ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Návrh VZN


3. 10. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Lamač
č. 2/2006
zo dňa 17.10.2006,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 6/2004
o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 15 ods.2, písm. a) zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v platnom znení, čl.26 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Bratislavy v znení dodatkov a § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len "VZN").


Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač, sa mení a dopĺňa takto:

1. v čl. 11 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie:

(4) Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva nevyhnutne potrebného na práce súvisiace s obnovou obvodového plášťa jednotlivých bytových domov v MČ Bratislava - Lamač, napojených na centrálny systém tepelného hospodárstva MČ Bratislava - Lamač.Čl. II.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.


Ing. Peter Šramko
starosta

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group