ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


15. 2. 2007 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
22. februára 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

      Návrh programu :
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.2.2007
 5. Situačná správa mestskej polície za mesiac január 2007
 6. Pracovný návrh na zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Bratislava- Lamač
 7. Pracovný návrh na zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia s majetkom vlastným a majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava-Lamač
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o odpustenie dlhov nájomcom nebytových priestorov a pozemkov
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o odpustenie dlhov nájomcom obecných bytov
 10. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 11. Návrh na schválenie štatútu časopisu Lamačan
 12. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti a vymedzenie jej úloh podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.
 13. Návrh na schválenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov MČ Bratislava - Lamač s verejnými službami
 14. Návrh Vízie, poslania a cieľov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač na roky 2007 až 2010
 15. Návrh na schválenie Akčného plánu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava- Lamač na rok 2007
 16. Zoznam pamätihodností MČ Bratislava-Lamač
 17. Návrh kritérií na zabezpečenie letnej údržby na roky 2007 až 2009
 18. Návrh žiadosti o spolufinancovanie projektu rekonštrukcie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) z fondu MK SR Obnovme si svoj dom
 19. Informácia o činnosti opatrovateľskej služby za IV. štvrťrok 2006
 20. Informácia o pripravovanom projekte Lamačská brána
 21. Informácia o uzavretí dodatku č. 5 k zmluve o úvere s Dexia bankou
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver
Materiály

S pozdravom

Mgr. Oľga Keltošová v.r.
starostka


Za správnosť: Mgr. J. Suleň
ved. odd. OPaM

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group