ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


21. 6. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
28. júna 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

    Návrh programu :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.6.2007
 5. Situačná správa mestskej polície za mesiac máj 2007
 6. Správa o kontrole finančných dokladov za vybrané mesiace II. polroka 2006 a I. polroka 2007
 7. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 8. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadenie novej triedy (ZUŠ Kresánka, Zlatohorská ulica)
 9. Návrh na schválenie zmluvy na predaj pozemku, parc. č. 7/3 o výmere 617 m2 v k.ú Ba- Lamač
 10. Návrh na schválenie VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Ba- Lamač
 11. Návrh na schválenie VZN č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Ba- Lamač
 12. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2006
 13. Návrh na schválenie koncepcie obnovy, údržby a rozvoja detských ihrísk
 14. Informácia o návrhu na zriadenie Centra voľného času
 15. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre stavbu RD A,B,C a D, parc. č. 1567, 1573,1574/2
 16. Informácia o stave riešenia protihlukovej steny
 17. Informatívna správa o prevode vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p. Horínkovej na Studenohorskej ul. č. 67
 18. Informatívna správa o pridelení obecného bytu do nájmu na Studenohorskej ulici č. 11
 19. Informatívna správa o prenájme zastavaného pozemku pod budovou REMA
 20. Návrh na udelenie odmeny MK za I. polrok 2007
 21. Návrh na udelenie odmeny starostke MČ Ba- Lamač za I. polrok 2007
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver
Materiály

Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group