ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Miestne zastupiteľstvo


18. 10. 2004 [ Ľ. Plai ] - Rôzne

Ing. Peter ŠRAMKO s t a r o s t a Mestskej časti Bratislava - Lamač P o z v á n k a na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2004, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí. Návrh programu: 01) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice); 02) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (22.6.04); 03) Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...); 04) Informácia o priebehu cvičenia CO a súvisiacich úlohách v danej oblasti; 05) Situačná správa miestnej polície za september 2004; 06) Správa o stave pohľadávok na dani z nehnuteľností, návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z evidencie; 07) Návrh úprav rozpočtu MČ 2004 v kapitálových výdavkoch a súvisiacu úpravu plánu investičných akcií; Návrh východísk rozpočtu MČ 2005; 08) Financie ZŠ (Návrh použitia kapitálových príjmov ZŠ, rozpočet ZŠ 2004 a súvisiaca úprava rozpočtu MČ 2004); 09) Návrh VZN o určení školských obvodoch v MČ; 10) Návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely; 11) Návrh na prenájom pozemkov - p. M. Pipa (Staré záhrady) a p. A. Bittner (Podháj); 12) Návrh na uzavretie dodatkov k nájomným zmluvám s f. SABENA a nájomnej zmluvy s nadáciou LUCZIN – športový areál na Malokarpatskom nám.; 13) Návrh na prenájom nebytového priestoru v Dome služieb – drogéria; 14) Návrh na poskytnutie dotácií miestnym spoločenským organizáciám; 15) Návrh na vymenovanie členov Štábu zimnej údržby, návrh štatútu Štábu zimnej údržby; 16) Stanovisko MZ k návrhu mestského VZN o poplatkoch za odpad; 17) Návrh na prijatie opatrení v súvislosti s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z.; 18) Informácia o priebehu plnenia programu priorít MZ; 19) Kanalizácia - a) Správa o postupe prác; b) Správa o uzatváraní zmlúv o prípojkách; c) Návrh priebežného financovania budovania prípojok; 20) Návrh postupu v realizácii projektu „Výstavba nájomných bytov v nadstavbe Miestneho úradu“ (stanovisko zhotoviteľa k návrhu dodatku zmluvy o dielo); 21) Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra; 22) Rôzne; 23) Informácie – a) Tepelné hospodárstvo (zmeny v spoločnosti MEVA-L - v spoločníkoch, konateľoch, názve, personálnom obsadení, odovzdanie TTZ ...), b) Správa o Urbanistickej štúdii Nový Lamač, c) Správa o priebehu letnej údržby 2004, d) Správa o získavaní podkladov k obstaraniu kamerového systému; e) Prehľad platných zmlúv; f) Správa o stave bytového fondu; 24) Interpelácie; 25) Záver. S pozdravom ING. PETER ŠRAMKO
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group