ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 5/2004 zo dńa 23.11.2004


25. 11. 2004 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - VZN

Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 5/2004
o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA - Lamač


§ 1

Mestská časť Bratislava - Lamač (ďalej len "mestská časť) s cieľom získať finančné prostriedky na realizáciu údržby a rekonštrukcie spravovaných komunikácií a umožniť občanom mestskej časti platené parkovanie pred bytovými domami, kde majú trvalý pobyt, ustanovuje nasledovné podmienky prenájmu parkovacích miest pri bytových domoch v mestskej časti :

§ 2

1.
Mestská časť prenajme žiadateľovi parkovacie miesto na základe písomnej žiadosti na obdobie dvoch rokov s možnosťou užívania parkovacieho miesta denne od 15.00 do 8.00 hod., ak:

a) žiadateľ uhradí nájomné za užívanie parkovacieho miesta vo výške 5.000,- Sk na rok, pri podpise zmluvy a zaviaže sa riadne a včas uhrádzať ročné platby;

b) žiadateľ má trvalý pobyt v bytovom dome, pred ktorým žiada vyhradiť platené parkovacie miesto;

c) na platené parkovanie nie je prenajatých viac ako 30 % parkovacích miest pred bytovým domom, kde má žiadateľ trvalý pobyt;

d) ide o prvé platené parkovacie miesto žiadateľa alebo osôb bývajúcich so žiadateľom;

e) žiadateľ súhlasí s miestom, ktoré na tento účel určí mestská časť a zaviaže sa k úhrade nákladov súvisiacich s vybudovaním (označenie prenajatých miest vodorovnými a zvislými dopravnými značkami) plateného parkovacieho miesta, pričom vybudovanie zabezpečí mestská časť;

f) v rovnakej veci nebola na miestny úrad skoršie doručená žiadosť iného žiadateľa z rovnakého bytového domu, ibaže nie je prenajatých viac ako 30 % parkovacích miest pred týmto bytovým domom.

2.
Ak ide o žiadateľa s ťažkým pohybovým hendikepom, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP, mestská časť poskytne takémuto žiadateľovi parkovacie miesto bezodplatne.

§ 3

Toto VZN nadobúda účinnosť 1.januára 2005.


Ing. Peter ŠRAMKO
starosta MČ BA - Lamač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group