzkovaniu opatrovateľských služieb v podmienkach miest a obcí. Absolventi získajú potrebné vedomosti vrátane viaczdrojového financovania a vytvárania partnerstiev súkromného aj verejného sektora.

Absolventi nadstavbového kurzu sa môžu uplatniť ako:
  • prevádzkovatelia a manažéri služieb domácej opatrovateľskej starostlivosti
  • manažéri sociálnej starostlivosti v podmienkach miest a obcí
  • manažéri opatrovateľskej starostlivosti v súkromných zariadeniach Práca tohoto charakteru môže byť vhodná pre ľudí, ktorí majú problém s uplatnením sa na trhu práce, popri vedomostiach získaných na rekvalifikačnom kurze, môžu využiť aj predchádzajúce pracovné a životné skúsenosti.
   Kurzy pre účastníkov z okresov Bratislava a Malacky budú prebiehať v Bratislave, v budove nášho Centra ďalšieho vzdelávania UK a kurzy pre účastníkov z okresov Pezinok a Senec budú prebiehať v Študijnom stredisku UK Modra - Harmónia. Kurz bude realizovaný v dvoch termínoch (1. október - december 2007, 2. február - máj 2008) v rozsahu 5 týždňov. Cestovné náklady účastníkov sú hradené z projektu.

   V prípade záujmu o daný projekt sa môžete bližšie informovať priamo na MÚ Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group