ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


7. 3. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
15. marca 2005, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.

        Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (1.2 a 10.2.05)
 3. Správa miestneho kontrolóra (plnenie splatných uznesení, ...)
 4. Situačná správa miestnej polície za január 2005
 5. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme pozemku pod stánkom PNS p. M. Rezákovej
 6. Návrh na prenájom časti pozemku parcela č. 610/14 p. M. Pollákovi
 7. Návrh na úpravu nájomnej zmluvy s p. Pipom a manž.
 8. Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania p. M. Horínkovej
 9. Návrh na odpustenie nedoplatku za vyúčtovanie nákladov za služby spojené s nájmom p. M. Martincovej
 10. Návrh postupu pri rozvoji oblasti Pod Zečákom - Rácová - Segnáre
 11. Návrh VZN o poskytovaní dotácií
 12. Návrh na premenovanie Malokarpatského námestia
 13. Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Miestneho úradu
 14. Stanovisko MZ k návrhu na zrušenie VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s majetkom mesta a prijatie Zásad hospodárenia
 15. Návrh plánu investičných akcií a bežnej údržby na rok 2005 a návrh na použitie mimorozpočtových fin. zdrojov
 16. Návrh na úpravu poplatku za navštevovanie školského klubu v ZŠ
 17. Informácia o rozpočte MČ na rok 2005
 18. Návrh trasovania cyklistických ciest v mestskej časti
 19. Správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za IV. Q 2004
 20. Rôzne
 21. Informácie a/ Informácie starostu; b/ Urbanistická štúdia Lamač - Staré záhrady; c/ Správa o plnení uznesení MZ; d/ Dopravné problémy pri OD Tesco; e/ Oprava pešej lávky nad žst. Ba-Lamač; f/ Kanalizácia; g/ Lamačan
 22. Informácia o zákonnej úprave mesačného platu starostu a miestneho kontrolóra a o úprave mesačných odmien poslancov; Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. Q r. 2005
 23. Interpelácie
 24. Záver

S pozdravom
Ing. Peter Š RA M K O
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group