ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,


24. 10. 2008 [ Admin ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
vo štvrtok dňa 30. októbra 2008 o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači. 1

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba volebnej komisie pre voľbu miestneho kontrolóra, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
  2A: Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou WYNN, s.r.o.
  2B: Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Pro VIP, s.r.o.
 3. Prerokovanie protestu prokurátora Pd 139/08-62
  3A: Návrh na zriadenie komisií na prešetrenie sťažností 2
 4. Správa o plnení uznesení MZ BA-Lamač splatných k 22.10.2008
 5. Situačná správa Mestskej polície za mesiac september 2008
 6. Návrh spôsobu voľby miestneho kontrolóra
 7. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácii v zmysle VZN č. 1/2005
 9. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu v 1-3Q/2008
 10. lnformatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej službz za 3 kvartál 2008
 11. Informatívna správa o postupe prác na Zhorínskej ulici
 12. lnformatívna správa o postupe prác na stavbe ,,Prepojenie Harmicova Rázsochy"
 13. Informatívna správa o výstavbe ZS Telefónica O2 na Furmanskej ul.
 14. Informatívna správa - zverenie cintorína do správy
 15. Závery z rokovaní komisií
 16. Informatívna správa - odčlenenie ZŠ od MŠ
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov
 19. Výberové konanie a voľba miestneho kontrolóra so začiatkom o 17:00 hod.
 20. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
[1] K prevzatiu materiálov budú poslanci vyzvaní SMS správou
[2] Body 3 a 3A budú prerokované za účasti námestníčky okresnej prokuratúry JUDr. Marty Smolkovej o 15:00 hod.
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group