ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
P O Z V Á N K A na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


10. 12. 2004 [ Ľ. Plai ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a
na zasadnutie1 Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2004,
v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.

Návrh programu :
01) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
02) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (23.11.04)
03) Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
04) Návrh na úpravu školného v MŠ
05) Situačná správa miestnej polície za november 2004, návrh na uzavretie dohôd o VP s prísl. MP
06) Návrh koncepcie rozvoja miestnej knižnice
07) Návrh rozpočtu II. etapy realizácie KRTVŠ v r. 2005
08) Návrh programu a rozpočtu kultúrnych a športových podujatí na rok 2005
09) Návrh na prenájom pozemku v k.ú. Lamač p.č. 1836 / 1,2,3,4
10) Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MÚ – inšpektor verejného poriadku
11) Návrh odmeňovacieho poriadku zamestnancov MČ
12) Návrh VZN o miestnych daniach v MČ BA Lamač
13) Návrh rozpočtu MČ na rok 2005
14) Návrh na poskytnutie fin. pomoci v súvislosti s kalamitou v Tatrách
15) Návrh na predĺženie doby nájmu (nájomné zmluvy k NP v ZŠ a na MÚ, pozemok na nám.)
16) Návrh harmonogramu zasadnutí MZ v roku 2005
17) Urbanistická štúdia Nový Lamač
18) Urbanistická štúdia Lamač – Staré záhrady
19) Kanalizácia (a/ Správa o priebehu prác;b/ Správa o priebehu uzatvárania zmlúv;c/ Žiadosti o osobitný režim splácania KP)
20) Tepelné hospodárstvo (Stanovisko MČ k návrhu zmluvy o prenájme TTZ)
21) Stanovisko MČ k návrhu VZN o miestnej dani z nehnuteľností pre hl. mesto SR Bratislavu na rok 2005
22) Návrh na udelenie odmeny starostovi za IV Q. 2005 a miestnemu kontrolórovi za druhý polrok 2005
23) Informácie ( a/ Zoznam subjektov dotknutých VZN č. 4/2004; b/ Zoznam pozemkov mesta nezverených mestskej časti; )
24) Rôzne
25) Interpelácie
26) Záver

S pozdravom

ING. PETER ŠRAMKO

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group